Statut

Uchwała Nr XVIII/194/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/194/12
Rady Miejskiej Orzesze

z dnia 26 stycznia 2012 r.

w sprawie przyjęcia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.); art.2 i art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 45, poz.236); art.16 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Rada Miejska Orzesze
uchwala co następuje:

§ 1. Uchyla się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXVIII/235/09 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 11.02.2009r.

§ 2. Przyjmuje się Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Jan Mach

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/194/12 
Rady Miejskiej Orzesze 
z dnia 26 stycznia 2012 r.
 

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, zwany w dalszej treści „Zakładem”, został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 28 grudnia 1994 roku numer IV/47/94 w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, mieszkaniowej i ściekowej na terenie Gminy Orzesze.

§ 2. 1. Zakład swoją działalnością obejmuje obszar miasta Orzesze.

2. Siedziba Zakładu mieści się w Orzeszu przy ul.Wieniawskiego 4.

§ 3. 1. Zakład jest Gminną jednostką organizacyjną działającą w formie samorządowego zakładu budżetowego.

2. Funkcje Zakładu wykonywane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Orzeszu przekazującej majątek Gminy w formie użyczenia, a docelowo w trwały zarząd.

Rozdział 2.
Przedmiot działania

§ 4. 1. Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań własnych Gminy Orzesze w zakresie:

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,

2) eksploatacji oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną,

3) oczyszczania miasta,

4) utrzymania targowiska miejskiego w Orzeszu,

5) utrzymanie zielenie miejskiej,

6) utrzymywania obiektów sportowych w Orzeszu,

7) utrzymanie cmentarza komunalnego w Orzeszu,

8) utrzymania i konserwacji pomników pamięci narodowej,

9) przeprowadzania procesów inwestycyjnych zgodnych z przedmiotem działania Zakładu.

Rozdział 3.
Organy i struktura zakładu

§ 5. Zakład jako samorządowy zakład budżetowy jest jednostką samodzielną, finansowaną na zasadach i w trybie określonym w statucie oraz innych obowiązujących przepisach.

§ 6. Zakład opracowuje plany swojej działalności i przedkłada je do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Orzesza.

§ 7. 1. Zakładem kieruje Kierownik zatrudniany przez Burmistrza Miasta Orzesza. Kierownik odpowiada za działalność Zakładu, nabór pracowników oraz za powierzone Zakładowi składniki majątkowe.

2. Kierownik Zakładu jest upoważniony do dokonywania czynności prawnych w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Orzesze.

3. Kierownika Zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca Kierownika lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 8. Organizację wewnętrzną Zakładu oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Zakładzie określa regulamin organizacyjny opracowany i przyjęty przez Kierownika Zakładu, po jego wcześniejszym uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Orzesze.

Rozdział 4.
Majątek i gospodarka finansowa

§ 9. 1. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem Gminy Orzesze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Przekazany majątek może być wykorzystany przez Zakład jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych

§ 10. 1. Koszty swojej działalności Zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu Gminy dotacji przedmiotowej lub celowej.

2. Źródłami przychodów własnych zakładu są głównie:

1) wpływy z otrzymywanych czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

2) opłaty za usługi z cmentarne,

3) opłaty za ścieki.

§ 11. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody w tym dotacje z budżetu gminy Orzesze, koszty i inne obciążenia , stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Gminy oraz z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności w ustawie o finansach publicznych.

2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Kierownik dostosowując go do uchwały budżetowej.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień statutu.

§ 13. Przekształcenie Zakładu lub jego likwidacja następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej.

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Rada Miejska Orzesze | Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:12:47 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:15:18.
Data wprowadzenia: 2014-05-19 11:12:47
Data modyfikacji: 2015-02-26 10:15:18
Autor: Rada Miejska Orzesze
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik