Szkoła Podstawowa nr 5
Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze-Zazdrość
Adres jednostki ul. Żorska 101
Kontakt

tel. 32 22 15 216

kom. 882 902 388

e-mail: sp5@orzesze.pl

Dyrektor

mgr Agnieszka Malcher

 

 

RODO - klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 5 z siedzibą w Orzeszu, ul Żorska 101; tel.: 32/2215216; e-mail: sp5@orzesze.pl
 2. W Szkole Podstawowej nr 5 w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikające z zawartych umów.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.
 8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:47:43 | Data modyfikacji: 2021-09-01 12:32:35.

Zobacz:
 Status Prawny .  Deklaracja dostępności .  Pracownicy .  Statut .  Dyrektor .  Regulaminy .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa  .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia .  Ogłoszenia o naborze  .  Dokumenty kontroli .  Sprawozdania finansowe .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:47:43
Data modyfikacji: 2021-09-01 12:32:35
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-05-30
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra