Szkoła Podstawowa Nr 8

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 8

Rodzaj

Placówka Oświatowa

Lokalizacja

woj. śląskie, pow. mikołowski 

Kod pocztowy 

43-186 Orzesze-Mościska

Adres jednostki

ul. Chrobrego 64

Kontakt

tel. (32) 22-15-724

Dyrektor

mgr inż. Beata Kałwak

WWW: 

 www.sp8.orzesze.pl

E-mail:

sp8@orzesze.pl

REGON:

 000730862

NIP:

 635-16-36-844

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Szanowni Państwo,
szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić.


1. Administratorem Państwa- rodzica oraz uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 z siedzibą w Orzeszu-Mościskach, ul.B.Chrobrego 64, tel. (32) 2215724, e-mail: sp8@orzesze.pl


2. W Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu-Mościskach został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.


3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz art. 13 ogólnego rozporządzenia j.w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r.,poz.59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r., poz.2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.


4. Państwa oraz uczniów dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 8 w Orzeszu-Mościskach przetwarzane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.


5. Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.


7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j.w.

 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

0800 - 1600

wtorek

0800 - 1400

środa

0800 - 1400

czwartek

0800 - 1400

piątek

0800 - 1400
 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Data wprowadzenia: 2013-09-14 22:12:28 | Data modyfikacji: 2018-06-18 11:19:22.

Zobacz:
 Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy i procedury .  Informacje o majątku .  Inf. nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Mapa dojazdu .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2013-09-14 22:12:28
Data modyfikacji: 2018-06-18 11:19:22
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk