Statut

Statut oddziału przedszkolnego

Statut oddziału przedszkolnego jest częścią statutu Szkoły Podstawowej nr 8 w Orzeszu Mościskach


 Rozdział IX


Oddział przedszkolny


 § 58


 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.


 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.


 3.   Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3 - 6 lat. 


3a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko skończy 10 lat. 


3b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 


4.   Rekrutację do oddziału przedszkolnego regulują przepisy Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7


     września 1991 r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 


§ 59


1. Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.


 2. Dzienny czas pracy ustalany jest corocznie w planie  tygodniowym.


 3. W oddziale przedszkolnym zapewnione jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie


    ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie.


 3a. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut.


 4.   Organizacja zajęć dydaktyczno- wychowawczych jest dostosowana do potrzeb i możliwości


     psychofizycznych dzieci.


 5.   Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii, jako zajęcia dodatkowe.


 6. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają jego rodzice (opiekunowie prawni).


 7. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.


 8. Szkoła  może organizować inne zajęcia dodatkowe, które są nieodpłatne dla rodziców.


 9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez wychowawcę.


 10. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora Szkoły.


 11.  Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.


 12.  Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie pomieszczenia.


 13. Rada Gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie


     przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli


     publicznych.


 14. Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu określony w § 59 ust.13 wnosi się na konto Szkoły.


 15. Oddział przedszkolny działa w oparciu o Regulamin Oddziału Przedszkolnego przy Szkole


      Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego w Orzeszu – Mościskach, który nie może być


      sprzeczny ze Statutem Szkoły.


  § 60 


1. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą


    programową wychowania przedszkolnego. Podstawę programową wychowania przedszkolnego


    regulują odrębne przepisy.


 2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku


    dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych, a w szczególności:


1)     zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, dając im poczucie  bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,


2)     stymuluje rozwój wychowanków uwzględniając ich indywidualny rozwój,


3)     organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci posiadających stosowną opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej


4)     kształtuje i rozwija aktywność dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,


5)     współdziała z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,


6)     przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej,


7)     zapewnia opiekę psychologiczno-pedagogiczną; współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc specjalistyczną,


8)     zapewnia opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi uwzględniając rodzaj i stopień niepełnosprawności,


9)   w trakcie zajęć poza budynkiem szkoły zapewnia opiekę nauczyciela oraz dodatkowo 


 jednej osoby dorosłej,


10)  stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,


11)  organizacja wycieczek jest określona w §36 pkt.6 niniejszego Statutu Szkoły


 3. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.


 4. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku


    upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.


 5. Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem środków


    psychoaktywnych. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.


 § 61 


1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów


    oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności:


1)      właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego


         zgodnie z zasadami higieny umysłowej,


2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,


3)      ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,


4)      poszanowania jego godności osobistej,


5)      poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej


6)      poszanowania jego własności,


7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat,


8)      akceptacji jego osoby,


9)      doświadczania konsekwencji własnego zachowania.


2. Wychowanek ma obowiązek:


1)      zgłaszać niedyspozycje zdrowotne,


2)      nie przeszkadzać innym w zabawie,


3)      po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,


4)      dzielić się z rówieśnikami zabawkami,


5)      szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,


6)      zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,


7)      nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,


8)      nie oddalać się od grupy.


3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym mają następujące zadania:


       1)      współdziałają z rodzicami/ prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ prawnych opiekunów do znajomości zadań wynikających  w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,


       2)     planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiadają za jej jakość,


       3)     prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują te obserwacje,


        4)     współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną wynikającą z potrzeb dziecka.

 

Opublikowane przez: Katarzyna Krasoń | Autor: Rada Pedagogiczna | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:26:21 | Data modyfikacji: 2014-10-09 10:44:28.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:26:21
Data modyfikacji: 2014-10-09 10:44:28
Autor: Rada Pedagogiczna
ObowižEzuje od: 2014-02-26
Opublikowane przez: Katarzyna Krasoń