Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 z siedzibą w Orzeszu-Zawiści, ul. 1000-lecia 3, e-mail: sp6@orzesze.pl


2. W Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści został powołany Inspektor Ochrony Danych - Pani Monika Starok, z którym można się skontaktować, telefonując pod numer: 784-690-446 w godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl

Zastępca Inspektora Ochrony Danych - Pani Sylwia Chrapek, telefon: 784-690-446, adres mailowy: iod@orzesze.pl


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.


4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów.


6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.


7. Państwa dane osobowe będą przez Szkołę Podstawową nr 6 w Orzeszu-Zawiści przetwarzane przez okres wskazany w przepisach dot. obowiązku archiwizowania dokumentacji.


8. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo do żądania od Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści do ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.


9. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


10. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji.


11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2019-06-07 00:04:33 | Data modyfikacji: 2021-08-16 23:24:08.
Data wprowadzenia: 2019-06-07 00:04:33
Data modyfikacji: 2021-08-16 23:24:08
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko