Regulaminy

REGULAMIN ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ORZESZU – MOŚCISKACH


 


1.       Podstawę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego stanowi wypełniona i złożona w sekretariacie Szkoły Karta Zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Orzeszu – Mościskach.


2.       Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.


3.       Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe w obwodzie szkoły.


4.       Jeżeli w oddziale są wolne miejsca, dyrektor Szkoły może na pisemny wniosek rodziców/opiekunów  prawnych, przyjąć dzieci spoza obwodu Szkoły.


5.       Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 – 16.00.


6.       Usługi świadczone przez oddział przedszkolny w zakresie nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.


7.       Wysokość opłaty za godzinę korzystania ze świadczeń w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w pkt.6, wynosi 1,00 zł.


8.       Zasady pobierania opłat określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy oddziałem przedszkolnym przy Szkole Podstawowej a rodzicem/opiekunem prawnym.


9.       Oddział przedszkolny prowadzi żywienie dzieci. Ta działalność  jest w pełni odpłatna. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 4,20zł (3,00 zł obiad, 1,20 zł podwieczorek).


10.   Wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice/opiekunowie prawni dziecka we wrześniu danego roku szkolnego.


11.   Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8.15, a odbierać od godziny 13.00.


12.   Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani przyprowadzać i odbierać dzieci osobiście.


13.   Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.


14.   Dzieci nie wydaje się osobom, co do których istnieje podejrzenie, że są pod wpływem środków psychoaktywnych. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.


15.   Szkoła zapewnia opiekę nad dzieckiem w trakcie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym od chwili przekazania dziecka nauczycielowi przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną do chwili odebrania dziecka przez ww. z placówki.


16.   Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe.


17.   W przypadku choroby zakaźnej stwierdzonej u dziecka rodzice są zobowiązani do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcji Szkoły.


18.   Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Podstawę programową wychowania przedszkolnego regulują odrębne przepisy.


19.   Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii, jako zajęcia dodatkowe. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają jego rodzice/opiekunowie prawni.


20.   Szkoła może organizować inne zajęcia dodatkowe, które nie są odpłatne dla rodziców/opiekunów prawnych.


21.   Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych, a w szczególności:


- zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, dając im poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;


- w trakcie zajęć poza budynkiem szkoły zapewnia opiekę nauczyciela oraz dodatkowo jedną osobę dorosłą;


- stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;


- wyjazdy zorganizowane poza teren placówki regulują odrębne przepisy.


22.   Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz Statutu Szkoły.


23.   Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.


24.   Oddział przedszkolny nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe przyniesione do placówki.


 


25.   Informację o rezygnacji z uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego należy złożyć u dyrektora Szkoły na piśmie.

 

Opublikowane przez: Anna Pietrzyk | Autor: Kinga Szala | Data wprowadzenia: 2014-05-29 21:45:06 | Data modyfikacji: 2015-02-19 22:24:47.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 21:45:06
Data modyfikacji: 2015-02-19 22:24:47
Autor: Kinga Szala
ObowižEzuje od: 2013-09-01
Opublikowane przez: Anna Pietrzyk