Szkoła Podstawowa nr 1
Szkoła Podstawowa nr 1
Rodzaj Placówka Oświatowa
Lokalizacja woj. śląskie, pow. mikołowski 
Kod pocztowy  43-180 Orzesze
Adres jednostki ul. Karola Miarki 1a
Kontakt

tel. (32) 22-15-234

Dyrektor

mgr Gabriela Kret 

WWW: 

sp1orzesze.edupage.org

e-mail:

zsorzesze.sekretariat@wp.pl

REGON:

 367586139

NIP:  6351848032
 

 

Godziny Funkcjonowania Sekretariatu

poniedziałek

07 00 - 1500

wtorek

07 00 - 1500

środa

07 00 - 1500

czwartek

07 00 - 1500

piątek

07 00 - 1500
 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-03 18:47:48 | Data modyfikacji: 2020-11-12 15:11:54.
Sprawozdanie finansowe 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 za 2021 rok zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługującej pod poniższym linkiem:


http://bip.orzesze.pl/index.php?id=978

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2022-06-11 10:10:43 | Data modyfikacji: 2022-06-11 10:15:02.
Klauzula

Szanowni Państwo,
Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe Państwa i ich dzieci przedstawiam informację, która pomoże
to ustalić.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem Państwa/ dzieci danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku z siedzibą w Orzeszu, ul. K. Miarki 1a, tel: 32-2215234
e mail: zsorzesze.sekretariat(at)wp.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu został powołany Inspektor Ochrony Danych,z którym można się skontaktować pod numerem tel. nr 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy : iod(at)orzesze.pl

3. Dane osobowe Państwa/ dzieci będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.
z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych w placówce.

4. Państwa/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres określony
w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.

5. Posiadacie Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6. Rodzicom/opiekunom prawnym/ dzieciom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-05-26 21:56:56 | Data modyfikacji: 2022-06-11 10:15:47.
Deklaracja dostępności
 Deklaracja dostępności

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2020-11-02 07:04:56 | Data modyfikacji: 2022-06-11 10:16:10.
Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa nr 1 za 2018 rok zostało opublikwoane na stronie Biuletyny Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługujacej pod poniższym linkiem:


http://bip.orzesze.pl/index.php?id=857

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:57 | Data modyfikacji: 2020-05-29 15:57:47.
Sprawozdanie finansowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa nr1 im. Poległych na Pasternioku za 2019 rok zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługującej pod poniższym linkiem:


http://bip.orzesze.pl/index.php?id=905

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2020-05-29 15:56:00 | Data modyfikacji: 2022-06-11 10:11:54.
Sprawozdanie finansowe
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 informuje, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoła Podstawowa nr1 za 2020 rok zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Orzesze jako jednostki obsługującej pod poniższym linkiem:

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:51:32 | Data modyfikacji: 2022-06-11 10:13:56.

Zobacz:
 Status Prawny .  Dyrektor .  Pracownicy .  Statut .  Regulaminy .  Informacje o majątku .  Informacje nieudostępnione .  Rejestry i archiwa .  Załatwianie Spraw .  Ogłoszenia o naborze .  Dokumenty kontroli .  Redaktorzy BIP . 
Data wprowadzenia: 2021-06-09 12:51:32
Data modyfikacji: 2022-06-11 10:13:56
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk