Statut

Statut Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1
w Orzeszu

STATUT PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU

 

 
Statut stanowi załącznik do uchwały nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu z dnia 26.02.2014r.

 

 
STATUT PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM NR 1 W ORZESZU

Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U.Nr 256 poz. 2572 z 1991r. z póź.zm)
2. Ustawy z dnia 5 stycznia 1991 – prawo budżetowe (DZ.U. Nr 4 z 1991r. poz.18 z późn. zmianami).
3. Ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 3/82, poz. 19) ze zmianami, tekst jednolity z 2003 r. ( Dz. U. Nr 118 poz. 112) ze zmianami i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
4. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (poz. 977)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 w sprawie dopuszczania w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.
6. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2012r. poz. 982 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych;
7. Rozporządzenia MENiS z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci . (Dz. U. Nr 68, poz.587)
8. Rozporządzenia MEN z dnia 1 września 2010r. w sprawie ramowych statutów przedszkola oraz publicznych szkół ().
9. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagoigcznej w publicznych przedszkolach, szkołąch i placówkach (poz. 532).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010 w sprawie przyjmowania osób, niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół (...)
11. Uchwał Rady Miejskiej.
12. Zarządzeń Burmistrza Miasta Orzesze.
13. Zarządzeń Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty w Orzeszu.
14. Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
15. Uchwał Rady Pedagogicznej
16. Uchwał Rady Rodziców,
17. Niniejszego statutu.

 


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Status, nazwa i adres przedszkola.


1. Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1 w Orzeszu, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Orzeszu przy ul. Karola Miarki 4 a.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest gmina Orzesze.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty
w Katowicach Delegatura w Rybniku.
5. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 1
ul. K. Miarki 4 a
43-180 Orzesze
tel./ fax (032) 2215278

6. Organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców może nadać przedszkolu imię.


ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola.

§ 2
Główne cele i zadania przedszkola oraz formy ich realizacji.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz wydawanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w szczególności w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Celem działań przedszkola jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się, co jest dobre a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach pomiędzy dziećmi a dorosłymi;
5) stwarzanie sytuacji, sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych
i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Do głównych zadań przedszkola należy:
1) zapewnienie rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 5 lat,
2) diagnozowanie potencjalnych potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci oraz rozpoznawanie ich środowiska rodzinnego,
3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci,
4) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
5) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
6) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych,
7) realizowanie zadań edukacji prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców,
8) umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
9) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w miarę możliwości kwalifikacyjnych nauczycieli i warunków lokalowych placówki,
10) współdziałanie z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu ich możliwości rozwojowych i uzdolnień oraz przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

4. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje poprzez:
1) pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, opartą na realizacji obowiązującej podstawy programowej dla przedszkoli,
2) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
3) rozpoznawanie możliwości, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokajania,
4) troskę o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości,
5) umożliwianie dziecku osiąganie sukcesu,
6) wspieranie w rozwoju dzieci uzdolnionych i z trudnościami edukacyjnymi,
7) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie oraz najbliższe otoczenie,
8) rozwijanie wrażliwości moralnej,
9) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
10) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych myśli i przeżyć,
11) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej
i ruchowej,
12) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju psycho- fizycznego,
13) kształtowanie nawyków bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,
14) tworzenie sytuacji wychowawczych planowanych oraz wynikających ze spontanicznej aktywności dziecka,
15) stworzeniu sytuacji pobudzających i wspomagających zainteresowania dzieci,
16) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole i osiągnięcia gotowości szkolnej,
17) współdziałanie z rodziną w celu ujednolicenia działań wychowawczych (zebrania, wywiady, rozmowy indywidualne, konsultacje, zajęcia otwarte),
18) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej, kształtowanie właściwej hierarchii wartości, wskazywanie wzorów
i norm postępowania, uczenie odpowiedzialności za własne zachowanie oraz wzmacnianie więzi z rodziną poprzez uroczystości, sytuacje okolicznościowe itp.,
19) edukację komunikacyjną, współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego,
20) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla dzieci, które mają trudności w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
21) stwarzanie warunków do organizacji na terenie przedszkola, dodatkowych zajęć, z uwzględnieniem w szczególności uzdolnień, potrzeb i możliwości dzieci.


§3
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
w przedszkolu.

1. Dzieci niepełnosprawne w wieku 3 – 5 lat przyjmowane są do oddziału integracyjnego, funkcjonującego w przedszkolu.
1) zasady funkcjonowania oddziału regulują odrębne przepisy prawa,
2) za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu uruchomione mogą zostać kolejne oddziały integracyjne.
2. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla wszystkich dzieci niepełnosprawnych za szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności; organizuje i udziela tym wychowankom oraz ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:
1) organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej "uczniami niepełnosprawnymi" oraz dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zapewniając:
a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b. odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
c. zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
d. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
e. działania diagnostyczne dotyczące środowiska dziecka i jego rozwoju,
f. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
g. indywidualne nauczanie dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, których stan zdrowia uniemożliwia lub utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
h. integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
i. wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
j. pomoc rodzicom, prawnym opiekunom i osobom sprawującym pieczę zastępczą w zakresie doskonalenia ich umiejętności niezbędnych do wspierania dzieci w ich rozwoju,
k. umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców oraz nauczycieli.
2) Organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
a. ma na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
b. obejmuje dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
c. prowadzone jest w oparciu o powoływane przez dyrektora zespoły wczesnego wspomagania, działające i realizujące swoje zadania w oparciu o odrębne, wewnętrzne procedury.
3) Organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 4
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Organizacja pomocy p-p jest zadaniem dyrektora.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
7. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami
i placówkami oraz organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
1) udzielana jest z inicjatywy:
a. dziecka,
b. rodziców dziecka,
c. dyrektora przedszkola, nauczyciela, wychowawcy, pomocy nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
d. pracowników socjalnych lub sądu
e. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
2) jest udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych:
a. korekcyjno-kompensacyjnych,
b. logopedycznych,
c. socjoterapeutycznych
d. oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
e. porad i konsultacji.
3) jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie
a. porad,
b. konsultacji,
c. warsztatów,
d. szkoleń.
9. Zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
2) Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
3) Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
4) Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.
10. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień,
a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
11. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
12. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu osoby wymienione w punkcie 8 informują o tym niezwłocznie dyrektora.
13. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków nauczyciela bądź zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
14. Zespół, o którym mowa w ust. 13, tworzy dyrektor.
15. Zespół tworzony jest dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.
16. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
17. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.
18. Zadania specjalistów, organizujących pomoc:
1) Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,
b. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
2) Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
a. prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej,
b. diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom
z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,
c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,
d. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,
e. współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
3) Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.

§ 5
Opieka i bezpieczeństwo w przedszkolu.

1. Przedszkole zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola a w szczególności:
1) dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielkom, przyjmującym odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci,
2) w miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczność nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu,
3) w sprawowaniu opieki nad dziećmi w grupie pomaga pomoc nauczycielki w wyznaczanych na początku każdego roku szkolnego oddziałach oraz woźne oddziałowe, które zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących przepisów bhp w przedszkolach publicznych;
4) podczas pobytu w ogrodzie zajęcia odbywają się na wyznaczonym, ogrodzonym terenie z urządzeniami i sprzętem dostosowanym do wymogów bezpieczeństwa i możliwości dzieci;
5) wyjście na spacer lub wycieczkę wpisuje się do zeszytu „Ewidencja wyjść„ przestrzegając zasady, że 15 dzieci jest pod opieką jednej osoby dorosłej;
6) nadzór nad bezpieczeństwem dzieci w czasie wyjazdów na wycieczki sprawuje kierownik wycieczki, którym może być osoba posiadająca uprawnienia kierownika wycieczek szkolnych po uprzednim przygotowaniu i przedstawieniu dyrektorowi do zatwierdzenia zgodnej z przepisami prawa dokumentacji, do której dołączone są listy dzieci wyjeżdżających, zgoda rodziców
i numery PESEL dzieci.
2. Szczegółowe zasady organizowania zajęć poza terenem przedszkola ujęte są w Regulaminie spacerów i wycieczek – wewnętrznym dokumencie przedszkola.
3. Przedszkole współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu umożliwienia uboższym dzieciom korzystania
z bezpłatnego wyżywienia w przedszkolu
4. Przedszkole zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym poprzez:
1) stosowanie we wszystkich swoich działaniach obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,
2) upowszechnianie wśród dzieci, rodziców i wszystkich pracowników wiedzy na temat praw dziecka, wynikających z Konwencji
o Prawach dziecka,
3) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.
4) przestrzeganie w przedszkolu ustalonego rozkładu dnia opracowanego oddzielnie dla każdego oddziału na podstawie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem potrzeb dzieci;
5) nie stosowanie wobec wychowanków na terenie placówki żadnych zabiegów medycznych oraz nie podawanie leków; w przypadku konieczności podawania leków wymaganych przy długotrwałych kuracjach należy przedstawić pisemne zalecenia lekarskie określające schorzenie i sposób dawkowania leków; w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej, a także długotrwałej, przedłożyć zaświadczenie o zdolności uczęszczania dziecka do przedszkole,
6) ubezpieczanie wychowanków przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków – sumę i warunki rocznego ubezpieczenia wybierają rodzice na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym,

§ 6
Rola rodziców w zapewnianiu dzieciom bezpieczeństwa.

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Rodzic (opiekun) przyprowadzający dziecko ma obowiązek przekazać je pod opiekę nauczyciela lub osoby, pełniącej dyżur
w szatni
3. Dzieci mogą być odbierane przez:
1) rodziców, prawnych opiekunów bądź osoby sprawujące pieczę zastępczą,
2) osoby upoważnione przez rodziców na piśmie,
3) osoba upoważniona odpowiada za bezpieczeństwo powierzonego mu dziecka.
4. Osoby odbierające muszą to być pełnoletnie i trzeźwe.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez rodziców bądź prawnych opiekunów nauczyciel bądź dyrektor ma obowiązek działać według procedur postępowania, określonych w odrębnej dokumentacji.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola.

§ 7


1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
i niniejszym statutem.


§ 8


Zadania dyrektora przedszkola.
1. Dyrektorem przedszkola może być:
1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany,
2) wyłaniany w drodze konkursu,
3) któremu organ prowadzący powierzył stanowisko.
2. Dyrektor:
1) w imieniu pracodawcy, którym jest przedszkole, dokonuje wobec zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi oraz administracji, czynności we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy,
2) kieruje działalnością wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą,
3) reprezentuje placówkę na zewnątrz.
4) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę.
5) Dopuszcza do użytku na terenie przedszkola na dany rok szkolny w drodze zarządzenia zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego lub programy własne po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
3. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością przedszkola przez działalność diagnostyczno – oceniającą
i wspomagającą, a w szczególności:
1) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,
2) przedstawia 2 razy w trakcie roku szkolnego informacje na temat realizacji planu nadzoru radzie pedagogicznej,
3) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje do podejmowania innowacji pedagogicznych,
4) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli,
5) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
6) analizuje obowiązującą dokumentację przedszkola,
7) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań wychowawczo - dydaktyczno – opiekuńczych, zgodnie
z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
8) wpływa na kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i pozytywnych relacji międzyludzkich,
9) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji zadań, ich doskonaleniu zawodowym, w awansie zawodowym, zapewnia opiekę młodemu nauczycielowi,
10) hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli, w celu systematycznego doskonalenia ich pracy,
11) ocenia pracę nauczycieli,
12) realizuje zadania związane z procedurą awansu zawodowego nauczycieli;
13) kieruje pracą rady pedagogicznej,
14) podnosi własne kwalifikacje i doskonali swe umiejętności zawodowe.
4. Organizuje działalność przedszkola:
1) przeprowadza postępowanie rekrutacyjne dzieci w oparciu o odrębne przepisy,
2) powiadamiania dyrektora szkoły o obwodzie, w którym zamieszkują dzieci 6 –letnie uczęszczające do przedszkola o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie,
3) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,
4) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 sierpnia, zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
5)opracowuje przydział czynności dla nauczycieli i innych pracowników przedszkola, aktualizuje je w razie potrzeby, określa zakres odpowiedzialności materialnej,
6) wyposaża przedszkole w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
7) dba o czystość i estetykę placówki,
8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno - gospodarczą, kontroluje pracę i dokumentację intendenta oraz bloku żywieniowego, uczestniczy ustalaniu jadłospisów,
9) kontroluje pracę pozostałych pracowników.

5. Kieruje sprawami organizacyjno- gospodarczymi:
1) zarządza powierzonym majątkiem placówki,
2) planuje i dysponuje środkami finansowymi przedszkola, ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego oraz prawidłowe wykorzystanie środków finansowych zgodnie z odpowiednimi przepisami,
3) prowadzi dokumentację kancelaryjno - archiwalną przedszkola,
4) prowadzi politykę kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
5) przyznaje nagrody oraz udziela kar pracownikom,
6) występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
7) podejmuje decyzje o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po konsultacji z radą pedagogiczną,
8) zapewnienia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy i p.poż,
9) organizuje przeglądy stanu technicznego budynku przedszkola oraz prac konserwacyjnych, remontowych oraz prowadzi księgi obiektu,
10) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkolnego,
11) prowadzi księgi inwentarzowe,
12) przestrzega dyscypliny pracy,
13) sporządza sprawozdania statystyczne,
14) koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodę działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi,
15) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
16) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel pełniący funkcję społecznego zastępcy dyrektora, wybierany na pierwszej w roku szkolnym naradzie organizującej dany rok szkolny.
7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą
pedagogiczną i radą rodziców a w szczególności :
1) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
2) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
3) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkanie negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
1. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia
o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
2. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 9
Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu a jej przewodniczącym jest dyrektor przedszkola.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji, których statutowym celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który określa zasady jej pracy.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego,
5) zatwierdzanie planów pracy i planów rozwoju przedszkola,
6) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
7) uchwalanie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
8. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli do zatwierdzenia przez dyrektora do użytku szkolnego,
2) organizację pracy przedszkola, w ty m zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w grupach,
3) projekt planu finansowego oraz wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych przedszkola,
4) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczyciela,
5) kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat lub konkurs nie zostanie rozstrzygnięty,
6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,
7) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczo -dydaktycznych i opiekuńczych.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
10. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze),
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
11. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek:
1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) z inicjatywy dyrektora,
3) organu prowadzącego,
4) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
12. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka, w tym sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem.
15. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

§ 10
Zadania i kompetencje Rady Rodziców.

1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
3. Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy.
4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, do organu prowadzącego przedszkole lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a. opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora.,
b. udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej, powołanej w celu wyboru dyrektora;
c. opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
d. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;
e. przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego dotyczącej okresu stażu.
6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł a zasady ich wydatkowania określa wymieniony w punkcie 2 regulamin.

§ 11
Zasady współdziałania organów przedszkola.

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa.
3. W skład komisji wchodzi:
1) dyrektor placówki lub jego przedstawiciel, wyznaczony nauczyciel,
2) jeden przedstawiciel rady pedagogicznej wybierany przez radę,
3) jeden przedstawiciel rady rodziców przez radę wybierany.
4) Komisja jest powoływana na jeden rok.
4. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną.
5. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków i jej rozstrzygnięcia są ostateczne.
6. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej przez organ, którego kompetencje naruszono.
7. Organ, którego winę komisja ustaliła musi naprawić skutki swego działania w ciągu trzech miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.
8. Rozstrzygniecie komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w przedszkolu.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola.

§ 12
Sposób i warunki organizowania pracy w przedszkolu i poszczególnych oddziałach - grupach wiekowych.

1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
1. czas pracy poszczególnych oddziałów,
2. liczbę pracowników przedszkola, w tym liczbę pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków, przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
3. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
4. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora, z uwzględnieniem potrzeb środowiska.
5. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 16.00 w dni robocze
od poniedziałku do piątku. Czas pracy przedszkola może uleć wydłużeniu za zgodą organu prowadzącego, w celu uwzględnienia potrzeb środowiska.
6. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 95.
7. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
2) salę do zajęć muzyczno – ruchowych,
3) gabinet logopedyczny,
4) gabinet wspomagania rozwoju dziecka,
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
6) kuchnię,
7) szatnię dla dzieci i personelu.
8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
9. W przedszkolu łącznie są 4 oddziały.
10. Liczba miejsc i oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych przedszkola może ulegać zmianie.
11. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z wyłączeniem oddziału integracyjnego.
12. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekraczać 20, w tym liczba dzieci niepełnosprawnych wynosi 3 – 5.
13. Praca wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńcza:
1) prowadzona jest w oparciu o co najmniej podstawę programową wychowania przedszkolnego,
2) program na dany rok szkolny proponują do zatwierdzenia nauczyciele prowadzący oddział, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci oraz uwarunkowania środowiskowe; program jest wybierany spośród znajdujących się w wykazie MEN programów wychowania przedszkolnego lub może być opracowywany samodzielnie przez nauczycieli program własny,
3) zaproponowany zestaw programów wychowania przedszkolnego zatwierdza do użytku na dany rok szkolny dyrektor przedszkola,
4) w przypadku programu własnego program ten musi zostać dodatkowo pozytywnie zaopiniowany przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego z wyższym wykształceniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy w przedszkolu.
14. Zatwierdzony zestaw programów dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolony.
15. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
16. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
17. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
18. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się na 5 godzin dziennie tj. od 8.00 do 13.00, przy czym:
1. Co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),
2. Co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, itp. (organizowane s tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe o ogrodnicze itd.),
3. Najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
4. Pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli jednak mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
19. W przypadku organizacji zajęć dodatkowych w godzinach realizacji podstawy programowej czas realizacji podstawy ulega wydłużeniu o czas trwania tych zajęć.
20. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji; uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
21. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
Ramowy rozkład dnia
a) 6:00 – 8:15 Schodzenie się dzieci:
- zabawy dowolne
- praca wyrównawcza
- przygotowanie do zajęć
- czynności porządkowe
- ćwiczenia poranne
- czynności higieniczno - sanitarne
b) 8:15 – 9:30 Śniadanie
c) 9:00 – 11:45 Zajęcia dydaktyczne:
- zajęcia w grupach,
- zabawy dydaktyczne, ruchowe,
- zabawy na powietrzu, spacery, wycieczki,
- zabiegi higieniczno- sanitarne.
d) 11:45 – 12:30 Obiad.
e) 12:30 – 13:00 Rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych.
f) 12:30 - 14.00 Zajęcia popołudniowe:
- wypoczynek dzieci młodszych,
- dowolne zabawy i gry w sali lub na powietrzu,
- zajęcia dowolne w małych zespołach – profilaktyka logopedyczna i wad postawy,
- zabawy relaksacyjne,
- zajęcia wyrównawcze, profilaktyka psychologiczna
- zabiegi higieniczno- sanitarne,
g) 13.00 – 14.00 - udział w zajęciach dodatkowych
h) 13:45- 14:15 Podwieczorek
i) 14:00- 16:00 Rozchodzenie się dzieci, zajęcia ruchowe, zabawy dowolne
dzieci.


§ 13
Organizacja pracy w oddziałach przedszkola.

1. Przedszkole działa w oparciu o projekt organizacyjny, zatwierdzany przez organ prowadzący przedszkole.
2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
2) dwóch lub trzech nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.
3. Dyrektor przedszkola oddział integracyjny powierza opiece conajmiej 2 nauczycieli:
1) nauczycielowi wychowania przedszkolnego,
2) nauczycielowi wspomagającemu, posiadającemu kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
4. Godziny realizacji podstawy programowej we wszystkich oddziałach ustala się na czas 5 godzin dziennie w godzinach od 8.00 do 13.00.
5. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
6. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 14
Sposób i warunki organizowania zajęć dodatkowych dla dzieci na terenie przedszkola.

1. Przedszkole na wniosek rodziców organizuje nieodpłatnie naukę religii poza godzinami realizacji podstawy programowej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
2. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych (gimnastyka korekcyjna, rytmika, język angielski itp.) organizowanych
w przedszkolu na wniosek rodziców, na które zgodę wyrazi organ prowadzący.
3. Oferta zajęć dodatkowych na dany rok szkolny przedstawiona jest rodzicom na pierwszym zebraniu ogólnym.
4. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami realizacji podstawy programowej i są finansowane przez przedszkole. Koszt jednej godziny zajęć organizowanych poza podstawą programową nie może przekraczać 1 zł.
5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla 3,4-letnich, a około 30 minut dla dzieci 5,6-letnich.
6. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
7. Sposób dokumentowania tych zajęć określają dodatkowe przepisy.

§ 15
Dodatkowe informacje dotyczące organizacji.

1. W okresie przerw świątecznych, ferii zimowych, wiosennych, dodatkowych dni wolnych dopuszcza się zmniejszenie liczby oddziałów odpowiednio do zmniejszonej liczby dzieci, w tym czasie organizowane są zajęcia wychowawczo - opiekuńcze.
2. W wyjątkowych sytuacjach (pojedyncze dni wolne ogłoszone jako dni możliwe do odpracowania przez zakłady pracy i szkoły), przedszkole może być nieczynne, gdy wszyscy rodzice wyrażą zgodę na zamkniecie przedszkola w wyznaczonym czasie, potwierdzając to podpisem na zbiorczej liście dzieci.
3. Zmiany w organizacji pracy przedszkola są uzgadniane z organem prowadzącym i przez organ prowadzący zatwierdzane.

§ 16
Sposób finansowania działalności przedszkola.

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a. Gminę Orzesze,
b. rodziców - w formie opłat za świadczenia, ustalanych mocą uchwały przez Radę Miasta.
2. Przedszkole może otrzymać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor i intendentka w porozumieniu z rodzicami.
5. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecności,
z pominięciem pierwszego dnia nieobecności.
6. Opłaty za świadczenie i wyżywienie dziecka w przedszkolu dokonywane są przez rodziców z dołu, nie później niż do 10-go dnia miesiąca następnego w formie przelewu bankowego, za wyjątkiem miesiąca grudnia, w którym opłaty dokonywane są dwukrotnie: do 10-go z dołu za miesiąc listopad i do 27-go za miesiąc grudzień.
7. W przypadku wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w terminie późniejszym od wyznaczonego w pkt 6 naliczane są odsetki. Wysokość pobieranych odsetek określają odrębne przepisy prawa.


ROZDZIAŁ V
Zadania i obowiązki pracowników przedszkola.

§ 17
Kwalifikacje i obowiązki nauczycieli.

1. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
w oddziale integracyjnym dodatkowo nauczyciela wspomagającego, ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania wychowanków, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym programem nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju,
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
4) wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy – Karta Nauczyciela.
5. W celu potwierdzenia spełniania warunku o niekaralności, o którym mowa w ust. 5 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela, nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest obowiązany przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.
6. Do zakresu obowiązków nauczycieli należy:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie organizowanych wycieczek i spacerów,
2) otaczanie indywidualną opieką każdego z wychowanków i podmiotowe jego traktowanie,
3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem; nauczyciel ponosi odpowiedzialność za jej jakość,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku, poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności oraz zainteresowań,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu ujednolicenia oddziaływań w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
i rozwoju,
9) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
10) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
15) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających z bieżącej działalności placówki,
18)włączenie rodziców w działalność przedszkola.

§ 18
Prawa nauczycieli.

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz innych wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2. Nauczyciel ma prawo do otrzymania nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
3. Szczegółowe prawa nauczycieli regulują odrębne przepisy prawa.

 


§ 19
Zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi.

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi w liczbie etatów niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania placówki.
2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu
i otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola i przedstawia do zatwierdzenia pracownikowi
z chwilą podejmowania pracy oraz do aktualizacji przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
5. Zadania i obowiązki pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy – zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy.
6. Do obowiązków pomocy nauczyciela w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny dzieciom w czasie zajęć organizowanych
na terenie przedszkola i poza jego terenem należy:
1) wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków przedszkola, zapewniających psychiczne
i fizyczne bezpieczeństwo dzieci,
2) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich organizowaniu i bezpiecznym przeprowadzaniu,
3) czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci w czasie zajęć poza terenem przedszkola.
7. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
1) sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń zgodnie z wymogami HCCP,
2) utrzymywanie w czystości naczyń zgodnie z wymogami HCCP,
3) przechowywanie powierzonych środków czystości zgodnie z wymogami HCCP w sposób uniemożliwiający dzieciom dostęp do nich,
4) bezpieczne i estetyczne podanie posiłków dzieciom,
5) pełnienie dyżuru w szatni w wyznaczonych godzinach i czuwanie nad odbiorem dzieci z przedszkola przez upoważnione osoby,
6) pomoc, na prośbę dyrektora lub nauczyciela prowadzącego, w sprawowaniu opieki i czuwaniu nad bezpieczeństwem dziećmi
w czasie wyjazdów i spacerów,
7) zgłaszanie dyrektorowi i woźnej usterek, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci i innych osób,
8) zgłaszanie dyrekcji obecności na terenie placówki osób trzecich, których obecność nie jest związana z pobytem dziecka
w przedszkolu.
8. Do obowiązków kucharki należy:
1) przygotowanie posiłków właściwych pod względem kalorycznym, smakowym i estetycznym w higienicznych warunkach, zgodnie
z wymogami HCCP,
2) dopilnowanie, by w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.
9. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1) utrzymanie w czystości pomieszczeń kuchennych, zgodnie z
wymogami HCCP,
2) zabezpieczanie powierzonych środków czystości w sposób uniemożliwiający dzieciom dostęp do nich,
3) dopilnowanie, by w kuchni nie przebywały osoby nieupoważnione.
10. Do obowiązków woźnej należy:
1) pełnienie dyżuru w szatni w wyznaczonych godzinach i czuwanie nad odbiorem dzieci z przedszkola przez upoważnione osoby,
2) bieżące przeglądy pomieszczeń, podwórka i ogrodzenia pod kątem BHP oraz niezwłoczne usuwanie zauważonych usterek bądź zgłaszanie dyrektorowi usterek wymagających pomocy osób trzecich,
3) zabezpieczanie piasku w piaskownicy przed zanieczyszczeniami w okresie zimy i wakacji letnich,
4) usuwanie nisko wyrastających konarów drzew, zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
5) zabezpieczanie w okresie zimowym szlaków komunikacyjnych przed tworzeniem się śliskich nawierzchni poprzez posypywanie piaskiem,
6) troska o czystość przedszkolnego obejścia.
11. Do obowiązków palacza należy :
1) zapewnienie w godzinach pracy przedszkola w salach przedszkolnych temperatury zgodnej z przepisami BHP,
2) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zauważonych usterek, zagrażających życiu i zdrowiu osób, przebywających na terenie przedszkola,
3) odśnieżanie w okresie zimowym przedszkolnego obejścia,
4) pomoc woźnej w okresie wiosennym (marzec – kwiecień) w utrzymywaniu czystości w obejściu przedszkolnym.


ROZDZIAŁ VI
Rodzice.

§ 20
Prawa rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – dydaktycznej,
2) wyłanianie spośród wszystkich rodziców swych przedstawicieli – Radę Rodziców, której uprawnienia omówione zostały w & 9 niniejszego statutu,
3) uzyskiwania bieżących, rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka,
4) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
5) uczestnictwa w zajęciach organizowanych na terenie przedszkola,
6) uzyskania porad i wskazówek ze strony nauczycieli i innych specjalistów zatrudnionych w przedszkolu w rozpoznawaniu nauczycielowi rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania pomocy dziecku,
7) wyrażania oraz przekazywania nauczycielowi lub dyrektorowi wniosków i obserwacji na temat pracy przedszkola,
8) przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
9) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

§ 21
Obowiązki rodziców.

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i zarządzeń dyrektora przedszkola,
4) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub osobę pisemnie upoważnioną przez rodziców, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych,
7) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicach informacyjnych,
8) branie czynnego udziału w zebraniach oraz w zajęciach otwartych,
9) dbanie o estetyczny wygląd dziecka,
10) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem do przedszkola dziecka, które podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:
1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,
2) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przybory, przedmioty i pomoce,
3) wspieranie nauczyciela w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.

 

 

§ 22
Inne ustalenia.

1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.
2. W celu wymiany informacji, wspierania rodziców w sprawowaniu opieki i wychowaniu oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu:
1) spotkania ogólne z rodzicami,
2) zebrania grupowe,
3) wywiady z rodzicami,
4) konsultacje indywidualne,
5) spotkania integracyjne,
6) zajęcia otwarte dla rodziców,
7) spotkania ze specjalistami, zajmującymi się problemami dzieci w wieku przedszkolnym, organizowane na terenie przedszkola.
3. Do dyspozycji rodziców wystawiona jest w holu głównym skrzynka kontaktowa skarg i wniosków.
4. Inne formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) Pedagogizacja – pogadanki na tematy związane z wychowaniem i rozwojem dzieci,
2)  


Opublikowane przez: Karina Jaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:48:37 | Data modyfikacji: 2014-07-01 09:52:25.
Data wprowadzenia: 2014-07-01 09:48:37
Data modyfikacji: 2014-07-01 09:52:25
Opublikowane przez: Karina Jaszczyk