Informacje o majątku

Wykaz środków trwałych - Szkoła Podstawowa nr
8 Orzesze - Mościska

                                                             Środki trwałe i ich umorzenia wg stanu na 31.12.2013 rok.

                                                                      Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze-Mościska

  

Jednostka

Grunty

„0”

Budynki i obiekty pomocnicze

„1”

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

„2”

Kotły i maszyny energetyczne

„3”

Maszyny i urządzenia ogólnego

stosowania

„4”

Narzędzia,  przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

„8”

Razem

 

SP 8

O-Mościska

61 360,00

1 768 353,15

0,00

216 558,35

0,00

26 110,50

2 072 382,00

0,00

547 033,74

0,00

77 058,67

0,00

10 147,80

634 240,21

 

Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych  wg stanu na 31.12.2013rok.

 

Placówka

Konto 013 Pozostałe środki trwałe

Konto 014 Księgozbiory

020 Wartości niematerialne i prawne

SP 8 Orzesze-Mościska

112 005,70

9 247,22

7 404,02

 

 

 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Beata Kałwak | Data wprowadzenia: 2014-05-19 12:17:48 | Data modyfikacji: 2016-06-16 22:01:22.
Data wprowadzenia: 2014-05-19 12:17:48
Data modyfikacji: 2016-06-16 22:01:22
Autor: Beata Kałwak
ObowižEzuje od: 2013-12-31
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk