> Statut

Statut

Statut

 
STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
IM. JANUSZA KORCZAKA
W ORZESZU - ZAZDROŚCI

 

 


POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Podstawa prawna : Na podstawie art.42 ust.1, art.50 ust.2 pkt.1 w związku z art.52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr.256 poz.2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 2000r. Nr 2 poz. 20 ze zmianami)

2. Jednostki redakcyjne statutu :
- paragrafy
- ustępy
- punkty
- litery

3. Termin wejścia w życie : 29.08.2000r. data uchwalenia statutu Szkoły Podstawowej nr 5 w Orzeszu Zazdrości Uchwałą nr 1/1999/2000 Rady Pedagogicznej.

4. Zmiany w statucie : zmiany nanoszone są w formie nowelizacji , uchwałą Rady Pedagogicznej po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców (tekst jednolity 09.10.2007r. uchwała 3/2007/2008).

5. Szkoła Podstawowa nr 5 w Orzeszu – Zazdrości jest szkołą publiczną. Stanowi podstawę oświaty w Rzeczypospolitej Polskiej. Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

6. Nauczanie i wychowanie respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki.

7. Kształcenie i wychowanie poprzez szkołę służy rozwijaniu u dzieci
i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata

8. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

9. Nauka w szkole jest obowiązkowa i bezpłatna.

§ 1

Nazwa szkoły

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 5 im .Janusza Korczaka.
2. Do 1.04.2004r. szkoła nosiła imię Hanki Sawickiej, które nadano na wniosek Społecznego Komitetu Budowy Szkoły dnia 5 października 1970 r.
3. Siedziba szkoły: Orzesze Zazdrość ul. Żorska 101.
4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
5. Organ prowadzący szkołę: Gmina Orzesze.
6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Katowicach.
7. Szkoła jest jednostką budżetową.
8. Szkoła jest placówką publiczną. Czas trwania cyklu kształcenia zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi 3 lata.
9. Przy szkole działa oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.
§ 2 Cele i zadania szkoły

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:
1) zapewnia realizację rocznego przygotowania przedszkolnego (obowiązek uczęszczania do tzw. zerówki, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat) oraz realizację obowiązku szkolnego (rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia);
2) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
3) kształtuje środowisko wychowawcze z uwzględnieniem określonych warunków szkoły i wieku uczniów, zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły;
4) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły;
5) organizuje opiekę nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz tymi, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebne jest organizowanie zajęć wyrównawczych lub innych form pomocy.
2. Zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów jak też zakres i wymiar godzin zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych odbywa się zgodnie z ramowym planem nauczania, podstawą programową kształcenia ogólnego i przedszkolnego oraz szkolnym zestawem programów nauczania.
3. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) szkoła jest zobowiązana do zapewnienia opieki uczniom przebywającym w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nad- obowiązkowych i pozalekcyjnych;
2) budynki szkoły oraz przynależne do nich tereny i urządzenia powinny odpowiadać ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
3) każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia – dostrzeżone zagrożeniem musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły;
4) każdy nauczyciel jest zobowiązany do kontroli obecności uczniów na każdej lekcji;
5) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych;
6) w sali gimnastycznej i na boisku prowadzący zajęcia zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów; nie należy wydawać uczniom (bez obecności nauczyciela) sprzętu sportowego;
7) w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać wszelkim negatywnym zachowaniom uczniów, zakłócaniu porządku w szkole, dewastacji mienia szkolnego oraz sytuacjom zagrażającym zdrowiu i życiu uczniów; z dyżuru zwolnione są nauczycielki od 5-go miesiąca ciąży. Szczegółowy harmonogram i zakres czynności nauczyciela dyżurującego układa się na każdy rok szkolny.
4. Szkoła organizuje wycieczki szkolne jako integralną część procesu dydaktyczno – wychowawczego.
5. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę:
a) wycieczki organizuje się zgodnie z planem wycieczek zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego;
b) organizator informuje dyrektora szkoły o organizowanej wycieczce co najmniej 7 dni przed wyjazdem;
c) organizator musi uzyskać zgodę dyrektora: pisemną (na obowiązujących w szkole drukach) – w przypadku wycieczki poza teren Orzesza lub ustną – w przypadku wycieczki na terenie Orzesza;
d) w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w czasie wycieczki ustala się opiekunów, których liczbę określa szkolny regulamin wycieczek;
e) w wycieczkach krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie lub stosunku do których prowadzone jest postępowanie karne;
f) opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;
g) miejscem rozpoczęcia i zakończenia wycieczki jest przede wszystkim budynek szkolny, ale po uzgodnieniu z rodzicami może to być inne miejsce.
6. W celu rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych uczniów naszej szkoły nauczyciele – wychowawcy oraz dyrektor szkoły tworzą zespół wychowawczy.
7. Uczniom mającym trudne warunki materialne szkoła organizuje pomoc socjalną we współpracy z MOPS-em.
8. Zwolnienie ucznia z zajęć przez rodziców (opiekunów ) może nastąpić na pisemną prośbę rodziców.
9. Zwolnienie ucznia z zajęć przez nauczyciela ( bez zwolnienia rodziców ) może nastąpić jedynie w przypadku dolegliwości zdrowotnych , jednak po wcześniejszym telefonicznym zawiadomieniu rodziców czy opiekunów o takim fakcie.
10. W przypadku dojścia na terenie szkoły do wypadków:
1) pierwszej pomocy udziela pielęgniarka lub nauczyciel odpowiadający w tym czasie za bezpieczeństwo ucznia;
2) jeżeli zaistnieje konieczność zostaje wezwane pogotowie ratunkowe;
3) do szkoły wzywa się rodziców w celu zapewnienia dziecku pełnej opieki medycznej lub zabrania go do domu.
11. Szkoła umożliwia uczniom pomoc pedagogiczną.
12. Szkoła umożliwia (zgodnie z obowiązującymi przepisami) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.
13. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą:
1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego;
2) jeden nauczyciel powinien być wychowawcą jednego oddziału;
3) dopuszcza się możliwość prowadzenia przez jednego nauczyciela dwóch oddziałów w przypadku niedoboru kadr;
4) na pisemną i uzasadnioną prośbę rodziców i uczniów danego oddziału Dyrektor Szkoły może powierzyć obowiązki wychowawcy innemu nauczycielowi i decyzję w tej sprawie przedstawia Radzie Pedagogicznej;
5) w oddziałach przedszkolnych w opiece nad dziećmi pomaga nauczycielce, w miarę możliwości, woźna oddziałowa.

14. Zadania wychowawcze szkoły realizowane są zgodnie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły, który uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
15. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) pojedyncze zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego oraz skierowania na gimnastykę korekcyjną przechowuje nauczyciel prowadzący te zajęcia do końca bieżącego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia);
2) zwolnienia z pozostałych zajęć i usprawiedliwienia nieobecności uczniów przechowuje wychowawca do końca bieżącego roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia).

 

 

 


§ 3

Wewnątrzszkolny system oceniania


1. Informacje ogólne:

1) Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne;
2) Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej oraz programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3) Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu:
a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;
b) pomoc uczniowi w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu uczenia się i rozwoju;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
d) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4) Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
b) bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie według zasad, skali i w formach przyjętych w WSO;
c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
d) ustalanie semestralnych i rocznych ocen kwalifikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
e) realizację przewidzianych w WSO procedur poprawiania ocen.
5) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia polega na formułowaniu w imieniu nauczycieli opinii na temat jego funkcjonowania w społeczności szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych i zasad współżycia społecznego.
6) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia ma na celu:
a) wspieranie rozwoju psychicznego, kształtowanie jego dojrzałości, samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie;
b) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia nad sobą – w tym kształtowania własnego charakteru;
c) dostarczanie rodzicom informacji na temat zachowania się ucznia, pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej;
d) wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.
7) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:
a) informowanie uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o zasadach oceniania zachowania i podstawowych wymaganiach wychowawczych ustalonych przez wychowawcę klasy na początku każdego roku szkolnego;
b) bieżące obserwowanie dzieci/młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu się uczniów i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (opiekunom prawnym);
c) formułowanie semestralnych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zachowania według zasad, skali i w formach przyjętych w WSO;
d) ewentualną realizację przewidzianej w niniejszym regulaminie procedury odwoływania się od oceny z zachowania.
8) Proces oceniania jest jawny w każdej jego fazie zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Mają oni prawo do bieżącej informacji o ocenach cząstkowych, wynikach i ocenach wszelkich prac pisemnych i sprawdzianów wiadomości oraz wglądu do dokumentacji związanej z obserwacją i ocenianiem ucznia. W szczególności sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) mają do tego prawo w czasie konsultacji nauczycielskich, indywidualnych spotkań z nauczycielami i zebrań. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję czy i na jakich warunkach udostępnia uczniom prace kontrolne do domu.
9) Okres przechowywania dokumentacji związanej z ocenianiem określają odrębne przepisy. W przypadkach nimi nie uregulowanych (np. dotyczących pisemnych prac kontrolnych, kart obserwacji) okres ten trwa do końca do końca roku szkolnego (tj. do 31 sierpnia). Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne podejmuje decyzję, które rodzaje dokumentacji, nie określone odrębnymi przepisami, podlegają przechowywaniu i na jakich zasadach.
10) Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
c) posiadającego opinię PPP lub specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole.
10a) Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
11) Zasady oceniania z religii:
a) ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły bezpośrednio po ocenie z zachowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie umieszcza się danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (względnie etyki) – uczeń uczęszczał;
b) roczna ocena klasyfikacyjna z religii/etyki nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły;
c) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z religii/etyki ustala się według skali i zasad określonych w Statucie Szkoły;
d) uczniowie korzystający z nauki religii prowadzonej przez kościoły lub związki wyznaniowe w grupach międzyszkolnych i w punktach katechetycznych lub uczęszczający na zajęcia z etyki organizowane na podobnych zasadach otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie świadectwa przekazanego przez katechetę lub nauczyciela etyki;
e) uczniowi, który uczęszczał na zajęcia z religii albo etyki, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

2. Pierwszy etap kształcenia klasy I - III :

1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych jak i zachowania uczniów obejmuje
w szczególności:
f) bieżące obserwowanie dzieci i odnotowywanie wyników obserwacji w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli według wzorów ustalonych przez nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły;
g) przygotowywanie semestralnej oceny opisowej osiągnięć edukacyjnych zachowania się dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z zespołem nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz opisowej oceny rocznej, klasyfikacyjnej na formularzu świadectwa promocyjnego;
h) w celu umożliwienia prawidłowego zapisu w dzienniku lekcyjnym cząstkowych osiągnięć edukacyjnych uczniów przyjmuje się oceny cyfrowe w brzmieniu:
6 – Celujący – Wiadomości ucznia wykraczają poza treści programowe;
5 – Bardzo dobry – Uczeń bardzo dobrze opanował wiadomości, umiejętności, umie zastosować je w praktyce, pracuje samodzielnie;
4 – Dobry – Uczeń w dobrym stopniu opanował wiadomości i umiejętności, często pracuje samodzielnie, rzadko wymaga pomocy ze strony nauczyciela;
3 – Dostateczny – Uczeń słabo opanował wiadomości i umiejętności, pracuje mało samodzielnie, wymaga dodatkowych objaśnień;
2 – Dopuszczający – Uczeń bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności, bardzo rzadko pracuje samodzielnie;
1 – Niedostateczny – Uczeń nie opanował treści nauczania przewidzianych programem nauczania danej klasy mimo ciągłej pomocy ze strony nauczyciela.
2) W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III) nie przewiduje się możliwości odwoływania się od ustalonych przez nauczycieli ocen opisowych.
3) Nauczyciele klas I – III obowiązani są na pierwszym zebraniu zapoznać rodziców (opiekunów prawnych) z kryteriami oceniania osiągnięć uczniów i podać im szczegółowy wykaz osiągnięć edukacyjnych uczniów. Kryteria te dostępne są również do wglądu w sekretariacie szkoły.
4) Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I – III powinna uwzględniać:
a) poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego;
b) wskazania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia związanych z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
5) Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (opiekunów prawnych) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. Drugi etap kształcenia klasy IV - VI

1) W drugim etapie kształcenia ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się w ramach poszczególnych zajęć w formie wystawianych systematycznie i na bieżąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu ocen: semestralnej i rocznej.
2) Oceny osiągnięć uczniów w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia; w szczególności zobowiązany jest on do wystawienia ocen klasyfikacyjnych, oceny cząstkowe może wystawiać również nauczyciel okresowo zastępujący nauczyciela stale prowadzącego określone zajęcia.
3) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (potwierdzone podpisem);
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4) Przedmiotem oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w ramach poszczególnych zajęć są:
a) zakres wiadomości i umiejętności;
b) stopień zrozumienia materiału programowego;
c) umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w sytuacjach typowych jak i nietypowych, wymagających twórczego podejścia do problemu;
d) zaangażowanie w proces dydaktyczny, wysiłek włożony w osiągnięcie prezentowanego poziomu wiadomości i umiejętności;
e) umiejętność prezentowania i pokazywania posiadanej wiedzy i umiejętności.
5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki, plastyki i zajęć artystycznych należy również brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
6) Oceny kwalifikacyjne semestralne i roczne oraz oceny cząstkowe wystawia się według następującej skali:
stopień celujący cel – 6
stopień bardzo dobry bdb – 5
stopień dobry db – 4
stopień dostateczny dst – 3
stopień dopuszczający dop – 2
stopień niedostateczny ndst - 1
7) Skalę ocen określoną w punkcie 6 rozszerza się poprzez dodanie do oceny bardzo dobrej, dobrej i dostatecznej znaków „+” i „-” a do oceny dopuszczającej znaku „+” w przypadku wystawiania bieżących ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych ocen semestralnych.
8) Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:


a) ocenę: celujący otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;
• proponuje rozwiązania nietypowe;
• rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;
• osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;
• roczne i końcowe oceny celujące otrzymują również laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim.

b) ocenę: bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiedzę i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania;
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych, nietypowych sytuacjach.
c) ocenę: dobry otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie;
• poprawnie stosuje wiadomości;
• rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o wyższym niż średnim stopniu trudności.
d) ocenę: dostateczny otrzymuje uczeń, który:
• opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań podstawowych;
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
e) ocenę: dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności z poziomu wymagań podstawowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
• rozwiązuje typowe zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudności.
f) ocenę: niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą;
• nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu.
g) wymagania:
• podstawowe: obejmują wiadomości i umiejętności najbardziej przystępne, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania dalszej nauki;
• ponadpodstawowe: obejmują wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej typowe, często o charakterze problemowym.
9) Minimalna liczba ocen cząstkowych w ciągu semestru, na podstawie, których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, nie powinna być mniejsza niż podwojona liczba godzin dydaktycznych danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, ale nie mniej niż trzy.
10) Oceny cząstkowe powinny być wystawiane za różne, zależne od specyfiki przedmiotu formy aktywności ucznia, nauczyciel powinien stosować różnorodne, choć nierównocenne metody sprawdzania wiadomości ucznia.
11) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne określa obowiązujące zasady poprawiania ocen cząstkowych.
12) Rozróżnia się następujące kategorie pisemnego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
a) praca klasowa – obejmuje duże partie materiału, ocena wystawiona na jej podstawie ma znaczący wpływ na ocenę semestralną. Zasady przeprowadzania:
• uczeń na prawo znać z tygodniowym wyprzedzeniem terminy prac klasowych;
• w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
b) sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności potrzebne w całym cyklu kształcenia. Zasady przeprowadzania:
• uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych;
• w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany;
• nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa.
c) krótkie sprawdziany tzw. „kartkówki” – kontrolują opanowanie wiadomości i umiejętności z ostatniej lekcji lub pracy domowej, wystawiane na ich podstawie stopnie mają rangę oceny z odpowiedzi ustnej, przy ich przeprowadzaniu nie występują ograniczenia wymienione w punktach a i b.
12a) Kryteria wystawiania ocen za prace pisemne:
Uzyskanie do 29% możliwych punktów niedostateczny
Uzyskanie od 30% do 50% możliwych punktów dopuszczający
Uzyskanie od 51% do 74% możliwych punktów dostateczny
Uzyskanie od 75% do 89% możliwych punktów dobry
Uzyskanie od 90% do 100% możliwych punktów bardzo dobry
Bardzo dobry + zadania dodatkowe celujący
13) Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy powinny być poprawione i ocenione
w ciągu 14 dni od ich napisania przez uczniów.
14) Uczeń pisze każdy sprawdzian. W przypadku nieobecności ustala z nauczycielem danego przedmiotu termin pisania pracy – nie później niż do dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzianu przez nauczyciela. Zalicza sprawdzian poza lekcjami danego przedmiotu.
a) uczeń ma możliwość poprawienia każdej oceny niedostatecznej i dopuszczającej (z odpowiedzi ustnej, sprawdzianu) tylko raz, do dwóch tygodni od jej otrzymania;
b) nauczyciel danego przedmiotu decyduje o możliwości poprawy przez ucznia oceny innej niż niedostateczna lub dopuszczająca;
c) w wypadku, gdy uczeń po upływie dwóch tygodni od dnia przyjścia do szkoły po dłuższej nieobecności (minimum tydzień) oraz nieobecności jednodniowej nie napisał przeprowadzonych w tym czasie sprawdzianów, nieodwołalny termin zaliczenia materiału wyznacza nauczyciel.

15) Po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń ma prawo w zależności od czasu trwania nieobecności, być nieprzygotowanym w zakresie:
a) w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał (wiadomości, zeszyty itp.) – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości;
b) w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału, wprowadzonego w trakcie nieobecności;
c) uczeń może zgłosić swoje nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania domowego, zeszytu, podręcznika w zależności od liczby godzin danego przedmiotu w tygodniu: 1-2 lekcji w tygodniu- raz w semestrze, 3-4 lekcji w tygodniu – dwa razy w semestrze, 5-6 lekcji w tygodniu- 3 razy w semestrze.
16) Nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, bezpośrednio po całodziennej (do godziny 1800) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
17) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia z powyższych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny kwalifikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

4. Ocenianie zachowania


1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
2) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
3) W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
4) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
4a) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe uwzględnia się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinię poradni.
5) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6) Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem przepisów dotyczących postępowania odwoławczego. Wychowawca zobowiązany jest podać propozycję ocen do wiadomości uczniów na 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo do odwołania się od oceny ustalonej przez wychowawcę klasy. Tryb i sposób odwołania zawarte są w § 3 ust. 6 (WSO).


7) Kryteria oceny zachowania ucznia:
a) Oceną wyjściową z zachowania jest ocena dobra. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
• systematycznie uczęszcza na lekcje (nie wagaruje, nie spóźnia się na lekcje, nie ucieka z lekcji, uczęszcza na zadeklarowane zajęcia dodatkowe);
• jest aktywny na zajęciach w miarę swoich możliwości, przygotowuje się do zajęć (podręcznik, strój gimnastyczny, zeszyt itp.);
• wykonuje polecenia nauczyciela;
• dba o kulturę słowa;
• szanuje mienie społeczne;
• dba o czystość klasy, szkoły, otoczenia, zmienia obuwie;
• z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły;
• jest koleżeński i opiekuńczy w stosunku do słabszych;
• na przerwach zachowuje się bez zarzutu (nie wychodzi poza teren szkoły, nie niszczy sprzętu szkolnego, nie zachowuje się zbyt głośno, nie bierze udziału w niebezpiecznych zabawach);
• dba o bezpieczeństwo swoje i swoich kolegów;
• dba o higienę osobistą;
• dba o swój wygląd (strój czysty, odpowiedni – zakryte ramiona i brzuch, brak kolczyków u chłopców, u dziewcząt w miejscach innych niż ucho, zakaz makijażu, farbowania i żelowania włosów, malowania paznokci; odpowiednie obuwie szkolne);
• odpowiednie zachowanie ucznia w szkole i w czasie imprez organizowanych przez szkołę (wycieczki, zawody, dyskoteki, festyny itp.);
• nie przeszkadza na lekcjach;
• otrzymał maksymalnie trzy uwagi zapisane w dzienniku;
• ma maksymalnie 10 godzin nieusprawiedliwionych.
b) Na ocenę bardzo dobrą uczeń musi w pełni spełnić wymagania na ocenę dobrą oraz:
• prawidłowo pełni określone funkcje w klasie lub w szkole;
• uczestniczy w działalności pozalekcyjnej;
• bierze udział w przygotowaniu imprez szkolnych, klasowych;
• reprezentuje szkołę w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych;
• otrzymał maksymalnie dwie uwagi zapisane w dzienniku;
• ma maksymalnie 5 godzin nieusprawiedliwionych.
c) Na ocenę wzorową uczeń musi spełnić wymagania na ocenę dobrą, bardzo dobrą oraz:
• pomaga uczniom słabszym w nauce;
• pracuje na rzecz szkoły, klasy, środowiska (wzorowe dyżury w klasie, szatni,
gazetki, pomoce naukowe i inne prace);
• jest organizatorem lub pomysłodawcą imprez szkolnych, klasowych;
• jest laureatem konkursów, olimpiad i zawodów sportowych;
• otrzymał maksymalnie jedną uwagę zapisaną w dzienniku;
• ma wszystkie godziny usprawiedliwione.
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń który:
• wykazuje się małą aktywnością na terenie klasy lub szkoły;
• nie wywiązuje się z podjętych zadań;
• nieodpowiednio odnosi się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
• często przeszkadza na lekcjach;
• ma maksymalnie 15 godzin nieusprawiedliwionych.
e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który notorycznie popełnia uchybienia przeciwko zasadom współżycia społecznego i przyjętym normom etycznym, np.;
• dokucza w złośliwy sposób;
• jest uciążliwy dla zespołu klasowego;
• często spóźnia się na lekcje;
• otrzymał wiele negatywnych uwag;
• popełnił jedno z wykroczeń;
• ma maksymalnie 21 godzin nieusprawiedliwionych,
f) Popełnienie przez ucznia dwóch wykroczeń powoduje obniżenie jego oceny do nagannej. Do wykroczeń można zaliczyć:
• aroganckie lub wulgarne zachowanie wobec pracowników szkoły lub innych uczniów;
• zachowanie o charakterze agresywnym wobec nauczycieli lub rówieśników;
• kradzież lub niszczenie mienia osobistego czy szkolnego;
• wyłudzanie pieniędzy;
• fałszowanie zwolnień;
• ucieczkę z lekcji;
• dopisywanie lub zmiana ocen w dzienniku;
• niszczenie dokumentacji szkolnej;
• oszczerstwa wobec uczniów lub nauczycieli;
• samowolne odłączanie się od grupy podczas wyjść poza szkołą;
• uleganie nałogom;
• rozprowadzanie lub handel środkami odurzającymi lub narkotykami;
• posiadanie powyżej 21 godzin nieusprawiedliwionych.
g) Dodatkowo:
• każde 10 uwag negatywnych danego ucznia zamieszczone w dzienniku lekcyjnym (zeszycie uwag) powoduje obniżenie jego oceny o jeden stopień;
h) W nagłych sytuacjach dotyczących złego zachowania ucznia nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów), a decyzje o karze ucznia podejmuje Rada Pedagogiczna.

5. Klasyfikowanie i promowanie uczniów:

1) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
a) pierwszy semestr trwa od 1 września do końca tygodnia , w którym przypada 15 stycznia;
b) drugi semestr trwa od poniedziałku, po tygodniu w którym przypada 15 stycznia.
2) Klasyfikowanie semestralne i roczne w klasach I –III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze roku szkolnego i ustaleniu jednej opisowej oceny z zajęć edukacyjnych, jednej oceny opisowej z zachowania oraz oceny z religii wyrażonej stopniem.
3) Klasyfikowanie semestralne i roczne w klasach IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze oraz roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i ocenę z zachowania zgodnie ze skalą określoną w niniejszym WSO.
4) Ocena roczna odzwierciedla wiedzę, umiejętności i pracę ucznia w całym roku szkolnym i jest wystawiona na podstawie ocen za oba semestry według zasad przyjętych przez nauczyciela: obie oceny semestralne nie muszą być równocenne. W przypadkach dydaktycznie lub wychowawczo uzasadnionych osoba oceniająca może wystawić w miejsce ocen odrębnych wspólną ocenę klasyfikacyjną (z zajęć edukacyjnych lub zachowania) za drugi semestr i ocenę roczną.
5) Klasyfikacji rocznej można dokonać również w przypadku nie przeprowadzenia klasyfikacji semestralnej za pierwszy semestr, jeżeli istnieją podstawy do oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia w drugim semestrze, a jego wiadomości i umiejętności z pierwszego semestru zostały uzupełnione i pozwalają na kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ustala sposób i termin nadrobienia, a następnie zaliczenia materiału pierwszego semestru.
6) Klasyfikację semestralną za pierwszy semestr przeprowadza się w ciągu ostatnich dwóch tygodni tego semestru, a klasyfikację za drugi semestr i roczną w ciągu ostatnich dwóch tygodni zajęć przed wakacjami.
7) Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny kwalifikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
7a) W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.
8) Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny na zasadach określonych w WSO. Egzamin obejmuje materiał z okresu, w którym uczeń nie został sklasyfikowany.
9) Na prośbę nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgody takiej można w szczególności udzielić w następujących przypadkach:
a) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach oraz skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia;
b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie.
9) Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
a) egzamin klasyfikacyjny ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych i przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami);
b) uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania;
c) przebieg i pozostałe warunki egzaminu klasyfikacyjnego ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą odbywa się według zasad określonych w statucie.
10) Egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowego języka obcego zdaje również uczeń, który na podstawie odrębnych przepisów otrzymał zgodę Dyrektora SP nr 5 na indywidualną kontynuację nauki tego języka poza szkołą.
11) Egzamin klasyfikacyjny z materiału pierwszego semestru przeprowadza się do końca tego semestru, a roczny egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
12) Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły nauczyciel prowadzący określone zajęcia edukacyjne. W skład komisji wchodzi Dyrektor oraz nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy. Poziom pytań i zadań egzaminacyjnych musi byś zróżnicowany i musi umożliwiać wystawienie ocen od dopuszczającej do bardzo dobrej, a na życzenie ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oceny celującej.
13) Egzamin klasyfikacyjny może składać się z części pisemnej i ustnej, lub tylko z części pisemnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
14) Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, imiona i nazwiska egzaminatora i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne, zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (jeśli egzamin obejmował część ustną) i zadań wykonanych przez ucznia oraz wyniki egzaminu klasyfikacyjnego i uzyskane oceny. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia.
15) Uczeń, który otrzymał z egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną znajduje się w sytuacji prawnej, jak gdyby otrzymał semestralną/roczną ocenę niedostateczną.
16) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele za pośrednictwem wychowawców zobowiązani są pisemnie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o zagrożeniu okresowymi/rocznymi ocenami niedostatecznymi z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiednimi ocenami z zachowania. Uczniowie zobowiązani są zwrócić podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów) zawiadomienia w ciągu trzech dni. W przypadku trudności z przekazaniem informacji za wystarczające uważa się przekazanie informacji telefonicznie lub przesłanie wspomnianego zawiadomienia listem poleconym na podany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres zamieszkania. Jeżeli obniżenie oceny z zachowania nastąpiło w skutek zdarzeń mających miejsce na mniej niż miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, zawiadomienie może nastąpić w terminie późniejszym.
17) Siedem dni przed terminem wystawienia ocen nauczyciel jest zobowiązany w formie pisemnej poinformować uczniów a za ich pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych), o przewidywanych ocenach okresowych/rocznych. Ocena ostateczna może różnić się od oceny proponowanej nie więcej niż o jeden stopień.
18) Na prośbę ucznia, którego stosunek do obowiązków szkolnych jest szczególnie wyróżniający (systematyczne przygotowywanie się do lekcji, przynoszenie zeszytów i niezbędnych pomocy, właściwa praca na lekcjach i zaangażowanie w proces dydaktyczny) nauczyciel powinien umożliwić mu poprawienie oceny poprzez dodatkowe sprawdzenie wiadomości w ciągu ostatniego tygodnia przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – jego zakres ustala nauczyciel.
19) Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności związanych z okresową i roczną klasyfikacją uczniów ustala corocznie dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną i ogłasza do 10 września.
20) Uczniowi, który napotkał poważne trudności w nauce, jest zagrożony niedostateczną oceną klasyfikacyjną (szczególnie: otrzymał niedostateczną ocenę okresową i w drugim okresie jest zagrożony nie otrzymaniem promocji), szkoła udziela pomocy w różnych formach np.:
a) umożliwienie udziału w zajęciach indywidualnych z nauczycielem danego przedmiotu;
b) udzielenie pomocy w zaplanowaniu własnego uczenia się, podzielenie materiału do uzupełnienia na części;
c) zlecenie prostych dodatkowych zadań umożliwiających poprawienie oceny,
d) zorganizowanie pomocy koleżeńskiej;
e) indywidualne ustalenie sposobu, zakresu i terminów poprawy uzyskanych cząstkowych ocen niedostatecznych.
21) Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli został sklasyfikowany i jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
22) Ucznia klas I –III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach. O powtarzaniu klasy decyduje rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia). Wyrażenie zgody rodziców nie ma, co do zasady, wpływu na uchwalę rady pedagogicznej. Uchwała rady pedagogicznej podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ostateczna.
23) Uczeń klas IV – V otrzymuję promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem punktu 25.
24) Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych lub ocenę niedostateczną z egzaminu klasyfikacyjnego, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
25) Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych w przypadkach:
a) poziomu zdolności ucznia, który pozwala przewidywać możliwość samodzielnego uzupełnienia ewentualnych braków w wiedzy i umiejętnościach w ciągu okresu wakacyjnego;
b) spowodowanych zdarzeniami losowymi, silnych przeżyć utrudniających koncentrację, obniżających sprawność myślenia i uczenia się;
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie;
d) zmiany szkoły na mniej niż trzy miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, związanej z niemożliwością szybkiego uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
26) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
27) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
28) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
29) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 29b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że jeżeli jest to nauczyciel zatrudniony w innej szkole, powołanie następuje w uzgodnieniu z dyrektorem tej szkoły.
30) Z przeprowadzenia egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: datę egzaminu, imiona i nazwiska egzaminatora i egzaminowanego, pytania i zadania egzaminacyjne, wymagania edukacyjne wraz ze skalą oceniania, zwięzłą charakterystykę odpowiedzi (jeśli egzamin obejmował część ustną) i zadań wykonanych przez ucznia oraz wyniki egzaminu poprawkowego i uzyskane oceny. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia.
31) Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
32) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem punktu 32.
33) Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu programowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
34) Rada Pedagogiczna może skorzystać z możliwości wymienionych w punkcie 32 szczególnie w następujących przypadkach:
a) długotrwała choroba (ponad 2 miesiące) – uniemożliwiająca naukę w domu, szpitalu lub sanatorium;
b) spowodowanych zdarzeniami losowymi silnych przeżyć utrudniających koncentrację obniżających sprawność myślenia i uczenia się;
c) trudnej sytuacji życiowej ucznia, choroby, patologii i niewydolności wychowawczej w rodzinie;
d) zmiany szkoły na mniej niż 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, związanej z niemożliwością uzupełnienia braków wynikających z różnic programowych.
35) Przeciwwskazaniami do skorzystania z możliwości wymienionej w punkcie 32 są:
a) lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, samowolne opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
b) uporczywe uchylanie się od prowadzenia zeszytów oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela;
c) nie korzystanie z form pomocy w nauce organizowanej w szkole takich jak np. pomoc koleżeńska, indywidualna pomoc nauczyciela;
d) nie zgłoszenie się bez usprawiedliwienia na poprawę oceny w wyznaczonym przez nauczyciela terminie.
36) Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny roczne wyższe od stopnia niedostatecznego oraz w terminie do 31 sierpnia danego roku przystąpił do określonego w odrębnych przepisach sprawdzianu.
37) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, który po raz drugi z rzędu otrzymał naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

6. Procedury odwoławcze

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadki równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w punkcie 2 nie może odbyć się później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń lub w terminie dodatkowym, uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4) W skład komisji wchodzą :
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ;
• dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania :
• dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
• wychowawca klasy;
• wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
• pedagog;
• psycholog;
• przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
• przedstawiciel rady rodziców.
5) Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 19 ust.1.
7) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych :
• skład komisji;
• termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2;
• zadania (pytania) sprawdzające;
• wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
• skład komisji;
• termin posiedzenia komisji;
• wynik głosowania;
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
c) protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8) Do protokółu, o którym mowa w pkt 7 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10) Przepisy pkt 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni do dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego w tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.


7. Wyróżnienia i nagrody

1) Uczniów klas IV – VI osiągających najlepsze wyniki klasyfikacji rocznej Rada Pedagogiczna może wyróżnić:
a) podejmując uchwałę w sprawie promocji z wyróżnieniem;
b) przyznając nagrodę książkową lub rzeczową;
c) przyznając dyplom ukończenia klasy z wyróżnieniem.
Przewiduje się wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce dla uczniów
klas I – III w formie dyplomu ukończenia klasy z wyróżnieniem.
2) Promocję ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który:
a) osiągnął średnią ze wszystkich zajęć edukacyjnych minimum 4,75;
b) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3) Wszyscy uczniowie kończący klasę programowo najwyższą otrzymują dyplom ukończenia szkoły podstawowej.
4) Nagrodę książkową przyznaje się uczniowi za:
a) 100% frekwencji;
b) zaangażowanie się ucznia w różnych formach pracy społecznej na rzecz szkoły środowiska;
c) szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe, przede wszystkim w konkursach przedmiotowych, wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych;
d) uzyskanie przez ucznia średniej ocen nie niższej niż 4,75 ze wszystkich zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
5) Niniejszy regulamin nie wyczerpuje wszystkich możliwości nagradzania uczniów i nie ogranicza praw jakichkolwiek organów szkoły do ustalania własnych nagród i kryteriów ich przyznawania.
8. Kary

1) System kar stosowany w szkole nie może naruszać praw dziecka. Kara może być udzielana za:
a) łamanie postanowień statutu;
b) udokumentowane łamanie norm życia społecznego.
2) Kary stosowane są w przypadku dopuszczenia się przez ucznia wykroczeń zapisanych w WSO ust. 4 pkt 7f. Wyróżnia się następujące rodzaje kar:
a) zakaz uczestnictwa w kolejnej dyskotece;
b) nagana wychowawcy;
c) nagana dyrektora szkoły;
d) zakaz udziału w zajęciach pozalekcyjnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz – zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznych;
e) upomnienie lub ostrzeżenie udzielone przez radę pedagogiczną;
f) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu dziecka;
g) w przypadku kradzieży, wymuszania, niszczenia dokumentacji szkolnej, bójki, spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków i środków odurzających, ich rozprowadzania oraz wszelkich innych przypadkach naruszających prawo dyrektor szkoły powiadamia policję.
3) O rodzaju nałożonej kary uczeń, rodzice (opiekunowie prawni) zostają powiadomieni pisemnie za potwierdzeniem odbioru.
4) Tryb odwoławczy:
a) Uczeń lub rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się od wymierzonej kary w formie pisemnej do dyrektora szkoły w terminie trzech dni od daty ustanowienia kary.
b) W ciągu trzech dni dyrektor ustosunkowuje się do wniesionego odwołania.
5) W przypadku dopuszczenia się przez ucznia czynu karalnego dyrektor ma prawo do wystąpienia z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły do kuratora oświaty.
6) W przypadku wystąpienia czynu karalnego dyrektor ma obowiązek powiadomienia o powyższym zdarzeniu właściwych organów zgodnie z procedurami – Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.


9. Postanowienia końcowe

1) Wychowawcy klas na godzinach wychowawczych (uczniom) oraz na zebraniach z rodzicami (rodzicom lub prawnym opiekunom) przedstawiają zasady WSO. Jego pełny tekst musi być dostępny w sekretariacie szkoły i bibliotece. Nikt nie może powołać się na nieznajomość zasad regulaminu oceniania.
2) Rodzice, którzy nie uczestniczą w „wywiadówkach”, którzy nie kontaktują się z wychowawcą klasy i nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, sprawiające uczniowi poważniejsze trudności, w szczególności nie kontrolujący systematycznie dzienniczków, nie mogą w żadnym wypadku, (w tym kwestionując ocenę) powoływać się na brak informacji o postępach w nauce dziecka oraz o przewidywanych dla niego ocenach okresowych i rocznych.
3) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji okresowej i rocznej oraz w sprawie promocji uczniów i ukończenia szkoły.
4) Niniejszy regulamin jest elementem Statutu Szkoły Podstawowej Nr5 w Orzeszu-Zazdrości, zmiany w regulaminie wprowadza się w trybie wprowadzania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 5.
5) Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały nr 8/2004.

 

§ 4
Organy szkoły

1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski:
1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
2) zapewnia się na bieżąco wymianę informacji pomiędzy organami szkoły
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;
3) sytuacje konfliktowe między poszczególnymi organami szkoły rozwiązywane są polubownie wewnątrz szkoły z udziałem wszystkich zainteresowanych stron;
4) w razie braku polubownego rozwiązania konfliktu sprawę kieruje się do Kuratorium Oświaty w Katowicach.
2. Kompetencje Dyrektora Szkoły określa Ustawa. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
1a) podejmuje autonomiczne decyzje, ale z uwzględnieniem oczekiwań społecznych;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) przyjmuje:
a) 6-letnie dziecko do oddziału przedszkolnego celem realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
b) 3 – 5 – letnie dziecko do oddziału przedszkolnego;
c) 2,5 – letnie dziecko do oddziału przedszkolnego w miarę wolnych miejsc;
4) skreślony;
5) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie zamieszkałe w obwodzie prowadzonej przez niego szkoły podstawowej;
6) przyjmuje do szkoły dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego;
7) kontroluje i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie prowadzonej przez niego szkoły podstawowej;
8) powiadamia o przyjęciu ucznia do szkoły dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w których obwodzie uczeń mieszka oraz informuje go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego;
9) współpracuje z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i regularnego uczęszczania na zajęcia;
10) wszczyna postępowanie egzekucyjne w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego i nieregularnego uczęszczania na zajęcia przez dziecko;
11) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
12) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
13) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły oraz odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie;
14) może wnioskować do Kuratora Oświaty o przeniesienie uczniów szczególnie uzdolnionych do innej szkoły;
15) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji a niezgodnych z przepisami prawa;
16) rozpatruje wniosek Rady Pedagogicznej o odwołanie ze stanowiska nauczyciela;
17) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a w szczególności decyduje o:
a) zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli i innych pracowników szkoły;
b) przyznawaniu nagród oraz wymiarze kar porządkowych dla pracowników szkoły;
c) występowaniu z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły;
18) opracowuje dokumenty programowo - organizacyjne szkoły;
19) określa zakres czynności pracowników szkoły;
20) współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań;
21) nie rzadziej jak dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
22) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć;
23) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
24) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
a) dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala się w wymiarze do 6 dni;
b) dodatkowe dni wolne, o których mowa w par. 4 ust. 2 pkt 24 ppkt a), mogą być przeznaczone na:
• sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
• dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
• inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.
25) powiadamia nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym w terminie do 30 września tego roku.
26) ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, oprócz wymienionych w punkcie 24, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. ważne wydarzenia państwowe). Decyzję taką może podjąć po: zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; wyznaczeniu soboty kiedy zajęcia przypadające na ten dzień zostaną zrealizowane; uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań szkoły dotyczących kształcenia, opieki i wychowania:
1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele zatrudnieni w szkole;
2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;
3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;
4) posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
a) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów;
c) po zakończeniu rocznych zajęć;
d) w miarę bieżących potrzeb.
5) posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
a) z inicjatywy przewodniczącego;
b) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
c) na wniosek organu prowadzącego szkoły;
d) na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6) zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi Dyrektor Szkoły;
7) za powiadomienie wszystkich członków Rady o terminie i porządku zebrania odpowiedzialny jest jej przewodniczący;
8) Rada Pedagogiczna dla rozwiązywania problemów działalności szkoły może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły problemowe;
9) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
d) uchwalanie programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
e) uchwalanie statutu;
f) uchwalanie regulaminu Rady Pedagogicznej;
g) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu programów nauczania w terminie do15 czerwca ;
h) podejmowanie uchwał w sprawie szkolnego zestawu podręczników w terminie do 15 czerwca.
10) Rada Pedagogiczna w szczególności opiniuje:
a) organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i wyróżnień;
c) propozycje Dyrektora przydziału godzin, czynności obowiązkowych i nadobowiązkowych w roku szkolnym;
d) przydzielenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora;
e) indywidualny tok nauki;
f) pracę dyrektora przy dokonywaniu oceny jego pracy.
11) Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 9, niezgodnych z przepisami prawa;
12) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Szkoły lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;
13) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane;
14) zebrania Rady są objęte klauzulą tajności w sprawach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
15) Rada Pedagogiczna przygotowuje i uchwala Statut Szkoły i dokonuje w nim zmian w drodze nowelizacji;
16) Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z przygotowanym i uchwalonym regulaminem, który jest spójny ze Statutem Szkoły.

4. Rada Rodziców stanowi samorządną reprezentację rodziców:
1) zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły;
2) zasady wybierania i działania Rady Rodziców określa regulamin;
3) postanowienia regulaminu są zgodne z postanowieniami Statutu Szkoły;
4) Rada Rodziców może wystąpić do Dyrektora i Rady Pedagogicznej szkoły z wnioskami i z opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
5) w celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy są zgodne z powszechnie obowiązującym prawem finansowym i określone w regulaminie Rady Rodziców.
6) Kompetencje Rady Rodziców:
a) Uchwalanie:
• Szkolnego Programu Profilaktyki;
• Szkolnego Programu Wychowawczego;
b) Opiniowanie:
• Szkolnego zestawu programów;
• Szkolnego zestawu podręczników;
• Propozycji ocen nauczycieli;
• Planu pracy szkoły;
• Planu finansowego;
• Nadzoru pedagogicznego.

5. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły:
1) Samorząd Uczniowski aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;
2) zasady wybierania i działania Samorządu Uczniowskiego określa regulamin, który jest zgodny ze Statutem Szkoły;
3) Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów;
4) kompetencje Samorządu Uczniowskiego obejmują:
a) opiniowanie programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
b) opiniowanie pracy nauczyciela po wystąpieniu z takim wnioskiem do SU dyrektora szkoły;
c) wnioskowanie wraz z radą rodziców lub radą pedagogiczną do dyrektora o utworzenie rady szkoły;
d) uchwalenie regulaminu, (jego aktualizacja i dopracowanie zgodnie z przepisami) który reguluje zasady działania SU;
e) możliwość składania wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w szczególności w zakresie realizacji podstawowych praw uczniów.
5) Rada Samorządu ma prawo wnioskować w formie ustnej lub pisemnej do opiekuna SU bądź dyrektora szkoły w sprawach określonych powyżej. Złożony wniosek rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia. Decyzję dotyczącą złożonego wniosku otrzymuje Rada Samorządu w formie ustnej lub pisemnej.

6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
1) W zakresie rocznego przygotowania przedszkolnego:
a) dokonują zgłoszenia dziecka 6-letniego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej;
b) zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
c) powiadamiają dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola o każdej zmianie miejsca zamieszkania dziecka;
d) są zobowiązani do zapewnienia warunków nauki określonych w zezwoleniu dotyczącym spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
e) są zobowiązani do zapewnienia warunków nauki określonych w zezwoleniu dotyczącym spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.
2) W zakresie obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych:
a) dopełniają obowiązku związanego ze zgłoszeniem dziecka do szkoły do 30 września każdego roku oraz informują o wszelkich zmianach w tym zakresie (zmiana szkoły, zmiana adresu);
b) zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne;
c) zapewniają dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych;
d) powiadamiają organy gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.
3) W zakresie zapisania dziecka do szkoły:
a) dziecko niepełnoletnie zapisać może wyłącznie przedstawiciel ustawowy (rodzic lub prawny opiekun) przedstawiając dowód tożsamości oraz aktu urodzenia dziecka; w przypadku prawnego opiekuna należy przedstawić dokument poświadczający sprawowaną opiekę prawną nad dzieckiem;

4) Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i szkole w czasie zebrań ogólnych, klasowych oraz rozmów indywidualnych.
5) Wychowawca klasy zapoznaje rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających.
6) Rodzice mają prawo na terenie szkoły do:
a) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce;
b) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.
7) Rodzice mają prawo odwołać się do Dyrektora Szkoły w sprawie oceny ucznia, jeżeli uważają, że ta ocena jest zaniżona.
8) Rodzice mają obowiązek:
a) nadzorowania wypełniania obowiązku szkolnego przez dziecko;
b) zgłaszania się do szkoły na wezwanie wychowawcy, nauczyciela uczącego lub Dyrektora Szkoły w sprawie dotyczącej ich dzieci;
c) uczestniczenia w organizowanych stałych spotkaniach w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
9) Stałe spotkania z rodzicami organizowane są nie rzadziej niż raz na kwartał. W zebraniach uczestniczą wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowi.
10) Na wniosek rodziców na spotkania klasowe może być zaproszony nauczyciel przedmiotu nie będący wychowawcą klasy, jeśli istnieje po temu umotywowany powód.
11) O terminie spotkania z rodzicami nauczyciel powinien powiadomić rodziców nie później niż 3 dni przed przewidywaną datą.
7. Organy szkoły działając w ramach swoich kompetencji informują się wzajemnie o wszystkich istotnych sprawach związanych z życiem szkoły.
1) Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i Samorząd Uczniowski wydają opinię dotyczącą dodatkowych dni wolnych.
8. Postępowanie egzekucyjne wszczyna się w przypadku:
1) nie zgłoszenia dziecka do zerówki celem realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) nie zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej, (dotyczy młodzieży do 18 roku życia;
3) nieregularnego uczęszczania dziecka na zajęcia (dotyczy dzieci i młodzieży do 18 roku życia);
4) referat spraw obywatelskich przesyła właściwym dyrektorom szkół podstawowych do 31 marca i do 10 września informacje o aktualnym stanie w ewidencji dzieci zameldowanych w obwodzie danej szkoły na pobyt stały i czasowy oraz wg potrzeb informuje o wszelkich zmianach w tym zakresie;
5) niespełnienia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
6) niespełnienia obowiązku szkolnego i nauki, przez które rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


9. Etapy postępowania egzekucyjnego:
1) w przypadku wystąpienia przyczyny, o której mowa w ust. 8, zależnie od indywidualnej sytuacji, dyrektor interweniuje z urzędu lub na wniosek: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego;
2) jeżeli interwencje nie przyniosą efektu lub rodzice nie skontaktują się ze szkołą Dyrektor wysyła upomnienie do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka ( pismo za potwierdzeniem odbioru);
3) w przypadku braku reakcji ze strony rodziców po 7 dniach od doręczenia upomnienia Dyrektor kieruje do Burmistrza Miasta wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Do wniosku dołącza tytuł wykonawczy, dowód doręczenia upomnienia oraz określa wartość kosztów upomnienia, którymi zostaną obciążeni rodzice (prawni opiekunowie);
4) organ egzekucyjny kieruje tytuł wykonawczy do przymusowego wykonania obowiązku szkolnego, poprzez zastosowanie środka egzekucyjnego w postaci grzywny, która może być wielokrotnie nakładana.
§ 5 Organizacja zajęć szkolnych

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
1) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły. Arkusz opracowuje Dyrektor szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną szkoły oraz organ nadzoru pedagogicznego. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz czas pracy oddziału przedszkolnego.
2) Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3) Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
4) Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5) Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może czasowo zawiesić zajęcia szkolne w następujących przypadkach:
a) w razie niemożliwości zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 15 C;
b) jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch poprzedzających dniach zawieszenie zajęć wynosi –15 C lub jest niższa;
c) wystąpienie na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów.
2.W oddziale przedszkolnym codziennie organizowane są przez nauczycieli zajęcia dla dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor szkoły na życzenia rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w oddziale przedszkolnym jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
5. Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów podczas dodatkowych dni wolnych.
1) Opieką zostają objęci wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą się do szkoły.
2) Szkoła dokonuje rozeznania potrzeb i organizacji opieki nad dziećmi, spędzania przez nich czasu wolnego oraz organizuje opiekę adekwatnie do ich potrzeb.
3) Szkoła przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) informacje o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych podczas dni dodatkowo wolnych.
4) Przepisy te nie dotyczą rekolekcji.

§ 5 a
Zasady postępowania rekrutacyjnego w oddziale przedszkolnym

1. ZASADY OGÓLNE

1) W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-, 4-, 5- letnie (urodzone
w latach 2011 – 2009), dzieci 6- letnie (urodzone w II połowie 2008 roku) zamieszkałe w Orzeszu.
2) Rodzice/ prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3) Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 r. mogą ubiegać się
o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku.
4) Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
5) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
6) Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola/szkoły.
2. KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLI W ROKU 2013/2014

1) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w latach 2009 - 2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają deklaracje kontynuowania edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym
w przedszkolu/szkole, do którego uczęszcza dziecko (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).
2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku mogą potwierdzić kontynuację edukacji przedszkolnej w przedszkolu/szkole.
3. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLI LUB ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

1) Dzieci urodzone w 2009 roku zapisywane po raz pierwszy do przedszkola/szkoły przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.
2) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/ szkole prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3) Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
4) Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje przedszkoli/szkół muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
5) Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
6) Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w wybranych przedszkolach/szkołach (maksymalnie trzy).
7) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
8) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
9) Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
4. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1) Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole,
do którego złożono wniosek kandydata.
2) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
3) Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
4) O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
5) W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
6) W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe tj.:

a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe tj.:

a) dwoje rodziców kandydata pracuje zawodowo;
b) dziecko z obwodu szkoły, w której powinno realizować obowiązek szkolny;
c) do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata;
d) dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/20014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na terenie gminy Orzesze;
e) dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy rodzica.
10) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc po drugim etapie rekrutacji, tzn. po rozpatrzeniu kryteriów tzw. samorządowych wśród kandydatów, którzy osiągnęli minimalną wymaganą liczbę punktów stosuje się kryterium dodatkowe tj. kryterium wieku. Brana jest pod uwagę data urodzenia dziecka, tj. rok, miesiąc, dzień.
11) W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników na drugim etapie postępowania Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji bierze pod uwagę miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
12) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.
13) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
14) Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.
15) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
16) Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
5. USTALA SIĘ KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ORZESZU - ZAZDROŚCI ORAZ WARTOŚĆ PUNKTOWĄ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW:

L.p. Kryterium Wartość kryterium
1. Dwoje rodziców kandydata pracuje zawodowo 5 pkt
2. Dziecko z obwodu szkoły, w której powinno realizować obowiązek szkolny 4 pkt
3. Do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata 3 pkt

4.
Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/20014 do innego przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego na terenie gminy Orzesze 2 pkt
5. Dogodne położenie przedszkola względem miejsca pracy rodzica 1 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 15 pkt

6. USTALA SIĘ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W ORZESZU - ZAZDROŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMIN POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 3–21 marca br. 4–8 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 kwietnia br.
o godz. 14.00 14 sierpnia br.
o godz. 14
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br.
o godz. 14.00 22 sierpnia br.
o godz. 14.00
4. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
6. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

7. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

1) wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub deklaracja kontynuowania edukacji przedszkolnej;
2) dokumenty uzupełniające wniosek składane w zależności od sytuacji kandydata:
• oświadczenie o wychowaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka;
• oświadczenie o pracy zawodowej rodziców;
• oświadczenie o korzystaniu dziecka z edukacji przedszkolnej w innym przedszkolu;
• oświadczenie o dogodnym położeniu przedszkola względem miejsca pracy rodzica;
• oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola.

 

 

 

 

§ 5 b Zasady postępowania rekrutacyjnego w szkole podstawowej

1. ZASADY OGÓLNE

1) Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkały w tym obwodzie.
2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3) W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7- letnie i dzieci 6- letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły.
4) Rodzice/ prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.
5) Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka 5- letniego mogą ubiegać się
o przyjęcie do szkoły dopiero po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej.
6) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej.
7) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie.
8) Przydział dzieci do konkretnych klas w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja klas (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku rozpoczynających edukację szkolną
i przyjętych w rekrutacji do szkoły.

2. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1) Dzieci 6- i 7- letnie zapisywane do szkoły przyjmowane są na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia.
2) Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkole prowadzi się
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
3) Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech szkół.
4) Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Preferencje szkół muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku.
5) Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru.
6) Rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w wybranych szkołach (maksymalnie trzy).
7) Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
8) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
9) Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
3. ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW

1) Wniosek rozpatruje Komisja Rekrutacyjna w każdej szkole.
2) Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte
w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów), zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
3) Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
4) O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni.
5) W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
6) W przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
7) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
8) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone
w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe tj.:
a) wielodzietność rodziny kandydata;
b) niepełnosprawność kandydata;
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
9) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe tj.:
a) do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata;
b) dziecko uczęszczało w poprzednim roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły;
c) dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy rodzica.

10) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
11) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do więcej niż jednej szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w wybranej szkole,
w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych.
12) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
13) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
14) Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

4. USTALA SIĘ KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI SPOZA OBWODU DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ORZESZU – ZAZDROŚCI ORAZ WARTOŚĆ PUNKTOWĄ POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

L.p. Kryterium Wartość kryterium
1. Do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata 3 pkt

2.
Dziecko uczęszczające w poprzednim roku szkolnym do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego położonego w obwodzie szkoły 2 pkt
3. Dogodne położenie szkoły względem miejsca pracy rodzica 1 pkt
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 6 pkt

5. USTALA SIĘ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W ORZESZU - ZAZDROŚCI NA ROK SZKOLNY 2014/2015:

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN TERMIN POSTĘPOWANIA
UZUPEŁNIAJĄCEGO
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 3–21 marca br. 4–8 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 kwietnia br.
o godz. 14.00 14 sierpnia br.
o godz. 14
3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 24 kwietnia br.
o godz. 14.00 22 sierpnia br.
o godz. 14.00
4. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
5. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 5 dni od daty złożenia wniosku
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
6. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
7. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej


6. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY PRZYJĘCIU KANDYDATA DO SZKOŁY:

1) karta zgłoszenia dziecka do szkoły (dotyczy dziecka z obwodu szkoły) lub wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (dotyczy dziecka spoza obwodu);
2) dokumenty uzupełniające wniosek składane w zależności od sytuacji kandydata:
• oświadczenie o wychowaniu dziecka w rodzinie wielodzietnej;
• orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata;
• oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka wraz z prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu;
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą;
• oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły względem miejsca pracy rodzica;
• oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły.


§ 6
Oddziały szkolne
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust.2. 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.2. można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
5. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
6. Dyrektor Szkoły po wydaniu orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami zasady prowadzenia w szkole zajęć wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych, rewalidacyjnych, gimnastyki korekcyjnej i nauczania indywidualnego. 7. Zajęcia, o których mowa w punkcie 6 organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 8. Dopuszcza się możliwość prowadzenia przez nauczycieli bezpłatnych kół zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych opłacanych spoza budżetu szkoły. 9. Niektóre zajęcia edukacyjne np. nauczanie języków obcych, koła zainteresowań, zajęcia sportowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów (np. tzw. „zielonych szkół”).
10. Czas trwania wyjazdu śródrocznego (tzw. „zielonej szkoły”) ustala wychowawca klasy z rodzicami, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 tygodnie. 11. Do wyjazdu z uczniami na „zieloną szkołę” zobowiązany jest wychowawca klasy jednak w uzasadnionych przypadkach może być skierowany inny nauczyciel. 12. Ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym ustala Dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym, ustalają szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§ 7 Praktyki: uczniowskie , studenckie
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 2. Szkoła przyjmuje również uczniów szkól ponadgimnazjalnych na praktyki uczniowskie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorami szkół. 3. Osobą zarządzającą i reprezentującą szkołę jest Dyrektor Szkoły i tylko on jest władny do zawierania porozumień, umów dotyczących praktyk uczniowskich czy studenckich.

§ 8 Baza szkoły
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada i zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) szatni;
4) stołówki;
5) sklepiku uczniowskiego;
6) gabinetu pielęgniarki szkolnej;
7) świetlicy;
8) gabinetu pedagoga szkolnego;
9) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
2. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
1) Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z intendentką stołówki;
2) Z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły zawiera umowę w sprawie korzystania przez dziecko z posiłków, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Orzeszu;
3) Szkoła zapewnia uczniom gorący napój (herbatę, mleko);
4) Odpłatność za korzystanie z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy mają trudne warunki materialne.
3. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna z połączonymi księgozbiorami: szkolnym i biblioteki publicznej. Biblioteka służy realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej, rozwijaniu zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.
1) Użytkownikami biblioteki są uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i mieszkańcy dzielnicy;
2) Czas pracy biblioteki szkolnej jest corocznie dostosowywany przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego planu zajęć;
3) Szczegółowe zadania biblioteki określa osobny regulamin.
4.W szkole funkcjonuje pracownia komputerowa, która zabezpieczona jest programem przed niepożądanymi treściami oraz antywirusowym.
§ 9 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.
1) Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy;
a) nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego
2) Dyrektor Szkoły zgodnie z odrębnie określonymi przepisami tworzy stanowisko wicedyrektora szkoły.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów:
1) Nauczyciel ma prawo korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony instytucji oświatowych i naukowych;
2) Początkującemu nauczycielowi Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna spośród nauczycieli starszych stażem;
3) Zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej mu klasy, a w szczególności:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4) Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3 :
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy oraz udział uczniów w różnych zajęciach;
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka;
d) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach ; włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, organizowania pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
e) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy;
f) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
i trudności, w tym zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej).
5) Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. W szczególności może:
a) korzystać z porad nauczyciela – doradcy;
b) otrzymać materiały pomocnicze z WOM;
c) uczęszczać na zajęcia kursów doskonalenia zawodowego z zakresu metod i form nauczania;
d) zwracać się do dyrekcji szkoły i nauczyciela - doradcy z prośbą
o wycinkowe ocenianie swoich osiągnięć metodycznych i form pracy wychowawczej;
e) uczestniczyć w formach doskonalenia zawodowego w WOM-ie i wyższych uczelniach na kierunkach pedagogicznych.
3. Początkującemu nauczycielowi - wychowawcy Dyrektor Szkoły przydziela opiekuna spośród wychowawców z większym stażem.
4. Szczegółowe zadania nauczyciela są związane z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
a) przeprowadzanie pogadanek na temat bezpiecznego zachowania;
b) prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drogach;
c) rzetelne pełnienie dyżurów nauczycielskich;
d) przeprowadzanie pogadanek na temat higieny osobistej uczniów;
e) skrupulatne odnotowywanie frekwencji na zajęciach;
f) zwolnienia uczniów z zajęć tylko i wyłącznie na osobistą potwierdzoną pisemnie prośbę rodziców.
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego:
a) realizacja treści programowych w sposób przemyślany;
b) prawidłowy dobór metod i form w celu osiągnięcia zamierzonych celów;
c) maksymalne wykorzystanie każdej jednostki lekcyjnej dla realizacji celów programowych;
d) prawidłowe skonstruowanie rozkładu materiału i bilansu czasu przeznaczonego na realizację haseł programowych.
3) dbałością o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny:
a) systematyczne wzbogacanie warsztatu o nowe pomoce dydaktyczne;
b) pomoce wykorzystywane są w sposób przemyślany i celowy;
c) pomoce używane są zgodnie z instrukcją obsługi;
d) nauczyciel odpowiada materialnie za składniki majątku szkoły powierzone jego opiece.
4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności
i zainteresowań:
a) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów;
b) wspieranie aktywności uczniów, umożliwianie poszerzenia wiadomości poza zakres ustalony programem;
c) mobilizowania uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, w przeglądach artystycznych i rozgrywkach sportowych;
d) stwarzanie różnorodnych form kontaktu z szeroko rozumianą sztuką (spektakle teatralne, kino, wystawy).
5) bezstronnym i obiektywnym ocenianiem uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów:
a) zapoznanie uczniów z kryteriami uzyskiwania ocen;
b) jasne ustalanie wymagań wobec uczniów;
c) uzasadnianie każdej wystawionej oceny;
d) systematyczne ocenianie pracy ucznia;
e) stosowanie różnorodnych form oceniania i sprawdzania wiadomości.
6) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej:
a) udział w warsztatach i konferencjach szkoleniowych;
b) systematyczne czytelnictwo prasy i literatury pedagogicznej;
c) organizowanie i udział w lekcjach koleżeńskich, wymiana doświadczeń zawodowych.
5. Inne zadania nauczycieli obejmują:
1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania;
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego;
4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

6. Organizacją i przebiegiem pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole zajmuje się nauczyciel - pedagog, do zadań którego w szczególności należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania pomocy dzieciom, w tym uczniom wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
3) współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli nauczania specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych;
4) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;
6) prowadzenie szkolnej dokumentacji pedagogicznej i psychologicznej;
7) współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc ( zgodnie z obowiązującymi przepisami) w tym :
a) kierowanie na badania – po wyrażeniu zgody przez rodziców – dzieci u których stwierdzono braki i niedociągnięcia lub wybitne uzdolnienia w celu ich zdiagnozowania i wystawienia opinii czy orzeczenia;
b) kierowanie dzieci do poradni specjalistycznych w celu uzyskania opinii o stanie zdrowia ucznia;
c) oddelegowanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne pracowników do szkoły w celu przeprowadzenia zajęć lub warsztatów profilaktycznych;
d) przekazywanie informacji o zmianach w obowiązujących przepisach;
e) wspólne rozwiązywanie problemów pedagogicznych i psychologicznych uczniów naszej szkoły.

7. Za organizację pracy szkolnej biblioteki odpowiada nauczyciel – bibliotekarz, który w ramach swej pracy w szczególności :
1) udostępnia zbiory;
2) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych;
3) poznaje uczniów, ich potrzeby czytelnicze i zainteresowania;
4) prowadzi przysposobienie czytelniczo - informacyjne oraz lekcje biblioteczne;
5) współdziała z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych;
6) informuje nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa na posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
7) prowadzi działalność pedagogiczno - dydaktyczną i organizacyjno - techniczną tj. gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne, planuje oraz prowadzi sprawozdawczość i statystykę biblioteczną.
8. Dla wykonywania prac administracyjno - gospodarczych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w szkole zatrudnia się pracowników administracyjno - gospodarczo – obsługowych.
1) Obowiązki wyżej wymienionych pracowników określa Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) Zakres obowiązków ( po podpisaniu przyjęcia do wiadomości przez pracownika ) znajduje się w teczce akt osobowych.
9. Ze szkołą współpracuje także pielęgniarka:
1) Pielęgniarka odpowiedzialna za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dba o stan higieniczno - sanitarny szkoły oraz uczestniczy w szerzeniu oświaty zdrowotnej, współdziałając w realizacji swoich obowiązków z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami oraz terenowymi placówkami służby zdrowia;
2) Pielęgniarka prowadzi dokumentację odzwierciedlającą stan zdrowia uczniów w czasie pobytu w szkole;
3) Zasady zatrudniania w szkole pracowników służby zdrowia reguluje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

10. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
1) Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone; sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
2) Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomić pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;
3) Upoważniony przez dyrektora szkoły pracownik obsługi szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora;
4) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.


§ 10

Uczniowie szkoły


1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zgodnie z określonym przez organ prowadzący obwodem
szkoły.
2. Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, w przypadku gdy szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
3. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół.
3. Do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ) przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
4. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem oceniania.
5. Źródłem praw ucznia w naszej szkole są następujące akty prawne:
1) Konstytucja RP;
2) Konwencja o Prawach Dziecka;
3) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;
4) Karta Powinności Człowieka.
7. W naszej placówce przestrzegamy wszystkich praw zawartych w powyższych aktach, a w szczególności:
1) Prawa do tożsamości;
2) Prawa do wyrażania poglądów w sprawach dotyczących ucznia;
3) Prawa do swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji;
4) Prawa do swobody myśli, sumienia i wyznania;
5) Prawa do prywatności, korespondencji i życia rodzinnego;
6) Prawa do uzyskiwania różnych informacji oraz ochrony przed szkodliwymi informacjami;
7) Prawa do ochrony zdrowia;
8) Prawa do nauki, a w szczególności do: właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
9) Prawa do wypoczynku;
10) Prawa dziecka niepełnosprawnego;
11) Praw do ochrony przed:
a) dyskryminacją;
b) wszelkimi formami przemocy, zaniedbaniem czy wykorzystywaniem seksualnym;
c) narkomanią;
d) nadużyciami seksualnymi;
e) jakimkolwiek wyzyskiem;
f) poniżającym traktowaniem lub karaniem.
8. Jedynym ograniczeniem praw wymienionych powyżej jest sytuacja, w której stosowanie praw wobec jednej osoby ogranicza prawa drugiej.
9. W przypadku nieprzestrzegania praw dziecka w szkole, uczeń za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych ma prawo złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej do wychowawcy bądź dyrektora szkoły. Decyzję dotyczącą złożonej skargi pisemnej rodzic (opiekun prawny) otrzymuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia. W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego termin może zostać wydłużony do jednego miesiąca.
10. W przypadku niesatysfakcjonującego rozwiązania sprawy rodzic (opiekun prawny) ma prawo do odwołania się od tej decyzji do koordynatora do spraw praw i obowiązków dziecka, ucznia przy Śląskim Kuratorium Oświaty Delegatura w Rybniku zgodnie z zachowanie drogi służbowej.

11. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom;
b) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
c) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;
3) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły;
4) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego;
5) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, utrzymania czystości i porządku na terenie szkoły;
7) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
8) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie punktualnie (mimo spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia);
9) systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac domowych;
10) zachowywania należytej uwagi w czasie zajęć lekcyjnych, nierozmawiania z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, zabierania głosu, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć w każdym przypadku gdy uczeń zgłosi taki zamiar;
11) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia. Jeżeli usprawiedliwienie nie zostanie dostarczone do 7 dni od przybycia do szkoły, godziny nieobecności zaznacza się jako nieusprawiedliwione bez możliwości zmiany. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dziecka na zajęciach. Oświadczenie może być podpisane przez jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia). Uczeń niepełnoletni nie może sam usprawiedliwiać swojej nieobecności na zajęciach;
12) zachowania schludnego wyglądu - przez schludny wygląd rozumie się: strój czysty, odpowiedni – zakryte ramiona i brzuch, brak kolczyków u chłopców, u dziewcząt w miejscach innych niż ucho, zakaz makijażu, farbowania i żelowania włosów, malowania paznokci, noszenia tatuaży; odpowiednie obuwie szkolne;
13) noszenia stroju szkolnego:
a) przez strój szkolny rozumie się czarną lub granatową bluzkę, koszulę, koszulkę, bluzę, sweter lub inną górną część ubioru;
b) uczeń jest zwolniony z noszenia stroju szkolnego:
• w czasie wycieczek szkolnych;
• w czasie dyskotek organizowanych przez szkołę;
• w czasie zapowiedzianych imprez szkolnych (np. Dzień Dziecka, Dzień Wiosny, Dzień Ziemi).
c) w dniu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz innych ważnych uroczystości szkolnych strój szkolny zastąpiony jest strojem odświętnym. Przez strój odświętny rozumie się białą bluzkę lub koszulę, ciemne spodnie lub spódnicę;
d) w szczególnych przypadkach uczeń może zastąpić strój szkolny strojem odświętnym (nie częściej jednak niż raz w miesiącu);
e) brak stroju szkolnego będzie karany uwagą.
14) unikać wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób, nie używać wulgarnych słów, zwrotów i gestów;
15) przestrzegać zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły.

12. Do przywilejów w naszej szkole należą:
1) udział w zawodach, konkursach;
2) pełnienie funkcji w samorządzie uczniowskim, klasowym;
3) praca w bibliotece szkolnej;
4) udział w kółkach zainteresowań;
5) organizacja i uczestnictwo w dyskotekach, wycieczkach i imprezach szkolnych nieobowiązkowych;
6) przywileje dotyczące sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów zawarte są w §3 ust.3 pkt.12 – 17, a w szczególności:
a) informowanie z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie prac klasowych (w ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jedną pracę klasową, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy);
b) informowanie z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych o terminie sprawdzianów (w ciągu dnia można przeprowadzić nie więcej niż dwa sprawdziany, nie można przeprowadzić sprawdzianu w dniu, w którym jest zapowiedziana praca klasowa);
c) po usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach uczeń może w zależności od czasu trwania nieobecności:
• w pierwszym dniu po nieobecności trwającej co najmniej tydzień, nie odrobić pisemnych prac domowych; przez trzy kolejne dni nauki nadrobić zaległości i uzupełnić materiał (wiadomości, zeszyty itp.) – w tym czasie jest zwolniony z odpowiedzi ustnych i pisemnych form sprawdzania wiadomości;
• w trakcie pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, które uczeń opuścił z przyczyn usprawiedliwionych, a nieobecność była krótsza niż tydzień, uczeń jest zwolniony z odrobienia pisemnej pracy domowej i sprawdzania wiadomości tylko w zakresie uzasadnionym trudnościami ze zrozumieniem nowego materiału, wprowadzonego w trakcie nieobecności;
• przystąpić do analogicznego sprawdzianu z tej samej partii materiału lub zaliczenia jej w inny sposób w dodatkowym terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
d) nie wystawia się ocen za odpowiedzi ustne, nie przeprowadza się prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek, bezpośrednio po całodziennej (do godziny 1800) lub kilkudniowej wycieczce szkolnej.
13. Uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy na wniosek:
1) rodzica – jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia ucznia;
2) Rady Pedagogicznej – w przypadku rażących uchybień obowiązujących w szkole regulaminów.
14. Za szczególne osiągnięcia i wzorową postawę uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia określone w §3 ust.7.
15. W szkole stosowany jest także system kar określony w §3 ust.8.

 

§ 11
Postanowienia końcowe


1. Szkoła prowadzi dokumentację i wydaje świadectwa zgodnie z zarządzeniami szczegółowymi w tym zakresie.
2. Statut Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Zmian w Statucie może dokonać Rada Pedagogiczna na wniosek: nauczycieli, Dyrektora szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Rada Pedagogiczna uchwalając statut potwierdza jednocześnie fakt znajomości zawartych w nim postanowień.

 

Uchwała nr 10/2013/2014
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Korczaka w Orzeszu - Zazdrości
z dnia 27.06.2014 r.
w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego
Statutu Szkoły

 

Na podstawie art. 42 ust.1, art. 50 ust.2 pkt.1 w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz.U. z 2000r. Nr 2 poz. 20 ze zmianami)

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 5
im. Janusza Korczaka
w Orzeszu – Zazdrości
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się tekst jednolity Statuty Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Orzeszu - Zazdrości w brzmieniu jak w załączniku. Załącznik stanowi odrębny dokument
i znajduje się w dokumentacji szkoły.

§ 2

Uchwała podjęta jednogłośnie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

 

 

Opublikowane przez: Katarzyna Spyra | Autor: Dyrektor | Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:40:31 | Data modyfikacji: 2014-07-02 11:46:45.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 11:40:31
Data modyfikacji: 2014-07-02 11:46:45
Autor: Dyrektor
ObowižEzuje od: 2014-07-01
Opublikowane przez: Katarzyna Spyra
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl