Załatwianie Spraw

Załatwianie spraw
Sposób przyjmowania i załatwiania  spraw  zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r.ze zmianami) i Statut Szkoły
Sposób załatwiania spraw w SP - 9
• Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.
• Godziny przyjmowania interesantów: Sekretariat: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 6.30 – 14.30
• Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:
- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.
- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
- Korespondencję można dostarczyć osobiście,drogą pocztową, drogą elektroniczną.
- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.
- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.
SPRAWY  PROWADZONE  PRZEZ  SZKOŁĘ:
     1. Obowiązek szkolny:
            - zapisy do szkoły /zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły/
            - ewidencja uczniów
            - arkusze ocen i dzienniki
     2. Sprawy administracyjne:
            - zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie
              z zajęć wychowania fizycznego -  zgodnie z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych - wydaje dyrektor szkoły/,
            - wydawanie legitymacji uczniowskich /wydaje sekretariat/,
            - wydawanie zaświadczeń,
            - wydawanie duplikatów.
     3. Postępowanie w sprawach nieletnich:
            - wnioski do Sądu Rodzinnego,
            - skierowania do Poradni.
     4. Sprawy kadrowe:
            - sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
     5. Sprawozdawczość:
            - raporty,
            - sprawozdania.
     6. Archiwum:
            - akta osobowe pracowników,
            - arkusze ocen
            - dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,
            - protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,
            - protokoły Rady Rodziców,

 

Opublikowane przez: Danuta Zabłocka | Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:02:01 | Data modyfikacji: 2014-05-30 11:34:01.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:02:01
Data modyfikacji: 2014-05-30 11:34:01
Opublikowane przez: Danuta Zabłocka