DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu: www.przedszkolenr1.orzesze.pl
Dane teleadresowe jednostki: Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 ul. K. Miarki 4a, 43-180 Orzesze, kontakt tel. 32 22 12 278, p1orzesze@o2.pl />Data publikacji strony internetowej:brak Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zdjęcia z wydarzeń i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
Zamieszczone informacje w postaci załączników są dodane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji niezbędny do opublikowania,
Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor przedszkola Róża Bryłka , email:
p1orzesze@o2.pl />Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 32 22 15 278 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Przedszkole powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, przedszkole informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, przedszkole może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy przedszkole odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/ />Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 usytuowane jest przy ulicy K. Miarki 4a z wejściem głównym od strony północnej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców, personelu. Drugie wejście gospodarcze umiejscowione jest od strony wschodniej dla kontrahentów i personelu. Budynek jest dwukondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z wejściami z dwóch przeciwległych stron oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka dla osób niebędących rodzicami i pracownikami przedszkola. Drzwi wejściowe w przedsionku otwierają się za pomocą czytnika elektronicznego dla osób upoważnionych (rodziców, pracowników) posiadających kartę magnetyczną lub breloczek magnetyczny. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Sekretariat jest umiejscowiony na parterze. W łazience grupy integracyjnej na parterze znajdują się uchwyty, ułatwiające korzystanie z VC przez dzieci. Budynek jest 2-kondygnacyjny i nie jest wyposażone w windę osobową.
Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku przedszkola nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem przedszkola znajduje się teren z miejscami postojowymi, na którym nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Przedszkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

klauzula dostępności P1

 

Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Autor: dyr Róża Bryłka | Data wprowadzenia: 2020-10-31 15:14:24 | Data modyfikacji: 2020-11-05 20:23:07.
Data wprowadzenia: 2020-10-31 15:14:24
Data modyfikacji: 2020-11-05 20:23:07
Autor: dyr Róża Bryłka
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk