Żłobek Miejski

Miejski Żłobek
Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy 
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Mleczna 44A
Kontakt

Adres e-doręczeń: AE:PL-70877-89059-IGIVC-32
Skrytka ePUAP: /zlobekorzesze/domyslna

tel. 32 7233036
kom. 790433522

Numer konta bankowego

 63 8454 1040 2002 0064 9674 0003

Dyrektor

mgr Monika Bogusz

e-mail: zlobek@orzesze.pl

REGON:

 380633995

NIP:  6351847788
 
Godziny Otwarcia

Od poniedziałku do piątku

6:30 - 16:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), Miejski Żłobek w Orzeszu informuje, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Miejskiego z siedzibą w Orzeszu, ul. Mleczna 44a, e-mail: zlobek@orzesze.pl.
2. W Miejskim Żłobku w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przez Miejski Żłobek w Orzeszu przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
7. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od miejskiego Żłobka w Orzeszu ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa (Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) i jest niezbędne do jego realizacji zadań statutowych Żłobka.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-17 15:32:14 | Data modyfikacji: 2023-12-05 14:07:02.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Status Prawny .  Ogłoszenia-Komunikaty .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Statut .  Uchwały .  Regulaminy .  Dokumenty kontroli .  Rekrutacja .  Sprawozdania finansowe .  Struktura organizacyjna .  Oświadczenia majątkowe .  Zamówienia publiczne .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2018-09-17 15:32:14
Data modyfikacji: 2023-12-05 14:07:02
Opublikowane przez: Admin BIP