Ogłoszenia o naborze

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 7 w Orzeszu – Gardawicach
rok szkolny 2017/2018
1. Uchwała Nr XXX/336/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
2. Uchwała Nr XXX/337/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Uchwała_kryteria naboru do klas I_SZKOŁY PODSTAWOWE.pdf

Uchwała_projekt dostosowania sieci SP i G.pdf

Zarządzenie_harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym_I kl SP.pdf

Karta zgłoszenia dziecka I klasa SP 7.pdf

Wniosek o przyjęcie ucznia I klasa SP 7.pdf

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2017-03-02 14:05:36.

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu – Gardawicach
rok szkolny 2016/2017
1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie śląskim na rok szkolny 2016/2017.
2. Załącznik nr 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty.
3. Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych - Uchwała Nr XVI/188/16 Rady Miejskiej Orzesze w sprawie określenia kryteriów naboru do gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.pdf

Załącznik nr 1 do postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2016 r.pdf

Uchwała Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 stycznia 2016 r.pdf

Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej.docx

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy pierwszej.docx

 

Opublikowane przez: Monika Malcher | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2016-02-29 12:14:45 | Data modyfikacji: 2016-02-29 12:44:31.

Zasady Rekrutacji
do Gimnazjum nr 3 im. H. Siennkiewicza
w Orzeszu - Gardawicach
rok szkolny 2015/2016
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Statut Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Orzeszu - Gardawicach.


Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych
w roku szkolnym 2015/2016

§ 1

Zasady ogólne

1.Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2.Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.

3.Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu.

4.Dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 2
Kryteria przyjęć

1.Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na podstawie:

Karty zgłoszenia ucznia do gimnazjum;
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej;
Kwestionariusza osobowego;
Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie)

2.Dla uczniów spoza obwodu gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na podstawie:

Wniosku, który składany jest od 14 kwietnia do 21 maja 2015r.
Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej;
Kwestionariusza osobowego;
Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie);
Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa
w punkcie 4

3.W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

4.Jeżeli liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę wolnych miejsc, wówczasprzyjęciu uczniów spoza rejonu decydować będzie wynik uzyskanych punktów według poniższych kryteriów:

sprawdzian umiejętności po klasie szóstej

max. 40 pkt

średnia ocen końcowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

max. 60 pkt

inne osiągnięcia

max. 20 pkt

Punkty przyznawane są za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy, wg zasad:

Ocena celująca

12 pkt

Ocena bardzo dobra

10 pkt

Ocena dobra

8 pkt

Ocena dostateczna

6 pkt

Ocena dopuszczająca

0 pkt

Punkty przyznawane są za niżej wymienione osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt):

finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym

20 pkt

laureaci konkursów artystycznych (muzycznych, plastycznych, recytatorskich i innych) o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 2 pkt.

finaliści zawodów sportowych o zasięgu powiatowym i ponadpowiatowym

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie -2 pkt.

W przypadku gdy większa liczba kandydatów niż wolnych miejsc, osiągnie próg punktowy przyjęcia do Gimnazjum, to o przyjęciu do szkoły decydować będą konstytucyjne i społeczne kryteria rekrutacji, które mają jednakową wartość i są brane pod uwagę łącznie:

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

5.Gimnazjum nie przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
6.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
7.Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów przyjęć obowiązujących w danym gimnazjum.
8.Terminy postępowania rekrutacyjnego:

do 30 czerwca 2015r. do godz. 15,00. dostarczanie wymaganych dokumentów,
2 lipca 2015r. godz. 15,00. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
do 6 lipca 2015r. godz. 15,00. potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do Gimnazjum,
8 lipca 2014 r. godz. 15,00. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.

9.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza w uzgodnieniu z organem prowadzącym postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015r.

10.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
11.Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia.
12.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
14.Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły, którego działanie jest przedmiotem skargi."

Zasady rekrutacji do Gimnazjum nr 3.pdf

Granice obwodu Gimnazjum nr 3 w Orzeszu - Gardawicach.doc

 

Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba | Autor: Justyna Kret | Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:13:52 | Data modyfikacji: 2015-02-24 21:50:16.
Data wprowadzenia: 2014-05-21 14:13:52
Data modyfikacji: 2015-02-24 21:50:16
Autor: Justyna Kret
Opublikowane przez: Krzysztof Dziuba