Rodzaj Jednostka Organizacyjna Gminy 
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Szkolna 55
Kontakt

tel. (32) 2215610

Dyrektor

mgr Halina Strokol
e-mail: p3@orzesze.pl

WWW: 

 p3.orzesze.pl 

REGON:

 272002034

NIP:  635-16-36-695
 

 

Orzesze, dnia 25.05.2018r.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Nr3 z siedzibą w Orzeszu ul. Szkolna 55 tel: 32/2215610, mail: p3@orzesze.pl

2. W przedszkolu Nr 3 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych ,z którym można skontaktować się telefonując pod numer tel. 784-690-446 lub adresem email : iod@orzesze.pl />3. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, bądź wynikają z zawartych umów.
5. Państwa dane osobowe będą przez Przedszkole Nr 3 przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących obowiązkowego archiwizowania dokumentacji.
6. Posiada Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 3 z siedzibą w Orzeszu, ul. Szkolna 55, e-mail:
p3@orzesze.pl.
W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. Chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez UM Orzesze danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Przedszkole nr 3 przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Przedszkola nr 3 ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
Je żeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 00 - 1500

wtorek

07 00 - 1500

środa

07 00 - 1500

czwartek

07 00 - 1500

piątek

07 00 - 1500
 

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Data wprowadzenia: 2014-01-06 07:19:04 | Data modyfikacji: 2022-09-20 21:08:16.

Zobacz:
 Status prawny .  Organy Jednostki .  Statut .  Kierownictwo .  Pracownicy .  Struktura organizacyjna .  Sposób załatwiania spraw .  Informacje o majątku .  Plan budżetu i realizacja .  Regulaminy i procedury .  Kontrole .  Ogłoszenia o naborze .  Dla rodziców .  Sprawozdania finansowe .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2014-01-06 07:19:04
Data modyfikacji: 2022-09-20 21:08:16
Opublikowane przez: Agata Drażyk