Załatwianie Spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin
i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r.ze zmianami) i Statut Szkoły.
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
- Interesantów przyjmuje: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele oraz
pracownicy administracji.
- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie
informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
W sprawach pilnych codziennie po uprzednim uzgodnieniu

Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet
pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego,świetlica, stołówka szkolna.


Godziny przyjmowania dyrektora szkoły
poniedziałek 13,00-16,00
piątek 8,00-10,00


Godziny pracy sekretariatu szkoły
poniedziałek 7,00-15,00
wtorek 7,00-15,00
środa 7,00-15,00
czwartek 7,00-15,00
piątek 7,00-15,00


Godziny pracy pedagoga, i psychologa szkolnego

Pedagog - mgr Bożena Kołodziej
poniedziałek 12,00-16,00
wtorek 7,30-15,30
środa 8,30-15,30
czwartek 7,30-16,00
piątek 13,00-15,00

Pedagog – mgr Rafał Mikołajczak
poniedziałek 7,30-11,30
piątek 7,30-11,00

Psycholog mgr Jadwiga Koehler
poniedziałek 11,15-15,15
środa 7,45-13,15
czwartek 11,15-15,15

Godziny pracy świetlicy szkolnej
od poniedziałku do piątku zgodnie z potrzebami opieki nad uczniami
1. Przyjmowanie zgłoszeń dzieci na świetlicę szkolną.
2. Przyjmowanie zgłoszeń do stołówki szkolnej (intendentka szkolna od 7.00- 13.00)
3. Przyjmowanie opłat za obiady wydawane w stołówce szkolnej (intendentka szkolna od 7.00-
13.00

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk | Autor: Gabriela Kret | Data wprowadzenia: 2015-02-18 16:22:19 | Data modyfikacji: 2015-02-18 17:12:55.
Data wprowadzenia: 2015-02-18 16:22:19
Data modyfikacji: 2015-02-18 17:12:55
Autor: Gabriela Kret
Opublikowane przez: Katarzyna Hajduk-Płaszczyk