Kontrole zewnętrzne

Kontrola ZUS RYBNIK 2014

Przebieg i efekty kontroli 


Kontrola przeprowadzona przez Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku


Znak pisma: 342014050054PRO001


Termin kontroli: 4.06.2014-2.07.2014


Kontrolą został objęty okres: styczeń 2011 - grudzień 2013


Zakresy kontroli:


1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest


    Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń spolecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.


2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczen społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.


3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.


4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczen społecznych.


    Zalecenia pokontrolne: brak

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2014-10-09 14:14:01 | Data modyfikacji: 2015-02-26 13:40:21.
Kontrola Zarządcza Urzędu Miejskiego w Orzeszu
rok 2012

W dniach 11.07, 18.7, 25.07, 13.08, 22.08, 29.08, 5.09, 12.09 została przeprowadzona kompleksowa kontrola w Miejskim Ośrodku Kultury przez Inspektora Kontroli Zarządczej Panią Sylwię Chrapek działającą z upoważnienia Burmistrza Miasta Orzesze Andrzeja Szafrańca. 


Zakres kontroli:


I. Ustalenia ogólno-organizacyjne


1. Kierownictwo jednostki


2. Regulacje organizacyjno-prawne


II. Fundusz płac i wynagrodzeń


1. Wynagrodzenia pracowników


2. Nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne


III. Umowy zlecenia i o dzieło


IV. Podróże służbowe pracowników


V. Rachunkowość


VI. Inwentaryzacja


VII. BHP


Okres objęty kontrolą: od 01.01.2010 do dnia kontroli. Wyjaśnień udzielali: Dyrektor MOK - Małgorzata Lorens, Główna księgowa - Ewa Warzecha. 

Wystąpienie pokontrolne

Realizacja zaleceń pokontrolnych

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-25 11:52:26 | Data modyfikacji: 2015-02-25 13:05:57.
Kontrola ZUS Rybnik 2009

Przebieg i efekty kontroli


Kontrola przeprowadzona przez Inspektora - Janusza Zniszczoł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku na podstawie upoważnienia z dnia 17 kwietnia 2009 r. o nr 340000-0954-1155/2009.


Znak sprawy:340000NKP/0955/467/2009.


Termin kontroli: 28.04.009 - 08.05.2009 z wyłączeniem 30.04 do 7 05


Kontrolą został objęty okres: 1 kwietnia 1999 - 31 marca 2009.


Zakresy kontroli:


1. Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany


    jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.


2. Ustalanie uprawnień do świadczeń piniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie wypłacanie tych świadczeń       oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu oraz sprawdzenie prawidłowości obliczania przez płatnika składek kwoty wyrównań zasiłków     i odsetek od kwot tych wyrównań i ich rozliczania w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku realizacji wyroku Trybunału     Konstytucyjnego  z dnia 24.06.2008 r. sygn Akt SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz.771)


3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.


4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.


 

Protokół kontroli ZUS 2009

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-26 13:41:18 | Data modyfikacji: 2015-02-26 15:25:19.
Kontrola kompleksowa Urzędu Miasta 2017

Kompleksowa kontrola przeprowadzona w dniach 12.07,26.07,02.08,16.08,06.09,13.09,20.09,27.09.2017r. wraz z późniejszymi wyjaśnieniami trwającymi do 08.11.2017r. przez Inspektora Kontroli Zarządczej UM w Orzeszu Sylwię Chrapek na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Nr UP.077.53.2017 z 05.07.2017r.


 


Zakres i tematyka kontroli:


I. Ustalenia ogólno-organizacyjne


 1. Kierownictwo jednostki


 2. Regulacje organizacyjno-prawne


II. Fundusz płac i wynagrodzeń


 1. Wynagrodzenia pracowników


 2. Nagrody jubileuszowe


III. Umowy zlecenia i o dzieło


IV. Rachunkowość


V. Inwentaryzacja


VI. Zamówienia publiczne


 


Okres obięty kontrolą: od 01.01.2014r. do dnia kontoli.


W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:


- Małgorzata Lorens - dyrektor


- Ewa Warzecha - główny księgowy

Wystąpienie pokontrolne.pdf

Realizacja zaleceń pokontrolnych.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Jania | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:39:18 | Data modyfikacji: 2017-12-20 14:57:56.
Data wprowadzenia: 2017-12-20 14:39:18
Data modyfikacji: 2017-12-20 14:57:56
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
Opublikowane przez: Agnieszka Jania