Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Karola Miarki 1a
Kontakt

tel. (32) 22-15-234

Dyrektor

mgr Gabriela Kret 

WWW: 

www.zsorzesze.neostrada.pl

e-mail:

zsorzesze.sekretariat@wp.pl

REGON:

 367586139

NIP:  635-184-80-32
 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 30 - 1530

wtorek

07 30 - 1530

środa

07 30 - 1530

czwartek

07 30 - 1530

piątek

07 30 - 1530
 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-03 18:47:48 | Data modyfikacji: 2019-01-13 11:39:46.
Klauzula

Szanowni Państwo,
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Państwa i ich dzieci przedstawiam informację, która pomoże
to ustalić.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa/ dzieci danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku z siedzibą w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a, tel: 32-2215234
e mail: zsorzesze.sekretariat(at)wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych,z którym można się skontaktować pod numerem tel. nr 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy : iod(at)orzesze.pl

3. Dane osobowe Państwa/ dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.

4. Państwa/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres określony
w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/opiekunom prawnym/ dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-26 21:56:56 | Data modyfikacji: 2018-12-02 18:22:22.
Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 za 2018 rok zostało opublikwoane na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługujacej pod poniższym linkiem:


http://bip.orzesze.pl/index.php?id=857

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:57 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:13:00.

Zobacz:
 Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:57
Data modyfikacji: 2019-05-10 14:13:00
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk