Załatwianie Spraw

Sprawy prowadzone przez szkołę

Załatwianie spraw
Sposób przyjmowania i załatwiania  spraw  zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły
Sposób załatwiania spraw w SP 10:
1.  Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.
2.  Godziny przyjmowania interesantów:
      1). Dyrektor: środa: 13.30 – 14.30 
      2). Sekretariat: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
3.  Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.
- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY  PROWADZONE  PRZEZ  SZKOŁĘ:
     1. Obowiązek szkolny:
            - zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
            - ewidencja uczniów
            - arkusze ocen i dzienniki
     2. Sprawy administracyjne:
            - zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego -  zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych
            - wydawanie legitymacji uczniowskich,
            - wydawanie zaświadczeń,
            - wydawanie duplikatów.
     3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
            - wnioski do Sądu Rodzinnego,
            - skierowania do Poradni.
     4. Sprawy kadrowe:
            - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
     5. Sprawozdawczość:
            - raporty,
            - sprawozdania.
     6. Archiwum:
            - akta osobowe pracowników,
            - arkusze ocen
            - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
            - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
            - protokoły Rady Rodziców,
            - księga zarządzeń dyrektora szkoły

 

Opublikowane przez: Danuta Zgoł | Autor: Violetta Owczorz | Data wprowadzenia: 2014-05-23 12:43:53 | Data modyfikacji: 2014-12-11 09:56:23.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 12:43:53
Data modyfikacji: 2014-12-11 09:56:23
Autor: Violetta Owczorz
Opublikowane przez: Danuta Zgoł