Szkoła Podstawowa Nr 8

Rodzaj

Placówka Oświatowa

Lokalizacja

woj. śląskie, pow. mikołowski 

Kod pocztowy 

43-180 Orzesze-Mościska

Adres jednostki

ul. Chrobrego 64

Kontakt

tel. (32) 22-15-724

732-830-230

Adres e-doręczeń: AE:PL-91815-86141-EWWFD-32 

Dyrektor

Wicedyrektor

 

mgr inż. Beata Kałwak

mgr Patrycja Pacha

 

WWW: 

 www.sp8.orzesze.pl

E-mail:

sekretariat@sp8.orzesze.pl  

REGON:

 000730862

NIP:

 635-16-36-844

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.

 1. Administratorem Państwa- rodzica oraz dziecka (ucznia) danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z siedzibą w Orzeszu-Mościskach, ul.B.Chrobrego 64,
  tel. (32) 2215724, e-mail: sekretariat@sp8.orzesze.pl
 2. W Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446
  w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Dane osobowe Państwa i dziecka (ucznia) będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia j.w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r.,poz.59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. Odbiorcami danych osobowych Państwa i dziecka (ucznia) będą podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikających z zawartych umów.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa oraz uczniów dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 8 w Orzeszu-Mościskach przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 8. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j.w. i jest niezbędne do jego realizacji.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

0730 - 1530

wtorek

0730 - 1530

środa

0730 - 1530

czwartek

0730 - 1530

piątek

0730 - 1530
 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Data wprowadzenia: 2013-09-14 22:12:28 | Data modyfikacji: 2023-12-07 12:59:43.

Zobacz:
 Deklaracja dostępności .  Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy i procedury .  ZFŚS .  Podręczniki i programy .  Informacje o majątku .  Inf. nieudostępnione .  Sprawozdania finansowe .  Rejestry i archiwa .  Najem/dzierżawa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Mapa dojazdu .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2013-09-14 22:12:28
Data modyfikacji: 2023-12-07 12:59:43
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk