> Statut

Statut

 

 


STATUT

PRZEDSZKOLA NR 6

„ZDROWE JAGÓDKI”

W ORZESZU - ZAWIŚCI

 

zatwierdzony dnia 12.02.2014r.


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
Ustawa Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61 późn. 624 z późn. zm.)

 

 

 

§ 1. Nazwa przedszkola

1. Przedszkole nr 6 zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną
a) przedszkole jest jednostką budżetową
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Orzeszu – Zawiści przy ulicy Mikołowskiej 128
3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Orzesze, nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, obsługę finansową przedszkola prowadzi Miejski Zespół Oświaty w Orzeszu
4. Przedszkole nosi nazwę „ Zdrowe Jagódki”
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Przedszkole nr 6 „ Zdrowe Jagódki”
43 -187 Orzesze – Zawiść
ul. Mikołowska 128
tel/fax (032)2213552
6. Przedszkolu na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców może być nadane imię lub inna nazwa
7. Imię lub nazwę nadaje przedszkolu organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej

§ 2. Cele i zadania przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
a) w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
- rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych każdego dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości rozwojowych
- zapewnienie specjalistycznej opieki logopedycznej dzieciom z zaburzeniami mowy przez logopedę
- prowadzenie pracy wspomagającej rozwój każdego z wychowanków z uwzględnieniem wyników wczesnej diagnozy rozwoju
- tworzenie zespołów, składających się z nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów, którzy planują i koordynują pracę z dzieckiem z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mającego na celu stymulowanie psycho – fizycznego rozwoju od chwili wykrycia nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole
- podejmowanie współpracy z rodzicami , poradnią psychologiczno – pedagogiczną ( w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami , szkołami, placówkami , organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny , dzieci w celu organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
b) w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi :
- organizowanie opieki, kształcenia i wychowania nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez włączenie ich w życie grupy, wspomaganie ich rozwoju w miarę możliwości kwalifikacyjnych nauczycieli i warunków lokalowych
c) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 

2. Przedszkole realizuje zadania uwzględniające wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności poprzez:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
d) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych
f) troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną
g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych
h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
i) rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
j) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne
k) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej
l) zapewnienie każdemu dziecku 5 letniemu prawa do edukacji przedszkolnej
przeprowadzanie wśród dzieci na rok przed podjęciem nauki w szkole badania gotowości szkolnej

3. Sposób realizacji zadań przedszkola:
a) praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie obowiązującej podstawy programowej, która ma charakter otwarty i stwarza możliwość konstruowania różnych programów wychowania przedszkolnego
b) szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy.

4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo
a) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej nauczycielki jako wychowawcy, która jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo dzieci
b) w każdej z grup w opiece nad dziećmi pomaga nauczycielce pomoc nauczyciela i woźna oddziałowa w miarę możliwości .
c) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe i indywidualne zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodne z programem i planem zajęć
d) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
e) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, pomoce i inne narzędzia
f) nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków

g) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi
h) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomić dyrekcję, rodziców o zaistniałym wypadku lub niepokojących symptomach (temperatura, dziwne zachowanie dziecka)
i) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi
j) wycieczki i spacery poza teren przedszkola powinny się odbywać przy udziale wymaganej liczby opiekunów tj. w grupie najmłodszych dzieci ( oddział I) na 10 dzieci jedna osoba dorosła, a w grupie dzieci starszych ( oddział II i III) na 15 dzieci jedna osoba dorosła.

5. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów) osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
a) dzieci mogą być również odbierane przez osoby upoważnione na piśmie przez rodziców.
b) osoba upoważniona odpowiada za bezpieczeństwo powierzonego mu dziecka i powinna to być osoba pełnoletnia
c) rodzic (prawny opiekun) przyprowadzający dziecko do przedszkola ma obowiązek przekazać je do sali pod opiekę nauczyciela, który pełni dyżur

§ 3. Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są:
a) dyrektor przedszkola
b) rada pedagogiczna
c) rada rodziców
2. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
a) wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący
b) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz
c) dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji
d) sprawuje nadzór pedagogiczny
e) opracowuje wspólnie z radą pedagogiczną roczny plan pracy przedszkola
f) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy wg zasad określonych w odrębnych przepisach
g) występuje w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
h) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących
i) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o wstrzymaniu uchwał organ prowadzący placówkę oraz organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny
j) dysponuje, w porozumieniu z księgowością środkami finansowymi określonymi w planie finansowym placówki oraz środkami pozyskanymi przez przedszkole pochodzącymi z innych źródeł oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
 k) podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w czasie roku szkolnego, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną
l) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole
ł) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie
zgodnie z prawem oraz wymianę informacji
m) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
n) umożliwia i organizuje zdobywanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
o) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami
p) współdziała z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
q) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie w którym mieszkają dzieci 6 letnie uczęszczające do przedszkola o spełnieniu przez te dzieci obowiązku szkolnego w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego
r) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca każdego roku zestaw programów wychowania przedszkolnego
s) odpowiada za powierzony majątek
t) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez tworzenie zespołów składających się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów w celu koordynowania pracy z dziećmi z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

3. RADA PEDAGOGICZNA jest organem kolegialnym przedszkola
4. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
a. w zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie, wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodnie z art.43 ust.2 ustawy o systemie oświaty
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków
e. przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawianie propozycji jego zmian
f. uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej
g. uchwalanie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym
7. Ponadto rada pedagogiczna:
a. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
b. wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
c. wykonuje zadania rady przedszkola, gdy rada ta nie została powołana
d. rozpatruje, skierowane do niej wnioski rady rodziców dotyczące wszystkich spraw przedszkola
e. deleguje przedstawicielka do udziału w zespole oceniającym, rozpatrującym odwołanie od oceny nauczyciela
8. Rada pedagogiczna opiniuje:
a. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć w grupach
b. projekt planu finansowego przedszkola
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
d. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
e. kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni kandydata
f. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
g. programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku przez dyrektora
9. Rada pedagogiczna zapoznaje się z:
a. programem ewaluacji zewnętrznej przedstawionym przez osobę prowadzącą ewaluację zewnętrzną
b. wynikami ewaluacji zewnętrznej oraz propozycją wyników i wniosków zawartych w raporcie sporządzonym po zakończeniu ewaluacji
c. planem nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny
d. informacją o realizacji planu nadzoru pedagogicznego
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykła większością głosów w obecności
co najmniej ½ liczby jej członków
11. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

12. RADA RODZICÓW stanowi samodzielną reprezentację rodziców
13. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin działalności,
zgodnie z art.53 ust.4 ustawy o systemie oświaty, który określa wewnętrzną strukturę
i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady
14. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku, we wrześniu przez zebranie rodziców,
w czasie tajnych wyborów, po trzech przedstawicieli z każdej grupy
15. Kompetencje rady rodziców:
a. może występować do organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola
b. opiniuje projekt planu finansowego
c. może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i wydatkować je zgodnie z regulaminem
d. może wnioskować, wspólnie z radą pedagogiczną do organu prowadzącego o nadanie imienia, nazwy
e. opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację
f. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola
16. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola,
który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji
17. Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa,
w skład której wchodzą:
a. jeden przedstawiciel rady pedagogicznej
b. jeden przedstawiciel rady rodziców
c. nauczyciel, który nie reprezentuje rady pedagogicznej jako przedstawiciel dyrektora przedszkola – organu o charakterze jednoosobowym
18. Komisja statutowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną
19. Komisja statutowa wydaje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej większością
głosów przy obecności wszystkich jej członków
20. Sprawy pod obrady komisji statutowej wnoszone są w formie pisemnej od organu,
którego kompetencje naruszono
21. Organ, którego winę komisja ustaliła musi naprawić skutki swego działania w ciągu
trzech miesięcy od daty ustalenia przez komisję
22. Rozstrzygnięcie komisji statutowej jest ostateczne.

§ 4. Organizacja przedszkola

1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
a) salę zajęć dla poszczególnych oddziałów
b) łazienki : dla dzieci i personelu
c) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze
d) kuchnię, szatnie dla dzieci i personelu
e) plac zabaw

§ 5.

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień
2. W przedszkolu działają łącznie trzy oddziały
3. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki, realizacji założeń programowych oraz liczebności dzieci 6 letnich przyjętych na dany rok szkolny
4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25
5. Liczba dzieci w oddziale z 3-5 dzieci niepełnosprawnych nie powinna przekraczać 20

§ 6.

1. Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego
a) wyboru programów dokonują nauczyciele poszczególnych oddziałów, którzy przedstawiają swoje propozycje radzie pedagogicznej
b) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut
3. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii. W tym czasie dzieci nieuczestniczące w zajęciach religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela
 4. W przedszkolu organizuje się, zajęcia dodatkowe, które odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej płatne przez organ prowadzący.

a) rodzic dziecka ponosi koszty z tytułu uczęszczania dziecka na zajęcia dodatkowe w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.


5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi 3-4 letnimi około 15 minut
b) z dziećmi 5-6 letnimi około 30 minut
6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

§ 7.

1. Przedszkole jest wielooddziałowe

§ 8.

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
a) określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola
i zatwierdzony przez organ prowadzący

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a) czas pracy przedszkola
b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
d) prowadzący
e) terminy przerw w pracy przedszkola

§ 9.

1. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci

 
§ 10.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od września do czerwca, w dni robocze, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący
2. W miesiącach letnich, jeśli przedszkole nie pełni letniego dyżuru, następuje przerwa w pracy placówki, wykorzystywana na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych
3. W czasie ferii zimowych, przerw świątecznych, na wniosek dyrektora przedszkola, w porozumieniu z radą rodziców istnieje możliwość zmniejszenia liczby oddziałów odpowiednio do zmniejszonej liczby dzieci
4. Przedszkole jest czynne 9 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 16.00. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska
5. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się 5 godzin dziennie tj. 8.00 – 13.00
6. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków
a. korzystanie z trzech posiłków zagwarantowane jest w pierwszej kolejności dzieciom obojga rodziców pracujących i rodzicom samotnym, którzy pracują
b. dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola i intendenta, na początku roku szkolnego w formie zarządzenia
c. w ciągu roku szkolnego wysokość stawki żywieniowej może ulec zmianie, a rodzice muszą być o tym poinformowani co najmniej miesiąc wcześniej
d. koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywają rodzice (prawni opiekunowie)
e. opłaty za żywienie wpłacane są przez rodziców na podane konto bankowe w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
f. Rada Miasta mocą uchwały ustala wysokość opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole
g. z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty w wysokości ustalonej w zarządzeniu dyrektora przedszkola w sprawie zasad korzystania ze stołówki przedszkolnej

§ 11.

1. Każdy zatrudniony nauczyciel oraz pracownik administracji i obsługi podpisuje zakres zadań związanych z wykonywaniem pracy na określonym stanowisku

§ 12.

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi
2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola, zastępstwo pełni wyznaczony przez dyrektora nauczyciel, o czym informuje wywiesza się na drzwiach kancelaryjnych
3. Nauczycielka przedszkola odpowiedzialna jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie jego godności osobistej. Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece
4. Obowiązkiem nauczycielki jest:
a. otoczyć dziecko troskliwą opieką
b. sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi
c. wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące przepisy
d. prowadzić z dziećmi pracę dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami i programem wychowania przedszkolnego
e. dbać o wygląd i estetykę sali zajęć
f. ściśle współpracować z rodzicami
g. rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci , w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanować sposoby ich zaspokajania, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna)
h. rozpoznawać zainteresowania i uzdolnienia dzieci , w tym dzieci szczególnie uzdolnione oraz zaplanować wsparcie związane z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień.
5. Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko troskliwą opieką od chwili przyjścia do przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania go innej nauczycielce lub rodzicom (prawnym opiekunom)
6. Nauczycielka przy organizowaniu zabaw i zajęć w czasie których jako pomoc używane są przedmioty ostre, mogące być przyczyną nieszczęśliwego wypadku oraz w czasie wycieczek i spacerów, winna zwracać szczególną uwagę na karność i dyscyplinę wśród dzieci
7. Nauczycielka obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o ważniejszych wydarzeniach w grupie
8. Nauczycielka obowiązana jest do pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, gdy istnieje konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki
9. Nauczycielka, poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek:
a. brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci
b. brać udział w zebraniach rad pedagogicznych, konferencjach metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej
c. organizować zebrania z rodzicami
10. Nauczycielka odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. W związku z powyższym odpowiada za zabawki i pomoce otrzymane do pracy z dziećmi, za książki stanowiące własność przedszkola
11. Nauczycielka ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej lub wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek
12. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych
b. ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych
c. włączania ich w działalność przedszkola

13. ZAKRES CZYNNOŚCI INTENDENTA:
a. planowanie i realizacja systematycznego zaopatrzenia przedszkola w artykuły żywnościowe
b. dbałość o należyty i zgodny z normami stan zapasów magazynowych
c. dokonywanie systematycznej oceny jakościowej zakupionych towarów, załatwianie ewentualnych reklamacji
d. planowanie i układanie jadłospisów w porozumieniu z dyrektorem przedszkola i kucharką oraz wywieszanie ich na gazetce dla rodziców
e. pełnienie nadzoru nad personelem kuchni w zakresie technologii i organizacji żywienia, zasad BHP i PPOŻ oraz norm sanitarnych
f. kierowanie procesem przygotowania i dystrybucji posiłków: dbałość o ich kaloryczność i skład zgodnie z normami
g. sporządzanie dziennych raportów żywieniowych oraz stały nadzór nad przestrzeganiem stawki żywieniowej
h. realizacja zakupów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, terminowe rozliczanie pobranych zaliczek pieniężnych na zakup towarów
i. prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji finansowo – księgowej
j. przygotowywanie i pobieranie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
k. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu
l. zbieranie odpłatności od rodziców za żywienie i inne świadczenia przedszkola
ł) sprawy bhp: zgłaszanie dyr. przedszkola wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu

14. ZAKRES CZYNNOŚĆI KUCHARZA:
a. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu wg nich posiłków
b. pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą, odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem
c. przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem, rozpalanie ognia w piecu, wynoszenie popiołu
d. przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp, ppoż.
e. natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi przedszkola placówki powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia
f. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawanie ich o wyznaczonych porach
g. ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków
h. racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych pobranych z magazynu
i. właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia
j. oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem
k. dbałość o zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością
l. utrzymywanie wzorowej czystości w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży ochronnej
ł wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu
m. sprawy bhp: reagowanie na wszystkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu dzieci

15. ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCY KUCHENNEJ:
a. obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie)
b. rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych
c. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharza i oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi
d. pomoc w porcjowaniu w wydawaniu posiłków
e. utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno – sanitarnych, bhp, ppoż oraz dyscypliny pracy
f. mycie (wyparzanie) naczyń, sprzętu kuchennego
g. doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności
h. wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu
i. sprawy bhp; reagowanie na wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu dzieci

16. ZAKRES CZYNNOŚCI WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ:
a. w zakresie sprzątania:
CODZIENNIE: zamiatanie, odkurzanie sali (na mokro), ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek, mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, sprzątanie pomocy oraz sali po skończonych zajęciach programowych, zmywanie parkietu, utrzymywanie w idealnej czystości innych pomieszczeń przeznaczonych do sprzątania: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, korytarze, sala ćwiczeń gimnastycznych, składanie i rozkładanie leżaków (trzy razy w tygodniu)
JEDEN RAZ W MIESIĄCU: generalne porządki: mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury, mycie i pastowanie podłóg, mycie listew, zabawek, sprzętów, mebli, pranie prześcieradeł z leżaków
JEDEN RAZ NA DWA MIESIĄCE: mycie okien, pranie firan, pranie pościeli z leżaków
b. w zakresie organizacji posiłków:
przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pól godziny przed posiłkiem, rozdanie dwa razy (lub trzy w przypadku dyżuru popołudniowego) właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni, estetyczne podawanie posiłków (z uwzględnieniem noży, widelców oraz waz do zupy), przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących, zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas podawania posiłków
c. w zakresie opieki nad dzieckiem:
pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na podwórko, pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, sprzątanie po „małych przygodach”, pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających
d. w zakresie BHP:
odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgłaszanie dyrektorowi placówki wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
e. w zakresie gospodarki materiałowej:
kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania, umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, dbałość o powierzony sprzęt, rośliny
f. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu

17. ZAKRES CZYNNOŚCI PALACZA:
a. dbanie o utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przedszkola
b. utrzymywanie w stanie używalności urządzenia grzewcze
c. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu
d. dokonywanie drobnych napraw urządzeń, zabawek, sprzętu
e. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego terenu wokół budynku przedszkola
f. sprawy bhp: zgłaszanie dyrektorowi przedszkola uszkodzeń, usterek mogących zagrozić bezpieczeństwu dzieci

18. ZAKRES CZYNNOŚCI WOŹNEGO:
a. codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem, kradzieżą
b. zapobieganie uszkodzeniom lub zniszczeniu mienia przedszkola
c. dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zabawek, urządzeń
d. zgłaszanie dyrektorowi przedszkola poważnych usterek
e. podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia przedszkola przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń
f. regularne koszenie trawy wokół obejścia przedszkola i na placu zabaw
g. podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie
h. zamiatanie (mycie) schodów do piwnicy
i. przygotowywanie drewna na rozpałkę do pieca kuchennego
j. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i dyscypliny pracy
k. utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy
l. wykonywanie innych poleceń dyrektora przedszkola związanych z organizacją pracy przedszkola

19. ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCY NAUCZYCIELA:
a. stały pobyt z dziećmi w sali, ścisła współpraca z nauczycielką podczas zajęć
b. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu
c. opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek
d. pomoc przy myciu rąk, zębów, korzystaniu z toalety
e. udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć
f. udział w dekorowaniu sali
g. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających
h. nieudzielanie informacji rodzicom na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek
i. sprawy bhp: reagowanie na wszelkie sytuacje mogące zagrozić bezpieczeństwu dzieci

20. ZAKRES CZYNNOŚCI SEKRETARKI:
a. prowadzenie kancelarii przedszkola i przestrzeganie wszystkich terminów
b. prowadzenie i aktualizowanie ewidencji przedszkolaków
c. pisanie urzędowych pism i innych materiałów związanych z działalnością
przedszkola
d. pobieranie i wysyłanie poczty do Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu, Urzędu
 Miasta i Kuratorium Oświaty
e. sporządzanie list odpłatności za przedszkole, terminowe rozliczanie tej odpłatności
i przekazywanie do MZO w Orzeszu
f. rejestrowanie zwolnień lekarskich nauczycieli oraz pracowników administracyjno-
obsługowych
g. wykonywanie innych poleceń dyrekcji wynikających z bieżących potrzeb i
organizacji pracy

 

§ 13.

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela jako wychowawcy
2. W każdym z oddziałów opiekę nad dziećmi sprawują również inni nauczyciele (katecheta, dyrektor przedszkola) pracując zgodnie z układem godzin podanych w arkuszu organizacyjnym
3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu
4. Rada rodziców, w porozumieniu z dyrektorem przedszkola ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym

§14.

W przypadku utworzenia w przedszkolu oddziału integracyjnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne

§ 15.

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania poprzez:
a) zapoznanie rodziców z zadaniami rocznego planu pracy przedszkola
b) systematyczne informowanie rodziców o realizowanych zadaniach edukacyjnych w danym oddziale, zgodnych z podstawą programową wychowania przedszkolnego
(jeden raz na tydzień)
c) bieżące informowanie rodziców o rozwoju i zachowaniu dziecka, jego postępach i trudnościach poprzez konsultacje indywidualne organizowane jeden raz w tygodniu
poza godzinami pracy dydaktycznej nauczyciela
d) wywieszanie na gazetce grupowej zamierzeń pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej wraz ze wskazówkami dotyczącymi propozycji zabaw z dzieckiem w domu, tekstów wierszy, piosenek do nauki na pamięć
e) organizowanie spotkań z rodzicami, zebrań grupowych (minimum trzy razy w ciągu roku szkolnego), zajęć otwartych (nie rzadziej niż raz na kwartał)
f) wywieszanie prac plastycznych dzieci na tablicy – wystawie – nie rzadziej niż raz na tydzień
g) współdziałanie z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych
h) przekazywanie rodzicom informacji o stanie gotowości szkolnej ich dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać ( dwa razy w roku szkolnym)

 


2. Nauczyciel prowadząc pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Do zadań nauczyciela w tym zakresie należą:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań dążenie do pobudzania procesów rozwojowych, optymalne aktywizowanie dzieci poprzez planowe organizowanie i prowadzenie pracy w powierzonym oddziale w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego
b) planowanie pracy poprzez opracowywanie miesięcznych planów pracy z uwzględnieniem założeń podstawy programowej
3. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną każdego z wychowanków w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka
b) ustalenia form pomocy każdemu dziecku
c) bieżącego informowania rodziców o rozwoju, postępach lub trudnościach dziecka i podejmowania wspólnych działań korzystnych dla dziecka
4. W pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem, logopedą oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczno – zdrowotną

§ 16.

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat z zastrzeżeniem pkt.2
2. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat
3. Warunki i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola regulują „ Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 6 „ Zdrowe Jagódki” w Orzeszu – Zawiści , które określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z burmistrzem miasta.
4. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
a) podmiotowego i życzliwego traktowania
b) akceptacji takim jakie jest
c) poszanowania jego tożsamości , godności i prywatności
d) właściwego zorganizowania procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego, dostosowanego do jego możliwości i potrzeb
5. Dziecko w przedszkolu obowiązane jest do:
a) przestrzegania umów zawartych z nauczycielem dotyczących współżycia w grupie
b) przestrzegania zasad higieny osobistej
6. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną w przypadku:
a) dwumiesięcznej nieobecności dziecka w przedszkolu bez usprawiedliwienia ze strony rodziców (prawnych opiekunów)
b) nieuregulowania opłat za przedszkole przez rodziców za okres dwóch miesięcy
7. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje po uprzednim zawiadomieniu pisemnym rodziców (prawnych opiekunów) wraz z uzasadnieniem.
8. Od decyzji dyrektora przysługuje rodzicom ( prawnym opiekunom) odwołanie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

 

§ 17.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: tj. nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) zapoznanie rodziców ze statutem na zebraniach ogólnych
b) udostępnienie statutu przez dyrektora wszystkim zainteresowanym
3. Rada pedagogiczna uchwala statut zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków
4. Zmiany w statucie nanoszone są w formie nowelizacji, w trybie jaki obowiązuje przy uchwaleniu statutu

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Traci moc statut uchwalony dnia 17.01.2013r.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 12.02.2014r.

 


Członkowie Rady Pedagogicznej :                                           Dyrektor przedszkola:

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2014-07-09 14:31:53.
 

Opublikowane przez: Agata Erm | Autor: Przewodniczący Rady Pedagogicznej - Bernadeta Siecińska | Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:41:43.
Data wprowadzenia: 2015-02-20 15:41:43
Autor: Przewodniczący Rady Pedagogicznej - Bernadeta Siecińska
Opublikowane przez: Agata Erm
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl