Statut

Statut

 UCHWAŁA NR XXIII/253/12
RADY MIEJSKIEJ W ORZESZU
z dnia 28 czerwca 2012r.


w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) na wniosek Burmistrza Miasta Orzesze
Rada Miejska w Orzeszu, uchwala co następuje:
§ 1
Przyjąć statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Traci moc:
- pkt 2 uchwały Nr XII/60/91 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 26 marca 1991 r. w sprawie
powołania Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Orzeszu,
- § 3 uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie
zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w sferze kultury, sportu i rekreacji,
w tym reorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Orzeszu,
- § 2 uchwały Nr XXIII/187/2000 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 września 2000 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/85/99 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 18 czerwca 1999 r.
w sprawie zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w sferze kultury, sportu i
rekreacji, w tym reorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Orzeszu,
- § 2 i § 3 uchwały Nr XXV/200/04 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie zmian organizacyjnych wykonywania zadań własnych w sferze kultury:
reorganizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, częściowa zmiana uchwały Nr
XXIII/187/2000 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 29 września 2000 r., którą ustalono
jednolity tekst Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu, zmiana Statutu Miejskiego
Ośrodka Kultury w Orzeszu.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Orzesze.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej w Orzeszu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

STATUT
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY
W ORZESZU

 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, zwany dalej MOK działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2
MOK jest samorządową instytucją kultury wyodrębnioną pod względem prawnym, organizacyjnym
i ekonomiczno – finansowym, którego organizatorem jest Gmina Orzesze.
§ 3
MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Orzesze.
§ 4
Siedziba MOK znajduje się w Orzeszu przy ul. Rynek 1
§ 5
MOK używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP oraz numer telefonu.
§ 6
Bezpośredni nadzór nad działalnością MOK sprawuje Burmistrz Miasta Orzesze.
Rozdział II
Cel i przedmiot działalności
§ 7

Podstawowym celem MOK jest zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców Gminy Orzesze.
§ 8
MOK realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 9
1. Do podstawowych zadań MOK należy:

- integracja kulturalna środowiska i ochrona jego dziedzictwa kulturowego,
- współpraca z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
- tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania
wiedzą i sztuką,
- rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności
lokalnej,
- tworzenie warunków dla rozwoju „folkloru” a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

2. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:

- edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
- zespołowe uczestnictwo w kulturze,
- organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych,
- organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, projekcji filmowych, prowadzenie nauki języków
obcych,
- prowadzenie impresariatu artystycznego.

§ 10
MOK organizuje, wspiera i promuje społeczny ruch artystyczny poprzez:

- zapewnienie instruktorów prowadzących zajęcia,
- organizowanie imprez kulturalnych z udziałem zespołów amatorskich.

§ 11
MOK może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, w szczególności:

- prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, itp.,
- prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną
- realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),
- świadczyć usługi gastronomiczne,
- wynajmować pomieszczenia
- prowadzić inną działalność gospodarczą pozwalającą na wspomaganie realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 12

1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Orzesze.
2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora MOK jest Burmistrz Miasta Orzesze.
3. Dyrektor MOK zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
- ogólne kierownictwo w zakresie spraw merytorycznych i organizacyjnych,
- gospodarowanie finansami i majątkiem MOK,
- realizacja programu działania MOK,
- wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
- zatrudnianie, zwalnianie, ustalanie wynagrodzeń pracowników oraz określenie ich zakresów
czynności,
- udzielanie pełnomocnictw
- ustalanie planów finansowych MOK.

 

Rozdział IV
Mienie i finanse

§ 13

1. MOK prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych opracowanych
i zatwierdzanych przez Dyrektora, ze środków pochodzących z:
- dotacji z budżetu Gminy Orzesze,
- darowizn i środków przekazywanych przez osoby fizyczne i prawne,
- opłat i dochodów z własnej działalności,
- z innych źródeł.
2. MOK prowadzi własną obsługę finansowo – księgową.
3. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska w Orzeszu

§ 14
Oświadczenia woli w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu składa Dyrektor. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Głównego Księgowego.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 15

1. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu nadaje Rada Miejska w Orzeszu.
2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

 

Opublikowane przez: Iwona Wójcik | Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens | Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:53:34 | Data modyfikacji: 2015-02-26 11:25:23.
Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:53:34
Data modyfikacji: 2015-02-26 11:25:23
Autor: Dyrektor MOK Małgorzata Lorens
ObowižEzuje od: 2012-08-23
Opublikowane przez: Iwona Wójcik