Ogłoszenia-Komunikaty

Dostawa opału do kotłowni gminnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu 2018

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór propozycji cenowej

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2018-08-27 11:33:52.
Informacja o taryfie dotycząca zbiorowego
odprowadzania ścieków dla Gminy Orzesze

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu zgodnie z pismem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach informuje o zmianie cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Na mocy art. 24e ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.z 2017 roku, poz 328 z późniejszymi zmianami) w dniu 21maja 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie została ogłoszona decyzja zatwierdzająca taryfę z wniosku Zakładu dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze. Zgodnie art. 24f ust.z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. W związku z tym taryfa weszła w życie w dniu 29.05.2018 roku.


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje,

że od 29.05.2018r na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej:
- dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto– 6,78 zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,54 zł / m3 = 7,32 m3 brutto.
oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,74 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce
+ należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 28 zł brutto.

- dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto – 6,78 zł/m3 + 8% podatek VAT 0,54 zł/m3 = 7,32 zł/m3 brutto oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2-ce + podatek 8 % VAT. 0,35 zł = 4,71 zł brutto.

UWAGI:
1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 3 lata.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane:
nazwisko, imię, adres nabywcy, numer faktury, kod / numer nabywcy.

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2018-06-06 08:50:19.
Dostawa opału do kotłowni gminnych
administrowanych przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego

Opis przedmiotu zamówienia

Adresy kotłowni i rodzaj opału

Wzór propozycji cenowej

Projekt umowy

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2017-09-08 11:19:10 | Data modyfikacji: 2017-09-11 07:38:40.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łaziska Górne,
dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia
warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków na terenie
oczyszczalni ścieków Orzesze- Śródmieście..."

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne - Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-08-25 14:04:54 | Data modyfikacji: 2017-08-25 14:24:58.
Informacja o o zmianie cen za odprowadzanie
ścieków do kanalizacji miejskiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje o zmianie cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Na podstawie Dz.U.2015 z dnia 27 stycznia poz. 139 oraz art.24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Miasta Orzesze nr XXXIII/389/17 z dnia 25.05.2017 r

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu
informuje,

że od 01.07.2017r na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej:

- dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto– 6,59zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,53zł / m3 = 7,12 m3 brutto.
oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,74 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce + należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 28 zł brutto.

-dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto – 6,59zł/m3 + 8% podatek VAT 0,53 zł/m3 = 7,12 zł/m3 brutto.
oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2- ce + podatek 8 %
VAT. 0,35 zł = 4,71 zł brutto
UWAGI:
1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane:
nazwisko, imię, adres nabywcy,
numer faktury,
kod / numer nabywcy.

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2017-07-04 09:13:42 | Data modyfikacji: 2017-07-04 09:17:27.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
pod nazwą: "Budowa tłoczni ścieków
Orzesze-Śródmieście, ul. Wieniawskiego wraz ze
zbiornikiem retencyjnym i rurociągiem tłocznym
do oczyszczalni Orzesze-Zawiść.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Z-ca Burmistrza Miasta Łaziska Górne - mgr Jan Ratka | Data wprowadzenia: 2017-06-02 12:02:05.
Obwieszczenie - Uporządkowanie gospodarki
ściekowej w gminie Orzesze obejmujące zadanie:
budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w
Orzeszu

Treść obwieszczenia


Załącznik graficzny do obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Aleksander Wyra | Data wprowadzenia: 2017-03-27 17:17:42.
Informacja o sposobie wystawiania faktur dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Orzeszu
 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-30 11:56:05 | Data modyfikacji: 2016-12-30 15:24:57.
Zawiadomienie


 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne | Data wprowadzenia: 2016-12-21 14:52:02 | Data modyfikacji: 2016-12-21 15:37:11.
Informacja
 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Burmistrz Miasta Łaziska Górne | Data wprowadzenia: 2016-11-23 11:48:25 | Data modyfikacji: 2016-11-23 12:49:13.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego
- DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI GMINNYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Treść ogłoszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór propozycji cenowej

Projekt umowy

Wykaz kotłowni administrowanych przez ZGKiM oraz rodzaj opału dla kotłowni

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-09-20 14:35:19 | Data modyfikacji: 2016-09-20 15:03:59.
Zmiana cen za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji miejskiej od 1 lipca 2016 r.

Orzesze 03.06.2016

ZGKiM.5022.1.2015

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje o zmianie cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Na podstawie Dz.U.2015 z dnia 27 stycznia poz. 139 oraz art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Miasta Orzesze nr XXI/253/16 z dnia 31.05.2016 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od 01.07.2016 r. na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej:

- dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto– 6,46zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,52 zł./m3 = 6,98/m3 brutto oraz opłata abonamentowa stała, rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,74 zł. za okres rozliczeniowy 2 m-ce
+ należny podatek 8% VAT 0,54 zł. = 7,28 zł. brutto.

- dla odbiorców rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto – 6,46 zł./m3 + 8% podatek VAT 0,52 zł./m3 = 6,98 zł./m3 brutto oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł. za okres rozliczeniowy 2 m-ce + podatek 8 % VAT 0,35 zł. = 4,71 zł. brutto.

UWAGI:
1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane:
nazwisko, imię, adres nabywcy,
numer faktury,
kod / numer nabywcy.

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2016-06-10 14:53:22 | Data modyfikacji: 2016-06-10 15:01:15.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego
- „DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI GMINNYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W ORZESZU”.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego

Opis przedmiotu zamówienia

Adresy kotłowni i rodzaj opału

Wzór propozycji cenowej

Umowa dostawy opału - projekt

 

Opublikowane przez: Krzysztof Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-09-15 12:51:23 | Data modyfikacji: 2015-09-15 13:06:03.
Zmiana cen za odprowadzanie ścieków do
kanalizacji miejskiej od 1 lipca 2015 r.

Orzesze 01.06.2015

ZGKiM.5022.1.2015

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje o zmianie cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.
Na podstawie Dz.U.2015 z dnia 16 stycznia poz. 139 oraz art.24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Miasta Orzesze nr VIII/ 91/15 z dnia 21.05.2015 roku.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od 01.07.2015 r. na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej:

- dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto– 6,28zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,50zł/m3 = 6,78/m3 brutto oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,74 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce + należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 28 zł brutto.

- dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto – 6,28zł/m3 + 8% podatek VAT 0,50 zł/m3 = 6,78 zł/m3 brutto oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2- ce + podatek 8 % VAT 0,35 zł = 4,71 zł brutto.

UWAGI:
1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok.
Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane:
nazwisko, imię, adres nabywcy,
numer faktury,
kod / numer nabywcy.

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Data wprowadzenia: 2015-06-05 09:08:15 | Data modyfikacji: 2015-06-05 09:24:59.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego
- dostawa opału

Ogłoszenie o wynikach postępowania

Ogłoszenie o przeprowadzeniu rozeznania cenowego - dostawa opału do kotłowni gminnych administrowanych przez zakład gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Orzeszu

Opis przedmiotu zamówienia

Adresy kotłowni i rodzaj opału

Wzór propozycji cenowej

Umowa dostawy opału - projekt

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-09-16 14:59:08 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:19:22.

Zmiana cen za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej.

Na podstawie art. 24 ust 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami oraz uchwały Rady Miasta Orzesze nr XL/ 496/14 z dnia 29.05.2014 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od 01.07.2014r. na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej:

- dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto– 6,08zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,49zł/m3 = 6,57/m3 brutto oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,72 zł  za okres rozliczeniowy 2 m-ce + należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 26 zł brutto.

- dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto – 6,08zł/m3 + 8% podatek VAT 0,49 zł/m3 = 6,57 zł/m3 brutto oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce + podatek 8 % VAT 0,35 zł = 4,71 zł brutto.

UWAGI:
Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok.
 Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane:
- nazwisko, imię, adres nabywcy,
- numer faktury,
- kod / numer nabywcy.

 

 

Opublikowane przez: Ewelina Gawlik | Autor: Wiesław Klar | Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:57:41 | Data modyfikacji: 2015-02-26 10:18:43.
Data wprowadzenia: 2014-07-04 13:57:41
Data modyfikacji: 2015-02-26 10:18:43
Autor: Wiesław Klar
Opublikowane przez: Ewelina Gawlik