Statut

Uchwała Nr XXVI/283/12
Rady Miejskiej Orzesze
z dnia 28 września 2012r.

 

 w sprawie: przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu.

 

                 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr.142,poz.1591 z późniejszymi zmianami.) w związku z art. 5 ust. 7 pkt. 3 i ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami.)

 

Rada Miejska w Orzeszu
uchwala:

 

 § 1

 Przyjęcie Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 § 2

 Traci moc uchwała Nr XXXVI/321/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu oraz uchwała Nr XXV/274/12 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik do UchwałyNr XXVI/283/12
 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 września 2012r.

 

 STATUT MIEJSKIEGO ZESPOŁU OŚWIATY
W ORZESZU

 

 ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu zwany w dalszej części Statutu ,,Zespołem’’ jest jednostką organizacyjną Gminy Orzesze działającą na podstawie przepisów:

 1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami);
 2. ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami);
 4. ustawy z dnia 29 wrzesnia1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
 5. ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami);
 6. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami);
 7. uchwały Nr. XIV/86/95 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 24 listopada 1995 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu oraz przyjęcia jego Statutu;
 8. niniejszego Statutu.

§ 2

 Obszarem działania Zespołu jest Gmina Orzesze.

 § 3

 Siedziba Zespołu mieści się w Orzeszu przy ul. Powstańców 5.

 § 4

 Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o szkołach rozumie się przez to również przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Orzesze.


ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

  § 5

 1. Do  zadań Zespołu należy:

 1) w zakresie spraw merytorycznych, administracyjnych i organizacyjnych:

 • zapewnienie odpowiednich warunków działania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Orzesze;
 • planowanie, uzgadnianie i koordynacja inwestycji i remontów zlecanych przez dyrektorów placówek oświatowych;
 • organizacja komisji powoływanych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
 • wspomaganie i koordynacja działań dyrektorów placówek oświatowych w zakresie realizacji ich obowiązków statutowych;
 • prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów do szkół,
 • koordynowanie i organizowanie zebrań, szkoleń, narad dla dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,
 • podejmowanie działań w celu pozyskania  środków finansowych z źródeł pozabudżetowych,
 • koordynacja spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej przez  obsługiwane placówki oświatowe,
 • koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień przez placówki oświatowe,
 • zapewnienie pomocy prawnej szkołom,

 2) w zakresie spraw finansowo – księgowych:

 a) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dochodów i wydatków obsługiwanych placówek oświatowych, w tym w szczególności:

 • przygotowywanie materiałów oraz wniosków do projektu budżetu wraz z uzasadnieniami wysokości planowanych dochodów i wydatków placówek oświatowych oraz przedstawianie w/w materiałów i wniosków Burmistrzowi Miasta Orzesze, zgodnie z obowiązującą w Gminie Orzesze procedurą uchwalania budżetu,
 • przedstawianie Burmistrzowi Miasta Orzesze jednostkowych i zbiorczych wnioskóww sprawie zmian w budżecie i planie wykonawczym placówek oświatowych wraz z uzasadnieniami,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań oraz informacji opisowych z wykonania planów finansowych obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a także każdorazowo na wniosek Rady iBurmistrza,
 • sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków obsługiwanych placówek oświatowych realizowanych w ramach rachunków dochodów własnych jednostek oraz informacji opisowych w tym zakresie,

b) prowadzenie rachunkowości obsługiwanych placówek oświatowych, z uwzględnieniem:

 • ogólnych przepisów określających zasady rachunkowości obowiązujące w obsługiwanych placówkach oświatowych,
 • dokumentacji wewnętrznej sporządzonej przez dyrektorów placówek oświatowych, opisującej przyjęte w nich zasady rachunkowości,
 • instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych, zatwierdzonych do stosowania przez dyrektorów obsługiwanych placówek oświatowych,

 c)   gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji finansowej obsługiwanych placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie przechowywania akt oraz przekazywania akt do archiwum zakładowego,

 d) informowanie dyrektorów placówek oświatowych o zmianach w przepisach dotyczących spraw finansowych oraz obowiązujących zasad rachunkowości,

 

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA ZESPOŁU

 § 6

 Organem założycielskim Miejskiego Zespołu Oświaty jest Gmina Orzesze.

  § 7

 1. Działalnością Zespołu kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Orzesze.
 3. Dyrektor Zespołu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Orzesze

  § 8

 1. Zespół jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Pracowników Zespołu zatrudnia i zwalnia dyrektor .

 § 9

 Wewnętrzną strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres działania Zespołu określa regulamin organizacyjny zatwierdzony na wniosek dyrektora Zespołu przez Burmistrza Miasta Orzesze.

§ 10

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.

 

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

 § 11

 Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.

 § 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Burmistrz Miasta Orzesze.
 2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu reguluje ustawa o finansach publicznych oraz ustawa o rachunkowości.

 § 13

 Zespół zarządza i gospodaruje mieniem powierzonym przez Gminę Orzesze zapewniając jego prawidłową eksploatację i ochronę oraz pełni funkcję kontrolną nad właściwym gospodarowaniem mieniem przez poszczególne placówki.

 

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 14

 1. Rada Miejska w Orzeszu uchwala Statut oraz dokonuje w nim zmian w drodze uchwały.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

Opublikowane przez: Monika Mucha | Autor: Anna Czarnacka | Data wprowadzenia: 2014-05-17 22:20:55 | Data modyfikacji: 2014-06-02 09:08:15.
Data wprowadzenia: 2014-05-17 22:20:55
Data modyfikacji: 2014-06-02 09:08:15
Autor: Anna Czarnacka
ObowižEzuje od: 2012-11-06
Opublikowane przez: Monika Mucha