Informacje nieudostępnione

Udostępnianie informacji będących w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Broniewskiego w Orzeszu – Zgoniu a nieudostępnionych w Biuletynie następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) t.j.              


1) w trybie wnioskowym (art. 10 ust. 1),                                                                                            


2) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 pkt 2).             


Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 2 ww. ustawy informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.                                                                                                    


OGRANICZENIA W DOSTĘPIE DO INFORMACJI                                                                                                                      


Odmowa udzielenia informacji może nastąpić tylko ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, od której odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni ( art. 16 ustawy).  


WYMAGANE DOKUMENTY


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (druk do pobrania) należy złożyć w Sekretariacie Szkoły.


OPŁATY


Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie musiała ponieś dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub komicznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku ( art.15). Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Udostępnienie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art.13 ust.2). W przypadku, gdy niemożliwe jest zachowanie tego terminu, należy powiadomić wnioskodawcę ( w terminie 14 dni) o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od złożenia wniosku.


TRYB ODWOŁAWCZY


W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.pdf

 

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:26:06 | Data modyfikacji: 2014-05-23 11:13:27.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 10:26:06
Data modyfikacji: 2014-05-23 11:13:27
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka