Statut

Statut Przedszkola Nr 3 im. "Tęczowy Promyk"

 

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 51/2016 z dnia 27.08.2016 r.


STATUT PRZEDSZKOLA NR 3 W ORZESZU


Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty-Tekst
jednolity : Dz.U.z2004r.Nr256,poz2572z późn.zm. oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 1001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół – Dz.U. Nr 61 poz.624 z dnia 19 czerwca 2001 r.


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§ 1


1. Przedszkole Nr 3, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Orzeszu przy ul. Szkolnej 55 .
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Orzesze .
Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Katowicach Delegatura w Rybniku .
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :
Przedszkole Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie
im. „Tęczowy Promyk”
ul. Szkolna 55
43-180 Orzesze
tel. (32) 2215 610


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola


§ 2


1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów
wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Celem przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji ,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co złe ,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek ,
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi ,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ,
2
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ,zachęcanie do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej ,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej ,
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie do nabywania umieję-
tności pisania ,
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym .
13) podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej .etnicznej i językowej.
2. Wynikające z powyższych celów zadania ,przedszkole realizuje poprzez :
1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i
zdrowym środowisku;
2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych
szans , umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu ;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie ;
4) rozwijanie wrażliwości moralnej ;
5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym , społecznym, kulturowym i technicznym
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej ,zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych..
9) tworzenie sytuacji wychowawczych planowanych oraz wynikających ze spontanicznej aktywności dziecka,
10) nabywaniu przez dziecko kompetencji językowych,
11) stwarzanie sytuacji pobudzających i wspomagających zainteresowanie dzieci słowem pisanym,
12) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągnięcia dojrzałości szkolnej ,
ł) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia działań wychowawczych (zebrania , wywiady , rozmowy indywidualne itp.)
13) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie , innych ludzi i otaczającego świata ,
14) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy ,
15) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej , kształtowanie właściwej hierarchii wartości , wskazywanie wzorów i norm postępowania , uczenie odpowiedzialności za własne zachowanie oraz wzmacnianie więzi z rodziną – uroczystości , sytuacje okolicznościowe itp.
16) edukację komunikacyjną , współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego.


§ 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu


1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy
grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

1) rodzicami dzieci,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.


8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) dyrektora przedszkola
2) dziecka,
3) rodziców dziecka,
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
6) pomocy nauczyciela,
7) pracownika socjalnego,
8) asystenta rodziny,
9) kuratora sadowego.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) porad i konsultacji.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5.

12. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują
zburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie
może przekraczać 4.

13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 10.

14. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla
rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i
specjaliści.

15. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania
mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a
także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.

16. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

17. W razie stwierdzenia, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
nauczyciel niezwłocznie udziela takiej pomocy prowadząc zajęcia o charakterze
wyrównawczym w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem lub udziela pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć rozwijających dla dzieci szczególnie
uzdolnionych i prowadzi je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. O podjętej pracy
informuje dyrektora przedszkola.

18. Dyrektor planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku
1) w stosunku do którego diagnoza pedagogiczna wykazała trudności rozwojowe i
edukacyjne .
2) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego,
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
4) posiadającym opinię poradni .

19. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej jest
zadaniem zespołu .

20. Zespół do udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogiczny powołuje dyrektor
przedszkola i wyznacza koordynatora zespołu .Jedna osoba może koordynować pracę
kilu zespołów .

21. Dla dziecka objętego kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych .Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
dziecka Indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego
zalecenia zawarte w orzeczeniu potrzebie kształcenia specjalnego .

22. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
przepisy szczególne.

§ 4

Sposób prowadzenia opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza
przedszkolem


1. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stała opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
1) Dyrektor powierza każdy odział opiece jednemu nauczycielowi przyjmującemu
odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci.
2) W sprawowaniu opieki pomaga nauczycielce pomoc nauczyciela lub woźna
oddziałowa, która zobowiązana jest do przestrzegania obowiązujących przepisów
bhp w przedszkolach publicznych,
3) Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia odbywają się w wyznaczonym , ogrodzonym
terenie z urządzeniami i sprzętem dostosowanym do wymogów bezpieczeństwa i
możliwości dzieci,
4) Podczas wyjścia na spacer poza teren przedszkola 15 dzieci jest pod opieką jednej
osoby dorosłej.
5) Wyjazdy na wycieczki dokumentowane są w karcie wycieczki , do której dołączone
są listy dzieci wyjeżdżających ,
6) Szczegółowe organizowanie zajęć poza przedszkolem ujęte są w „Regulaminie
spacerów i wycieczek”- wewnętrznym dokumencie przedszkola.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa , zarówno pod względem
fizycznym jak i psychicznym :
1) Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.
2) Upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje
właściwą postawę wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
3) wychowankowie ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków ;
4) w przedszkolu przestrzega się ustalonego rozkładu dnia opracowanego oddzielnie dla
każdego oddziału na podstawie ramowego rozkładu dnia .

3. Przedszkole nie zapewnia opieki medycznej dzieciom.

4. Przedszkole współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu umożliwienia
dziecku z rodzin o trudnej sytuacji korzystania z bezpłatnego wyżywienia w
przedszkolu.

§ 5


Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 


1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola może być dokonywane wyłącznie
przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osoby upoważnione przez rodziców
( prawnych opiekunów).
2. Rodzic,(opiekun) przyprowadzający dziecko ma obowiązek przekazać je pod opiekę
nauczyciela pełniącego dyżur.
3. Upoważnienia do odbioru dzieci z przedszkola znajdują się w dokumentacji
nauczyciela. Weryfikację osoby upoważnionej z dowodem osobistym może dokonać
jedynie nauczyciel lub dyrektor przedszkola .
4. Upoważniona osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo .
5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i narkotyków.
6. Dzieci z przedszkola powinny być odbierane do godziny 16:30 .
7. W razie nie wywiązywania się rodziców(opiekunów )z wyżej wymiennych
obowiązków nauczyciel postępuje zgodnie z procedurami ujętymi w „Strategii
działań wychowawczych i zapobiegawczych przedszkola”

 


ROZDZIAŁ III

§ 6

Organy przedszkola

1. Organami przedszkola są :
1) dyrektor przedszkola ,
2) Rada pedagogiczna ,
3) Rada Rodziców .
2. Rada pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które
nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .


§7


Dyrektor przedszkola


1. Dyrektorem przedszkola może być nauczyciel mianowany lub dyplomowany , któremu
organ prowadzący powierzył stanowisko dyrektora. Dyrektora wyłania się w drodze
konkursu .
2. W imieniu pracodawcy , którym jest przedszkole dyrektor dokonuje czynności w
sprawach z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz
pracowników obsługi i administracji .

3. Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą placówki i
reprezentuje placówkę na zewnątrz .
4. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny :
5) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go
Radzie pedagogicznej do dnia 15 września rozpoczynającego się roku szkolnego;
6) przedstawia Radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego do 31
sierpnia każdego roku .
7) opracowuje roczny program rozwoju przedszkola określający zadania służące
doskonaleniu jakości pracy placówki i termin ich realizacji;
8) podejmuje działania naprawcze jeżeli raport z ewaluacji zewnętrznej zawiera wnioski
wskazujące na potrzebę zmian ;
9) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do poprawy pracy
placówki;
10) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa , które dotyczą
działalności przedszkola ;
11) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy i inspiruje ich do
podejmowania innowacji pedagogicznych;
12) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli przez organizowanie szkoleń , narad i
konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego;
13) gromadzi informację o pracy nauczycieli ,w celu dokonywania oceny ich pracy
zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli;
14) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne , wychowawcze i
opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej
przedszkola ;
15) analizuje obowiązującą dokumentację przedszkola;
16) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z podstawą programową wychowania
przedszkolnego;
17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu;
18) wpływa na kształtowanie twórczej atmosfery pracy , właściwych warunków pracy i
pozytywnych relacji międzyludzkich;
19) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań , ich doskonaleniu zawodowym , w
awansie zawodowym , zapewnia opiekę młodemu nauczycielowi;
20) ocenia pracę nauczycieli ;
21) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;
22) kieruje pracą Rady pedagogicznej ;
23) podnosi własne kwalifikacje i doskonali umiejętności zawodowe.

Dyrektor organizuje działalność przedszkola poprzez :
1) prowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkola.
2) powiadamianie dyrektora szkoły , w obwodzie , której mieszkają dzieci 5, 6 letnie
uczęszczające do przedszkola o spełnianiu przez te dzieci obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie .
3) przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do
zatwierdzenia organowi prowadzącemu, po uprzednim zaopiniowaniu go przez
organ nadzorujący i Radę pedagogiczną;
4) opracowanie przydziału czynności dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola ,
ich aktualizowanie w razie potrzeby ,określenie zakresu odpowiedzialności
materialnej ;
5) wyposażanie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne ;
6) dbanie o czystość i estetykę placówki ;
7) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno gospodarczą , kontrola pracy
i dokumentacji intendenta oraz bloku żywieniowego, udział w ustalaniu jadłospisów ;
8) kontrolowanie pracy pozostałych pracowników.

Dyrektor kieruje sprawami organizacyjno -gospodarczymi :
1) zarządza powierzonym majątkiem placówki;
2) planuje i dysponuje środkami finansowymi przedszkola, zgodnie z odpowiednimi
przepisami ;
3) prowadzi dokumentację kancelaryjną i archiwalną przedszkola;
4) przyznaje nagrody oraz udziela kary pracownikom;
5) występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników ;
6) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z kodeksem pracy i
przepisami bhp . i p.poż.;
7) organizuje przeglądy stanu technicznego budynku przedszkola oraz prac
konserwacyjnych , remontowych , prowadzi księgę obiektu ;
8) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego ;
9) prowadzi księgi inwentarzowe;
10) przestrzega dyscyplinę pracy;
11) sporządza sprawozdania statystyczne;
12) koordynuje współdziałanie organów przedszkola zapewniając im swobodne działanie
zgodne z prawem ;
13) współdziała organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
8. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą pedagogiczną i
Radą Rodziców :
1) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwał podjęte w ramach jej
kompetencji stanowiących ;
2) wstrzymuje wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej , niezgodnych z przepisami
prawa i powiadomienie o tym stosowne organa;
3) może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Rodziców;
4) rozpatruje wnioski i opinie Rady Rodziców.
9. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i
przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania ,działalności wychowawczej i
opiekuńczej.
10. W przypadku krótkotrwałej nieobecności dyrektora obowiązki pełni społeczny zastępca
dyrektora , wybierany na pierwszym posiedzeniu Rady pedagogicznej w danym roku
szkolnym .

§ 8

Rada pedagogiczna


1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola .

2. W skład Rady pedagogicznej wchodzą : dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu .

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu .

5. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy :
1) zatwierdzanie planu pracy oraz programów rozwoju przedszkola ;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji , i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu ;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ;
4) uchwalanie statutu przedszkola;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków trakcie
roku szkolnego;
6) uchwalenie Regulaminu Rady pedagogicznej;
7) podejmowanie uchwał wynikających funkcjonowania przedszkola.
8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego , w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny , w
celu doskonalenia pracy przedszkola

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności :
1) projekt planu finansowego ;
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród i wyróżnień ;
3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć
wychowawczo-dydaktycznych.
4) przedłużenie kadencji dyrektora;
5) pracę dyrektora przedszkola w związku z jego oceną;
6) program wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem go przez dyrektora
przedszkola.

6. Rada pedagogiczna wnioskuje w sprawach :
1) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora ;
2) dokonania oceny pracy nauczycieli i dyrektora;
3) wytypowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora;
4) wytypowanie przedstawicieli do udziału w pracach komisji rozpatrującej odwołanie
nauczyciela od ustalonej oceny;
5) wytypowanie przedstawiciela do komisji statutowej , rozpatrującej sprawy sporne
organów przedszkola .

7. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach w terminach wynikających z
przyjętego harmonogramu oraz w miarę bieżących potrzeb:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy pedagogicznej dzieci ;
3) po I semestrze;
4) po zakończeniu rocznych zajęć;
5) w celach szkoleniowych.

8. Posiedzenia Rady mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny , z inicjatywy dyrektora przedszkola , organu prowadzącego
przedszkole oraz co najmniej 1/3 członków Rady.

9. Uchwały Rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ich członków .

10. W zebraniach Rady mogą brać udział również z głosem doradczym osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady pedagogicznej w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

11. Wszystkich członków Rady obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej
uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady .Informacje dotyczące bezpośrednio
dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka .Inne osoby
biorące udział w zebraniach Rady są również zobowiązani do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniach Rady pedagogicznej .

12. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady pedagogicznej , jeśli jest ona
niezgodna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór
pedagogiczny .

§ 9

Rada Rodziców


1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola .
2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , w którym
określa wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady.
3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są co roku na pierwszym zebraniu grupowym
rodziców w tajnych wyborach. Wybiera się co najmniej 3 przedstawicieli rodziców z
każdej grupy . Szczegółowy trybu przeprowadzenia wyborów określa regulamin Rady .
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy uchwalenie w porozumieniu z Radą
pedagogiczną:
1) programu profilaktyki dostosowanej do potrzeb rozwojowych dzieci
5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i Rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
w szczególności zaś :

1) opiniuje programu rozwoju placówki ,
2) opiniuje ocenę pracy nauczyciela związaną z awansem zawodowym ,
3) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,
4) opiniuje przedłużenie kadencji dyrektora ,
5) opiniuje podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną
organizację ;
6) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola ;
7) wyraża opinie na temat funkcjonowania przedszkola.
6.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców .

 


§10


1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola , który
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji .
Komisja Statutowa
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa, w skład
której wchodzi jeden przedstawiciel Rady pedagogicznej , Rady Rodziców i dyrektor .
3. Organy kolegialne wybierają swojego przedstawiciela do komisji .
4. Komisja jest powoływana na okres jednego roku szkolnego .
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego .
6. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów , przy obecności wszystkich jej członków .
7. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu ,
którego kompetencje naruszono.
8. Rozstrzygnięcia komisji statutowej są ostateczne.
9. Organ , którego winę komisja ustaliła , musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3
miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.
10. Rozstrzygnięcie komisji statutowej podane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu .ROZDZIAŁ IV


Organizacja przedszkola

§ 11

1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 93 .
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ,
2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze ,
3) kuchnię ,szatnię dla dzieci i personelu .
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest odział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku , z uwzględnieniem ich potrzeb , zainteresowań , uzdolnień .
4. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały .
5. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może
ulegać zmianie .
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 .
7. Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest na postawie programu wychowania
przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Program wychowania przedszkolnego
8. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola na
wniosek nauczycieli po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną.
9. Szczegółowy tryb dopuszczania programu wychowania przedszkolnego określa.
„Procedura dopuszczania do użytku Programu wychowania przedszkolnego”.
Organizacja pracy przedszkola
10. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
w planie pracy placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
12. Czas trwania zajęć wychowawczo- dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany
do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić :
1) dzieci 3,4 letnie około 15 minut ;
2) dzieci 5,6 letnie około 30 minut .
13. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy .
14. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji zatwierdzony przez organ prowadzący .
15. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów ;
2) liczbę pracowników w tym pracowników zajmujących stanowiska pracownicze ;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący .
16 . Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8:30 do 13:30. przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - 1/4 czasu) dzieci spędzają w
ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy
ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe
i ogrodnicze itd.),
3) co najmniej 1/5 czasu( w przypadku dzieci młodszych – nie więcej niż 1/5 czasu)
zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego,
4) pozostały czas – przeznacza się odpowiednio do potrzeb , na realizację czynności
opiekuńczych , samoobsługowych, organizacyjnych , pomocy psychologiczno-
pedagogicznej , zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych .
17. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy
programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną .
18. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele , którym powierzono
opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci .


§ 12


1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny .
2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora, z
uwzględnienie potrzeb środowiska .
3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:30 do 16:30 w dni robocze
od poniedziałku do piątku.
4. W okresie przerw świątecznych , ferii zimowych , dodatkowych dni wolnych dopuszcza
się zmniejszenie liczby oddziałów odpowiednio do zmniejszonej liczby dzieci . W tym
czasie organizowane są zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.
Zajęcia dodatkowe
5. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii .
W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę
nauczyciela.
6. Nauka religii prowadzona jest w wymiarze dwóch zajęć dydaktycznych tygodniowo, dla
grupy nie mniejszej niż 7 dzieci.
7. Dla mniejszej liczby dzieci zajęcia religii prowadzi się w grupach mieszanych wiekowo.
8. Nauka religii prowadzona jest przez katechetów zatrudnionych na postawie misji
kanonicznej i spełniających wymagania kwalifikacyjne.
9. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .
10. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem
prowadzącym na początku roku szkolnego .
11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności zajęć
umuzykalniających , nauki religii , określa § 11 ust. 12.
12. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki , poza
godzinami realizacji podstawy programowej.
13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.


§ 13


1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :
a) Gminę Orzesze .
b) rodziców w formie opłat ustalanych mocą uchwały przez Radę Miasta .
2. Obsługa księgowo – finansowa przedszkola prowadzona jest przez Miejski Zespół
Oświaty w Orzeszu .
3. Przedszkole może otrzymać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .


§ 14


1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji
Narodowej .
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola .
3. Dzieci zapisane do przedszkola mogą korzystać z 1 , 2 lub 3 posiłków.
4. Z podwieczorku w pierwszej kolejności korzystają dzieci obojga rodziców pracujących ,
lub rodzica samotnie wychowującego dzieci.
5. Dzieci nie korzystające z podwieczorku powinny być odbierane z przedszkola do godziny 13:50 .

6. Wysokość stawki żywieniowej zarządza dyrektor w porozumieniu z organem
prowadzącym na podstawie właściwej kalkulacji przeprowadzonej przez intendentkę .Z
zarządzeniem zapoznawani są rodzice na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym .
7. Pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach realizacji podstawy programowej o których
mowa par.11 ust.16 jest bezpłatny .
8. Wysokość opłat za dodatkowe zajęcia realizowane poza podstawą programową uchwala
Rada Miasta.
9. Opłata za posiłki i dodatkowe godziny zajęć płatna jest z dołu do 10 dnia następnego
miesiąca na rachunek bankowy .Wyjątek stanowi miesiąc grudzień , w którym rodzice
opłacają również należność za miesiąc grudzień .


§ 15


1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela .
2. W każdym z oddziałów opiekę nad dziećmi sprawują również inni nauczyciele ( katecheta
dyrektor) pracujący zgodnie z rozkładem godzin podanym w arkuszu organizacyjnym.
3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
4. W miarę potrzeb w przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia się
specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów
rozwojowych dzieci.


ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola


§ 16

Nauczyciele


1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z
dziećmi w wieku przedszkolnym .
2. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną zgodnie z wybranym
programem nauczania ,o którym mowa w §11 ust. 8-12 , planem pracy oraz planem
wychowawczym , odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i
respektuje jego prawa .
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy :
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej ;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka , jego zdolności
i zainteresowań ;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji ;
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka realizujacego roczne przygotowanie
przedszkolne do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem
roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej ;
5) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania ;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-
pedagogiczną , zdrowotną i inną ;
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego;
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o
estetykę pomieszczeń ;
9) wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny i szacunku dla każdego człowieka ;
10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci ;
11) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci , z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju ;
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i
opiekuńczej poprzez: prowadzenie „Dziennika zajęć” , opracowywanie miesięcznych
planów pracy , rocznego plany współpracy z rodzicami , prowadzenie dokumentacji
związaną z diagnozą postępów dzieci .
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących ;
14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej , realizacja jej postanowień i uchwał ;
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym , wychowawczym ,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym ;
16) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,
a wynikających z bieżącej działalności przedszkola .
4. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za życie zdrowie i bezpieczeństwo
powierzonych mu pod opiekę dzieci zarówno w przedszkolu jak i poza jego terenem , w
czasie spacerów i wycieczek. Do obowiązków nauczyciela w tym zakresie należy :
1) kontrola przed rozpoczęciem zajęć terenu, sali, sprzętu, pomocy i innych urządzeń.
2) obserwowanie , sumiennie nadzorowanie , nie pozostawianie bez opieki oraz
udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna,
3) znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
4) niezwłoczne powiadamianie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych niepokojących symptomach ( temperatura, złe samopoczucie,
dziwne zachowanie dziecka),
5) zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów
podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
5. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki,
informując ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
6. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu :
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci ;
c) włączenie rodziców w działalność przedszkola .
8. Nauczyciel informuje rodziców jakie zadania do realizacji wynikają z planów pracy oraz
o sprawach wychowawczych i postępach ich dzieci .
9. Nauczyciel przygotowuje przed zakończeniem każdego półrocza pisemne sprawozdanie
„Arkusz samooceny pracy dydaktyczno- wychowawczej „ uwzględniające ocenę
postępów i trudności w powierzonej mu grupie , programu wychowania przedszkolnego ,
czynności dodatkowych i innych informacji wskazanych przez dyrektora przedszkola.
10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora , rady pedagogicznej , wyspecjalizowanych placówek i instytucji
naukowo-oświatowych .
11. Praca nauczyciela podlega ocenie . Sposób oceny i częstotliwość określają odrębne przepisy.
12. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi
przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego ,że nie był karany za
przestępstwo popełnione umyślnie oraz informację z Centralnego rejestru dyscyplinarnego
prowadzonego prze właściwego ministra do spraw oświaty i wychowania .


§ 17

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno –obsługowych jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej , utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości .
3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.


§18
Zakres obowiązków intendentki

1. Zaopatrywanie przedszkola w żywność , środki czystości artykuły biurowe itp.
Zapewniając właściwy rytm pracy placówki , zgodnie z przepisami o zamówieniach
publicznych .
2. Planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością ,
wywieszanie ich dla rodziców .
3. Naliczanie opłat za przedszkole i za żywienie dzieci .
4. Wydawanie do kuchni artykułów spożywczych , codziennie wpisywanie ich do dziennika
żywieniowego (potwierdzone podpisem kucharki).
5. Prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego , sporządzanie rozliczeń miesięcznych .
6. Pobieranie zaliczek na zakup artykułów żywnościowych i środków czystości oraz
terminowe rozliczanie się z nich .
7. Przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów
znajdujących się w magazynie , właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie ich przed
zniszczeniem .
8. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni : przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami , oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi ,
wykorzystaniem produktów do przygotowania zgodnie z przeznaczeniem.
9. Pobieranie , opisywanie i przechowywanie próbek żywnościowych wg obowiązujących
przepisów .
10. Zabezpieczenie magazynu przed kradzieżą , pożarem zniszczeniem .
11. Sprzątanie magazynu żywieniowego i utrzymanie w czystości sprzętu chłodniczego.
12. Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola .


§19
Zakres czynności woźnej oddziałowej

1. Systematyczne sprzątanie całej placówki , a w szczególności :
1) codzienne mycie podłóg i odkurzanie dywanów ;
2) codzienne opróżnianie zawartości koszy ;
3) codzienne ścieranie kurzu ze wszystkich przedmiotów stanowiących
wyposażenie pomieszczeń , z parapetów oraz usuwanie ze ścian pajęczyn ;
4) codzienne mycie płytek wierzchnich łazienek , sedesów i urządzeń
sanitarnych ;
5) pastowanie podłóg w miarę potrzeby i w zależności od rodzaju podłogi ;
6) mycie drzwi według potrzeby , lecz nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu ;
7) mycie okien i szyb w drzwiach wg potrzeby lecz nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące ;
8) czyszczenie i wycieranie kloszy wg potrzeby , lecz co najmniej raz w miesiącu
9) wymiana ręczników i pranie ich raz w tygodniu ;
10) pranie firan , zabawek pluszowych , ubrań lalek wg potrzeby .
11) mycie schodów wejściowych frontowych i bocznych wg potrzeby ;
12) nakrywanie stołów do posiłków i sprzątanie ich po posiłkach.
2. Pomaganie nauczycielkom w spełnianiu czynności obsługowych i opiekuńczych w
stosunku do dzieci , a w szczególności :
1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami
gimnastycznymi i wyjściem na dwór;
2) opieka w czasie spacerów i wycieczek ;
3) sprzątanie po „małych przygodach”.
4. Odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych oraz środków czystości .
5. Dopilnowanie wygaszania zbędnego oświetlenia oraz wyłączania urządzeń elektrycznych
nie przeznaczonych do ciągłej pracy .
6. Zgłaszanie dyrektorowi spostrzeżonych nieprawidłowości w przeciwpożarowym
zabezpieczeniu przedszkola .
7. Pracownik jest zobowiązany do nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci.


§ 20
Zakres obowiązków kucharki


1. Przyjmowanie produktów z magazynu , kwitowanie ich odbioru w raportach
żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.
2. Prowadzenie magazynu podręcznego .
3. Przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłków.
4. Porcjowanie i wydawanie posiłków .
5. Wydawanie posiłków o odpowiedniej temperaturze.
6. Zmywanie naczyń po posiłkach i codzienne ich wyparzanie.
7. Utrzymanie w stanie czystości powierzony sprzęt kuchenny .
8. Dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych a w szczególności :
1) codzienne mycie blatów i stołów kuchennych ;
2) mycie okien i pranie firan wg potrzeby , nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu;
3) codzienne mycie zlewu i umywalki ;
4) codzienne zmywanie płytek ściennych i podłogowych ;
5) generalne sprzątanie szafek nie rzadziej niż co 10 dni .
9. Rozpalanie ognia w piecu kuchennym oraz wynoszenie popiołu i donoszenie węgla .
10. Uczestniczenie w układaniu jadłospisów .
11. Wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora


§ 21

Zakres obowiązków pomocy kuchennej


1. Pomaganie w sporządzaniu posiłków zgodnie z wytycznymi kucharki :
1) obróbka wstępna warzyw , owoców oraz wszelkich surowców do produkcji
posiłków ( mycie , obieranie , czyszczenie);
2) rozdrabnianie warzyw , owoców i innych surowców do produkcji posiłków z
uwzględnieniem wymogów technologii;
3) oszczędne gospodarowanie artykułami spożywczymi .
2. Pomoc w porcjowaniu posiłków .
3. Estetyczne podawanie posiłków .
4. Zmywanie naczyń i wyparzanie ich .
5. Utrzymanie w należytym porządku pomieszczenia zmywalni ,obieralni :
mycie okna ścieranie kurzu systematyczne mycie lamperii .
6. Mycie i utrzymanie w porządku schodów do piwnicy .
7. Doraźne zastępowanie kucharki w razie jej nieobecności .
8. Wykonywanie innych poleceń dyrektora , kucharki , intendentki związanych z organizacją
pracy przedszkola .


§ 22
Zakres obowiązków woźnego


1. Utrzymywanie w czystości obejścia przedszkola :
1) koszenie trawy ;
2) zamiatanie chodników i schodów wejściowych frontowych i na zaplecze;
3) obcinanie żywopłotu .
2. Konserwacja i naprawa sprzętów na placu zabaw .
3. Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych uprawnień.
4. Przygotowywanie drewna i węgla do palenia w piecu kuchennym oraz wynoszenie popiołu.
5. Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
6. Zabezpieczanie narzędzi i urządzeń w sposób niedostępny dla dzieci.
7. Wykonywanie innych poleceń dyrektora .


§ 23
Zakres obowiązków palacza co. obejmuje


1. Utrzymanie w budynku odpowiedniej temperatury.
2. Utrzymanie w stanie używalności urządzeń grzewczych .
3. Zrzucanie opału do wyznaczonych pomieszczeń w piwnicy , rąbanie drewna.
4. Wykonywanie drobnych napraw nie wymagających specjalnych uprawnień.
5. Przygotowywanie drewna i węgla do palenia w piecu kuchennym oraz wynoszenie popiołu.
6. Utrzymywanie w czystości obejścia przedszkola :
1) zamiatanie , odśnieżanie , posypywanie piaskiem (zależnie od
potrzeb)schodów , terenu wokół budynku i na zewnątrz ogrodzenia
2) utrzymanie w czystości śmietnika i zgłaszanie dyrektorowi konieczności opróżnienia go ;
3) dbanie o czystość w kotłowni ;
4) podlewanie roślin doniczkowych w święta i wakacje ;
5) zabezpieczenie sprzętu na placu zabaw przed nastaniem zimy i jego konserwacja .
7. Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
8. Otwieranie budynku przedszkola od poniedziałku do piątku o wyznaczonej godzinie .
9. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.


§ 24
Zakres obowiązków pomocy nauczyciela.


1. Pomoc dzieciom przy posiłkach.
2. Pomoc dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
3. Opieka w czasie spacerów i wycieczek.
4. Pomoc przy korzystaniu z toalety.
5. Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć.
6. Udział w dekorowaniu przedszkola.
7. Pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.
8. Opieka nad dziećmi młodszymi w trakcie trwania zajęć dla dzieci starszych wiekowo.
9. Zgłaszanie zwierzchnikom wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
10. Dbałość o kącik zabaw.
11. Utrzymywanie w czystości zabawek.
12. Wykonywanie innych poleceń dyrektora.
13. Pracownik jest zobowiązany do nie udzielania informacji rodzicom na temat dzieci.


§ 25
Zakres obowiązków sekretarki


1. Kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.
2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie korespondencji wpływającej oraz przedstawianie jej do dekretacji.
3. Rejestrowanie listów zwykłych i poleconych w specjalnie założonym zeszycie.
4. Przygotowanie zleconych dokumentów, sprawozdań, pism, listów, ogłoszeń.
5. Prowadzenie powierzonych teczek z dokumentacją przedszkola.
6. Prowadzenie dokumentacji dzieci związanej z pobytem dziecka w przedszkolu .
7. Prowadzenie na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola.
8. Ewidencjonowanie czasu pobytu dzieci w przedszkolu .
9. Rozliczanie czasu pracy i prowadzenie kartotek urlopowych, na bieżąco kontrola zwolnień lekarskich pracowników.
10. Dozorowanie terminów (badania lekarskie pracowników, zaświadczenia lekarskie, szkolenie bhp,) i przekazywanie informacji odpowiednim osobom.
11. Zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań GUS oraz raportów SIO.
12. Protokółowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora.
13. Informowanie dyrektora o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.
14. Wykonywanie innych zadań administracyjnych zleconych przez dyrektora.
15. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i tajemnicy służbowej.


ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 26


1. Do podstawowych obowiązków rodziców( prawnych opiekunów) dziecka należy :
1) przestrzeganie niniejszego statutu ;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty , przybory i pomoce ,
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń dyrektora przedszkola ;
4) punktualne przyprowadzanie ,osobiste ,punktualne odbieranie dziecka z
przedszkola lub pisemnie upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą
dziecku pełne bezpieczeństwo ;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych chorobach zakaźnych ;
7) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
9) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na
tablicach informacyjnych ;
10) branie czynnego udziału w zebraniach oraz w zajęciach otwartych ;
11) dbanie o estetyczny wygląd dziecka .


W razie nieobecności dłuższej niż 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych w miesiącu
rodzice dziecka podlegającego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu zobowiązani
są do pisemnego wyjaśnienia przyczyn nieobecności .W razie niedopełnienia tego
obowiązku dyrektor przedszkola powiadamia o tym dyrektora właściwej szkoły
podstawowej . Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§ 27 


1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju .
2. Rodzice mają prawo do :
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy
przedszkola i planów pracy w danym oddziale ;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ;
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli
je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy ;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z
obserwacji pracy przedszkola ;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
przedstawicielstwo – Radę Rodziców .
3. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie
nauczania , wychowania oraz opieli ,dotyczących ich dzieci nie są pobierane od rodziców
opłaty bez względu na postać i sposób przekazywanych informacji.

§ 28


Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola otrzymują na
zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady pedagogicznej .

§29

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców
lub nauczycieli .

§ 30

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami :
1) zebrania ogólne i grupowe ,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,
3) kąciki dla rodziców ,
4) zajęcia otwarte .


RZDZIAŁ VII
Wychowankowie przedszkola


§ 31


1. Do przedszkola uczęszczają w zasadzie dzieci w wieku od 3 do 7 lat .
2. Dziecko , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do
przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w
którym kończy 9 lat .Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor
właściwej obwodowo szkoły .
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko,
które ukończyło 2,5 roku:
1) umotywowany pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
2) dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne,
3) dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Obowiązek o którym mowa w ust. 5 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
6. Dzieci w wieku 5 oraz 4 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
7. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, za
zgodą dyrektora i nauczyciela. Rodzice dziecka wymagającego specjalnej opieki
zdrowotnej zobowiązani są do udzielenia pisemnego potwierdzenia o konieczności
podawania leku z dokładną instrukcją dawkowania.
8. Osoby nie będące obywatelami polskimi korzystają z opieki w przedszkolu na warunkach
dotyczących obywateli polskich.
9. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności .
10. Terminy przeprowadzania poszczególnych czynności rekrutacyjnych określa Burmistrz
Miasta Orzesza.
11. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, które będą kontynuować pobyt w
przedszkolu składają deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego na siedem dni
przed rozpoczęciem rekrutacji .
12. Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca .
13. Kryteria rekrutacyjne na pierwszym stopniu rekrutacji określa ustawa o systemie oświaty.
14. Kryteria na a drugim stopniu rekrutacji określa organ prowadzący.
15. Szczegóły rekrutacji na dany rok szkolny określają „Zasady postępowania rekrutacyjnego
do Przedszkola nr 3 w Orzeszu-Zawadzie” , wprowadzane zarządzeniem dyrektora przedszkola.
16. W trakcie roku szkolnego w miarę wolnych miejsc w poszczególnych grupach
wiekowych, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora przedszkola .
Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodzica „Wniosku o
przyjęcie dziecka do przedszkola w czasie trwania roku szkolnego” . W przypadku
większej liczby chętnych na dane miejsce w grupie dyrektor uwzględnia kolejność zgłoszeń .


§ 32
Skreślenie dziecka z listy wychowanków


1. Radą pedagogiczna mocą uchwały może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy
dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych ;
2) nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,
przy jednoczesnym zaleganiu z odpłatnością ;
3) gdy dziecko nie zgłosi się do przedszkola do dnia 15 września , a
rodzic(opiekun prawny) nie poinformuje o przyczynie nieobecności ;
4) gdy zachowanie dziecka zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz
bezpieczeństwu innych dzieci , a rodzice (opiekunowie prawni)nie
współpracują w tej spawie z przedszkolem ;
5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
2. W przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1 pkt.4)
dyrektor zobowiązany jest podjąć wcześniej następujące działania :
1) przeprowadzić rozmowę z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ,
2) objąć dziecko pomocą psychologiczno- pedagogiczną :nadzorować
opracowanie i realizację przez nauczyciela będącego wychowawcą dziecka
programu wychowawczego mający na celu pomoc dziecku ,
3) zapewnić dziecku i rodzicom odpowiednią pomoc.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka otrzymują na piśmie decyzję o skreśleniu dziecka
z listy wychowanków z prawnym i faktycznym uzasadnieniem oraz pouczenie dotyczące
trybu wniesienia odwołania od wydanej decyzji .
4. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkole , jednak w przypadku zalegania z odpłatnością
za przedszkole dyrektor przedszkola może odmówić realizacji świadczeń wykraczających
poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki.


§ 33
Prawa i obowiązki dzieci

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka .
2. Pracownicy przedszkola przestrzegają założeń Konwencji o Prawach Dziecka – kierują
się dobrem dziecka.
3. Przedszkole respektuje prawo dziecka do wychowania i opieki odpowiedniej do wieku
i rozwoju, prawo do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy.
4. Dziecko ma prawo, aby treści, metody i formy pracy były dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych oraz sytuacji społecznej.
5. Dziecko ma prawo do wyrażania własnych myśli oraz swobody wyznania.
6. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo, poszanowanie jego godności osobistej
oraz ochronę przed przemocą:
1) w przypadku podejrzenia lub zauważenia śladów przemocy stosowana jest procedur
Niebieskiej Karty;
2) w skrajnych przypadkach dyrektor powiadamia odpowiednie instytucje.
7. Wszyscy pracownicy przedszkola życzliwie i podmiotowo traktują dzieci.
8. W przedszkolu obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych ośmieszających dziecko
i naruszających poczucie godności.
9. Dzieciom uświadamia się ich prawa i obowiązki oraz jasno określa reguły
ich postępowania w przedszkolu. Przedszkolak ma prawo do:
1) bezpiecznego pobytu w przedszkolu,
2) intymności,
3) zaspokajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań,
4) indywidualności,
5) zabawy,
6) dbania o higienę osobistą,
7) spokoju i wypoczynku,
8) nietykalności osobistej,
9) akceptacji i szacunku,
10) wyrażania własnych myśli, pragnień i wypowiedzi,
11) popełniania błędów,
12) zmienności nastrojów ,
13) korzystania ze wszystkiego co znajduje się na sali przedszkolnej,
14) korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia,
15) wyrażania swoich inwencji twórczych,
16) bezkonfliktowego rozwiązywania problemów,
17) opieki i pomocy ze strony dorosłych,
18) pozytywnego wzmacniania przez dorosłych.
10 .Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega
tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków.

Przedszkolak ma obowiązek:
1) przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych;
2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
3) szanować mienie;
4) zachowywać porządek i czystość;
5) współdziałać w zespole;
6) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie;
7) szanować prawa innych;
8) szanować wytwory pracy innych;
9) stosować formy grzecznościowe;
10) liczyć się ze zdaniem innych;
11) przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych;
12) polubownie rozwiązywać konflikty;
13) uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej;
14) dbać o swój wygląd;
15) informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.

11. System motywowania do zachowań pożądanych. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.
1) Nagrody:
1) pochwala indywidualna;
2) pochwala wobec grupy;
3) pochwala przed rodzicami;
4) dostęp do atrakcyjnej zabawki;
5) dyplom uznania;
6) przewodzenie w zabawie.
2) Nagradzamy za:
1) stosowanie ustalonych zasad i umów;
2) wysiłek włożony w wykonana prace;
3) wywiązanie się z podjętych obowiązków;
4) bezinteresowna pomoc innych;
5) aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
12. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń. Konsekwencje złego
zachowania ustalane są wspólnie z dziećmi na początku roku szkolnego i przekazywane do wiadomości rodzicom.


§ 34
Niebieska Karta


1. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję w środowisku
wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie . Działania odbywają się w
oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” , co nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
5. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik przedszkola w toku
prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenia stosowania przemocy
wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka
rodziny dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.


ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe

§ 35


1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej:
nauczycieli , rodziców , pracowników obsługi i administracji .

§ 36

1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się :
2) zapoznanie rodziców ze statutem na zebraniach ogólnych ,
3) udostępnienie statutu przez dyrektora .

§ 37

1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt nowelizacji statutu (art.52 ,ust.2
Ustawy o systemie oświaty).
2. Po dokonaniu nowelizacji statutu Rada pedagogiczna zobowiązana jest do sporządzenia
jednolitego tekstu .

§ 38

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu .

§ 39

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami .

§ 40

1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy .

§ 41

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia .
Rada Pedagogiczna

 

Opublikowane przez: Agata Drażyk | Autor: Rada Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:04:37 | Data modyfikacji: 2016-10-31 08:52:30.
Data wprowadzenia: 2014-07-10 08:04:37
Data modyfikacji: 2016-10-31 08:52:30
Autor: Rada Pedagogiczna
Opublikowane przez: Agata Drażyk