Ogłoszenia o naborze

Regulamin Rekrutacji dzieci

do Przedszkola nr 2 „ Orzeszkowe Brzdące” w Orzeszu

na rok szkolny 2014/2015

 

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2014r., poz. 7).

 2. Rozporządzenie MEN i S z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami).

 3. Statut Przedszkola nr 2 w Orzeszu.

 

Rozdział I

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 1

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:

 1. określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu

 2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 2 w Orzeszu

 1. przyjmowanie ,, Wniosków o przyjęcie do Przedszkola w Orzeszu na rok szkolny 2014/2015”.

 2. ustalenie składu , terminu i miejsca posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

 3. podanie do publicznej wiadomości listę przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola nr 2 w Orzeszu na rok szkolny 2014/2015.

 4. rozpatrywanie ewentualnych odwołań rodziców od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 5. zawarcie umów z rodzicami na świadczenie usług

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności., ogłaszając rekrutację w następujących formach:

  1. na tablicy ogłoszeń dla rodziców

  2. na stronie internetowej Przedszkola nr 2 w Orzeszu

  3. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Orzeszu

  4. ogłoszenie zawiera harmonogram naboru dzieci do Przedszkola nr 2 w Orzeszu na rok szkolny 2014/2015

 2. ,, Regulamin rekrutacji” jest dostępny na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

Rozdział II

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

 1. Do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2009 i urodzone od lipca do grudnia 2008r , które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

 2. Do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przyjmowane są dzieci urodzone w latach 2010 – 2011,

 

 1. Rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 2 w Orzeszu odbywa się raz do roku.

 2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych, które otrzymały największą liczbę punktów.

 3. Rodzice dzieci, które nie chodziły do przedszkola zapisują dziecko na rok szkolny 2014/2015 tj. od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015r., a rodzice dzieci już uczęszczających składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu.

 4. Złożenie podpisanej przez rodzica ( prawnego opiekuna dziecka) wniosku o przyjęcie jest równoznaczne z potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.

 5. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka w roku szkolnym 2014/2015 do Przedszkola nr 2 w Orzeszu jest podpisanie umowy o świadczenie usług. Umowy zawierane są z dyrektorem przedszkola w jego gabinecie.

 6. Niepodpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 7. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu , w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

 8. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.

 

§ 3

 

 1. W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci do przedszkola niż liczba miejsc (100) dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną.

 2. Liczbę dzieci w oddziałach określają odrębne przepisy, lecz liczba ta nie może być większa niż 25.

 

 

Rozdział III

Harmonogram rekrutacji

 

§ 4

 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach:

 1. Do 28 lutego 2014r. – składanie deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

 2. Od 1 marca – do 21 marca 2014r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

 3. Do 24 kwietnia 2014r. – obrady Komisji Rekrutacyjnej

 4. 24 kwietnia– wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 5

 

 1. Do Przedszkola nr 2 w Orzeszu przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie miasta Orzesze.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w § 2 ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria.

  1. wielodzietność rodziny dziecka ( ( oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

  2. niepełnosprawność dziecka

  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, , kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)

  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.

 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria , które dyrektor ustalił w porozumieniu z Burmistrzem Orzesza i przyznał im określoną liczbę punktów:

 

 

 

1

Dwoje rodziców kandydata pracuje zawodowo

5 pkt.

2

Dziecko z obwodu szkoły, w której powinno realizować obowiązek szkolny

4 pkt.

3

Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

3 pkt

4

Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na terenie gminy Orzesze

2 pkt

5

Dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy rodzica

1pkt

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 15.

 

 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna będzie brała pod uwagę kryterium dodatkowe.

 

 

 

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 6

 

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola nr 2 w Orzeszu .

 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przedstawiciel Rady Pedagogicznej

  2. przedstawiciel Rady Pedagogicznej

  3. przedstawiciel Rady Rodziców.

  4. przedstawiciel Rady Rodziców

 1. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbywa się na terenie Przedszkola nr 2

w Orzeszu w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji.

 1. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych kart w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 2 ust. 1

 2. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 5 ust. 2

 3. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy glosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.

 4. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół.

 5. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :

  1. listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych

  2. ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 6. Listy o których mowa w §6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola nr 2

w Orzeszu. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w §6 ust. 9 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście , opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

 2. Jeśli rodzic dziecka nieprzyjętego do przedszkola wystąpi do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej

oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji

 

 

§ 7

 

 1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:

 1. pobranie wykazu złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola

 2. organizacja posiedzenia i kierowanie pracami Komisji zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

 3. Prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:

  1. wyznaczenie protokolanta

  2. zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

  3. zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola

  4. zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola

  5. kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców

  6. nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej

 

 1. Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:

  1. sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach

  2. weryfikowanie złożonych kart pod względem spełniania kryteriów ustawowych oraz wynikających z kryteriów dodatkowych

  3. określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci

  4. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

  1. wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.

  2. udostępnienie regulaminu rekrutacji

  3. wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji

  4. wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców

  5. sporządzenie na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy wiekowe- zawierającego nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

  6. rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

 

Rozdział VII

Tryb odwoławczy

 

§ 8

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 2. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów , która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.

  3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

  4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 

Wykaz załączników do regulaminu:

 1. Załącznik Nr 1 ,, Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Orzeszu ”

 2. Załącznik Nr 2 ,,Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola”

 3. Załącznik Nr 3 ,,Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka”.

 4. Załącznik Nr 4 ,,Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o nie wychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem”.

 5. Załącznik Nr 5 ,,Oświadczenie o niepełnosprawności”

 6. Załącznik Nr 6 ,,Oświadczenie o rodzinie zastępczej”

 7. Załącznik Nr 7 „Oświadczenie o pracy zawodowej obojga rodziców”

 8. Załącznik Nr.8 „Oświadczenie o dogodnym położeniu przedszkola względem pracy rodzica”

9. Załącznik Nr 9 „Oświadczenie o rodzeństwie uczęszczającym do danego

przedszkola”

10. Załącznik Nr10 „Oświadczenie o dziecku uczęszczającym w roku szkolnym

2013/2014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na

 

terenie gminy Orzesze.

 

Opublikowane przez: Joanna Malich | Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:23:03.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 10:23:03
Opublikowane przez: Joanna Malich