Informacje o majątku

                                                           Środki trwałe i ich umorzenia wg stanu na 31.12.2013 r.

                                                                           Przedszkole  Nr 3 w Orzeszu-Zawadzie

 

Jednostka

Grunty

„0”

Budynki i obiekty pomocnicze

„1”

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

„2”

Kotły i maszyny energetyczne

„3”

Maszyny i urządzenia ogólnego

stosowania

„4”

Narzędzia,  przyrządy,

ruchomości i wyposażenie

„8”

Razem

 

Przedszkole nr 3

O-Zawada

84 210,00

140 000,00

0,00

18 852,45

0,00

12 717,10

255 779,55

0,00

112 000,20

0,00

7 541,23

0,00

12 547,57

132 089,00

 

         Zestawienie pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości

niematerialnych i prawnych

                                                                             wg stanu na 31.12.2013 r.

 

Placówka

Konto 013 Pozostałe srodki trwałe

Konto 014 Księgozbiory

020 Wartości niematerialne i prawne

P 3 Orzesze-Zawada

28 253,13

2 575,68

772,22

 

Opublikowane przez: Justyna Bojdoł | Autor: Halina Strokol | Data wprowadzenia: 2014-05-29 16:19:10 | Data modyfikacji: 2014-05-29 16:23:18.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 16:19:10
Data modyfikacji: 2014-05-29 16:23:18
Autor: Halina Strokol
Opublikowane przez: Justyna Bojdoł