Ogłoszenia o naborze


Zarządzenie Nr 3/2014
Dyrektora Przedszkola nr 6 w Orzeszu - Zawiści
z dnia 20.02.2014r.
w sprawie: określenia zasad i kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości
punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz.7) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Określa się „Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści na rok szkolny 2014/2015”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór wniosku (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), wzory oświadczeń (załącznik od 3 do 8 do niniejszego Zarządzenia) oraz wzór deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej (wzór – załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia).

§ 2
Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 6 w Orzeszu - Zawiści oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2014/2015:

L.p. Kryterium Wartość kryterium: 

1.     Dwoje rodziców kandydata pracuje zawodowo - 5 pkt
2.     Dziecko z obwodu szkoły, w której powinno realizować obowiązek szkolny -  4 pkt
3.     Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata  - 3 pkt

4.     Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/20014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na terenie gminy Orzesze                                                  -  2 pkt
5.     Dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy rodzica  - 1 pkt


Maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania 15 pkt

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015.


Orzesze, dn. 20.02.2014r.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 / 2014 Dyrektora
Przedszkola nr 6 w Orzeszu - Zawiści

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 6 w Orzeszu - Zawiści na rok szkolny 2014/2015
przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7).

I. ZASADY OGÓLNE

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4 5 letnie (urodzone w latach 2011 – 2009), dzieci 6 letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) zamieszkałe w Orzeszu.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012r. mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI W ROKU 2013/2014

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009- 2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku, mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole.

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI LUB ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1. Dzieci urodzone w 2009 roku zapisywane po raz pierwszy do przedszkola/szkoły przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/ szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
4. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje przedszkoli/szkół muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
5. Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
6. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w wybranych przedszkolach/szkołach (maksymalnie trzy).
7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
9. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.


IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole, do którego złożono wniosek kandydata.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się
do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
3. Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
4. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
6. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe tj.:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe tj.:
a) dwoje rodziców kandydata pracuje zawodowo.
b) dziecko z obwodu szkoły, w której powinno realizować obowiązek szkolny.
c) do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata.
d) dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/20014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na terenie gminy Orzesze.
e) dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy rodzica.
10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc po drugim etapie rekrutacji tzn. po rozpatrzeniu kryteriów tzw. samorządowych wśród kandydatów, którzy osiągnęli minimalną wymagana liczbę punktów stosuje się kryterium dodatkowe
tj. kryterium wieku. Brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka, tj. rok, miesiąc, dzień.
11. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
12. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
14. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko, do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
15. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
16. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

UZGODNIONO:


………………………………..

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Data wprowadzenia: 2014-07-09 14:40:03.

Zarządzenie Nr 1/2015
Dyrektora Przedszkola nr 6 „Zdrowe Jagódki” w Orzeszu - Zawiści
z dnia 19.02.2015r.
w sprawie: określenia zasad i kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola oraz określenia wartości
punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. Poz.7) w związku z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Określa się „Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 6 w Orzeszu – Zawiści na rok szkolny 2015/2016”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Ustala się wzór wniosku (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), wzory oświadczeń (załącznik od 3 do 8 do niniejszego Zarządzenia) oraz wzór deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej ( załącznik nr 9 do niniejszego Zarządzenia).

§ 2
1.Kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie miasta Orzesze, przyznane liczby punktów dla poszczególnych kryteriów ( Uchwała Nr V/37/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 lutego 2015r.


1.Kandydat obojga rodziców pracujących /studiujących w systemie stacjonarnym
40 pkt


2.Czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
20 pkt


3.Kandydat jest rodzeństwem dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
15 pkt

4.Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata
10 pkt


5.Kandydat , którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
15 pkt


Maksymalna liczba punktów, możliwa do uzyskania  100 pkt

 

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.


……………………………………
Orzesze, dn. 19.02.2015r.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2015 Dyrektora
Przedszkola nr 6 " Zdrowe Jagódki"w Orzeszu - Zawiści

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 6 „ Zdrowe Jagódki”
w Orzeszu - Zawiści na rok szkolny 2015/2016
przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7).

I. ZASADY OGÓLNE

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 letnie urodzone w latach 2012 ,2011, 2010 zamieszkałe w Orzeszu.
2. Rodzice/ prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone
zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
3. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
4. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolu nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

II. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI W ROKU 2014/2015

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2010,2011, 2012, które obecnie uczęszczają do przedszkola , składają deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację.


III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA

1. Dzieci urodzone w 2010 roku zapisywane po raz pierwszy do przedszkola przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
4. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje przedszkoli/szkół muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
5. Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywane jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
6. Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w przedszkolu lub ze strony internetowej przedszkola , wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu.
7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
8. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
9. Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku
ze stanem faktycznym.

 


IV. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana w przedszkolu, do którego złożono wniosek kandydata.
2. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się
do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
3. Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu,
aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
4. O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
5. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
6. W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe tj.:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez organ prowadzący tzw. kryteria samorządowe tj.:
a) kandydat obojga rodziców pracujacych/ studiujących w systemie stacjonarnym
b) czas pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie
c) kandydat jest rodzeństwem dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru
d) przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania kandydata
e) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola
przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski kandydatów z rocznika 2011.
10. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc po drugim etapie rekrutacji tzn. po rozpatrzeniu kryteriów tzw. samorządowych wśród kandydatów, którzy osiągnęli minimalną wymagana liczbę punktów stosuje się kryterium dodatkowe
tj. kryterium wieku. Brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka, tj. rok, miesiąc, dzień.
11.W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku
od najbardziej do najmniej preferowanej).
12. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
13. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
14. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola
15. W przypadku braku potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola do którego kandydat został zakwalifikowany , lista dzieci zakwalifikowanych zostaje uzupełniona o kandydatów z listy niezakwalifikowanych , tych z najwyższą liczbą punktów.16. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
17. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Agata Erm | Autor: Bernadeta Siecińska | Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:32:18.
Data wprowadzenia: 2015-03-13 10:32:18
Autor: Bernadeta Siecińska
Opublikowane przez: Agata Erm