> Statut

Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
W ORZESZU-ZAWIŚCI
IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

 

 

Rozdział 1

Nazwa i imię szkoły, organ prowadzący szkołę.

§ 1.


1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej „szkołą”, określa nazwę szkoły na:
1) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści,
2) szkole nadaje imię organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
3) nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu ( Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ),
4) pełną nazwę szkoły używa się na tablicy urzędowej, na sztandarze szkoły, na świadectwach oraz na pieczęci, którą opatruje się świadectwo.

§ 2.


Szkołę prowadzi Gmina Orzesze.


Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania.


§ 3.


1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności :
1) kształci i wychowuje służąc rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia obowiązku i odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata,
2) stwarza uczniom warunki do wszechstronnego zdobywania wiedzy w taki sposób, aby chętnie podejmowali działania na miarę swych możliwości i potrafili funkcjonować w swojej grupie rówieśniczej,
3) umożliwia pobieranie nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
4) wdraża uczniów do samodzielnej i rzetelnej pracy w celu odnalezienia własnego miejsca w świecie,
5) wspiera rozwój osobowości ucznia w zgodzie z systemem wartości, który pozwala odróżnić dobro od zła,
6) zapewnienia uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole i podczas uroczystości i imprez organizowanych przez nią,
7) kształtuje poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa za siebie, innych i najbliższe otoczenie,
8) zapewnia uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez udział w konkursach, kółkach zainteresowań, olimpiadach organizowanych przez szkołę i inne placówki,
9) budzi wśród uczniów szacunek dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu i kraju,
10) przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie,
11) rozwija wrażliwość na piękno przyrody, wyzwala chęć działań prośrodowiskowych, uwrażliwia na przejawy degradacji środowiska,
12) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości, wolności,
13) stwarza warunki do poznawania przez uczniów swojego miejsca w społeczności szkolnej i działania w niej oraz poznawania swoich mocnych i słabych stron i pracowania nad nimi,
14) stwarza warunki do poznawania przez uczniów zagrożeń współczesnego świata oraz nabywania umiejętności unikania tych zagrożeń i właściwego reagowania,
15) dba o to, by uczniowie znali normy dobrego zachowania i postępowali zgodnie z tymi normami.

§ 4.


1. Szkoła realizuje własny Program wychowawczy, który uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. Program wychowawczy szkoły jest załącznikiem nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu-Zawiści i stanowi jego integralną część.

§ 5.


1. Szkoła realizuje własny Program profilaktyki, który uchwala Rada Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
2. Program profilaktyczny szkoły jest załącznikiem nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu-Zawiści i stanowi jego integralną część.

§ 6.


1. Szkoła ustala szczegółowe zasady systemu oceniania.
2. Regulamin oceniania (Wewnątrzszkolny system oceniania) zatwierdza Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski,
3. Wewnątrzszkolny system oceniania jest załącznikiem nr 3 do statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 im Alfreda Szklarskiego w Orzeszu-Zawiści i stanowi jego integralną część.

§ 7.


1. Szkoła wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia poprzez :
1) zapewnienie uczniom pełnego rozwoju umysłowego, moralno-emocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej,
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny,
3) umożliwienie korzystania z opieki psychologicznej za pośrednictwem pedagoga oraz poradni psychologiczno – pedagogicznej,
4) umożliwienie uczniom korzystania z nauczania indywidualnego oraz zajęć korekcyjno - kompensacyjnych i rewalidacyjnych na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej w miarę posiadanych środków finansowych,
5) organizowanie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz mikro defekty rozwojowe,
6) umożliwienie rozwoju zainteresowań uczniom w kółkach zainteresowań w miarę posiadania środków finansowych,
7) organizowanie pomocy dla dzieci niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć w sposób umożliwiający im realizację obowiązku szkolnego,
8) umożliwienie realizacji indywidualnego programu i toku nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) umożliwienie uczniom udziału w rekolekcjach wielkopostnych, uczniowie ci uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w terminie ustalonym przez organizatora rekolekcji wspólnie ze szkołą,
10) umożliwienie umieszczenia w pomieszczeniach do zajęć symboli religijnych uwzględniających potrzeby uczniów,
11) organizowanie krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

§ 8.


1. Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny.
1) Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami w szkole :
a ) w szkole dyżur nauczycielski rozpoczyna się o godzinie 7.40,
b) jeżeli zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniowi od momentu rozpoczęcia dyżuru przez nauczycieli to znaczy od godziny 7.40, do zakończenia przerwy po jego zajęciach lekcyjnych;
c) jeżeli zajęcia rozpoczynają się później niż o godz. 8.00 lub z chwilą rozpoczęcia przerwy bezpośrednio poprzedzającej rozpoczęcie zajęć przez ucznia do zakończenia przerwy po jego zajęciach lekcyjnych,
d) opiekę nad uczniami w czasie przerwy oraz przed i po lekcjach sprawuje nauczyciel wg ustalonego poprzez zespół nauczycieli harmonogramu dyżurów nauczycielskich, z którym każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać się ( podpisać go ), i który jest umieszczony na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim,
e) o zmianach w harmonogramie dyżurów nauczyciel jest informowany przez dyrektora szkoły lub przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń znajdującej się w pokoju nauczycielskim,
f) nauczyciel ma obowiązek udania się do rejonu dyżurowania niezwłocznie po rozpoczęciu przerwy,
g) w razie sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie udają się na przerwę na teren zieleni i boisk przyszkolnych; nauczyciel dyżurny pełni wówczas dyżur w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły,
h) opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący te zajęcia,
g) opiekę nad uczniami podczas przejazdu autobusami do szkoły i do domu sprawują zatrudnieni do tego celu pracownicy,
i) budynek szkoły i jej teren został objęty nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
2) Ustala się następujące zasady zwalniania uczniów z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności:
a) uczeń w danym dniu może zostać zwolniony z zajęć tylko w wyniku pisemnej prośby rodziców ( prawnych opiekunów ),
b) zwolnienie ucznia z zajęć odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym,
c) uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w szkole nie później niż w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły,

d) nieobecność ucznia usprawiedliwia się na podstawie usprawiedliwienia w formie pisemnej podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna) lub lekarza, jak również usprawiedliwienia w formie ustnej przekazanego przez rodzica ( prawnego opiekuna ) osobiście lub telefoniczni,
e) można usprawiedliwić nieobecność ucznia poprzez dziennik elektroniczny.

§ 9.


1. Opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka szkolna, a w czasie jej nie obecności nauczyciel, któremu takie obowiązki powierza dyrektor szkoły.
1) Do zadań pielęgniarki szkolnej należy:
a) przygotowywanie i realizacja za pomocą wychowawców oraz innych kompetentnych osób szkolnego programu oświaty zdrowotnej,
b) prowadzenie programów promujących zdrowie,
c) diagnozowanie sytuacji zdrowotnej i sanitarno-epidemiologicznej w szkole,
d) udzielanie uczniom i pracownikom szkoły doraźnej pomocy medycznej.

§ 10.


1.Ustala się następujące zasady organizowania krajoznawstwa i turystyki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczniami w czasie wycieczek szkolnych :
1) szkoła może dla swoich uczniów organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki; mogą one przybierać następujące formy:
wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo – turystyczne, krajowe i zagraniczne, imprezy krajoznawczo – turystyczne, takie jak biwaki, konkursy, turnieje.
2) wymienione w § 10. pkt 1 ust.1 formy krajoznawstwa i turystyki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych,
3) celem organizowania tych form jest:
a) poznawanie kraju, jego przyrody, tradycji, zabytków kultury i historii,
b) poznawanie kultury i języka innych państw,
c) poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
d) wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
e) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
f) podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży,
g) poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
h) upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
i) przeciwdziałanie patologii społecznej,
j) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
4) wszystkie formy turystyczne organizowane przez szkołę muszą być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności,
5) w przypadku organizowania przez szkołę wycieczki zagranicznej organizator musi uzyskać zgodę dyrektora szkoły, który zawiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o planowanym wyjeździe,
6) zawiadomienie musi zawierać: nazwę kraju, czas pobytu, program pobytu, imię i nazwisko kierownika wycieczki oraz opiekunów, listę uczniów wraz z określeniem ich wieku,
7) jeżeli szkoła organizuje obóz wędrowny to jego trasa musi przebiegać po trasach przygotowanych przez podmioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej; wyjeżdżając na dłużej niż jeden dzień należy uwzględnić istniejącą bazę szkolnych schronisk młodzieżowych,
8) przy organizowaniu wyjazdów na wycieczki z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych organizowanych w ramach lekcji wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów,
9) uczestnicy wycieczki muszą być poinformowani o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie wycieczki,
10) organizator do każdej wycieczki sporządza wg określonego wzoru kartę wycieczki,
11) karta wycieczki zawiera: program wycieczki, listę uczestników, numery PESEL uczestników, imię i nazwisko kierownika wycieczki, liczbę opiekunów,
12) kartę wycieczki zatwierdza dyrektor szkoły,
13) dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki; kierownikiem wycieczki może być:
a) nauczyciel o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji danej formy turystyki,
b) osoba pełnoletnia nie będąca nauczycielem, która ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
c) instruktor harcerski,
d) osoba posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek,
14) kierownikiem form turystyki kwalifikowanej i obozu wędrownego może zostać wyznaczona osoba, która:
a) ukończyła kurs dla kierowników obozów wędrownych,
b) jest instruktorem harcerskim,
c) posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek,
15) opiekunem wycieczki lub imprezy może być:
a) nauczyciel,
b) osoba pełnoletnia po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły.
16) kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki lub imprezy,
17) do zadań kierownika wycieczki należy:
a) opracowanie programu i harmonogramu wycieczki,
b) opracowanie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
c) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki,
d) zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania,
e) określenie zadań opiekuna ,
f) nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
g) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników,
h) dokonanie zadań wśród uczestników,
i) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy,
j) dokonanie podsumowania, oceny, i rozliczenia finansowego po zakończeniu wycieczki lub imprezy.
18) do zadań opiekuna wycieczki należy:
a) sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
b) współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
d) nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,
e) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika,
19) kierownik oraz opiekunowie podpisują oświadczenie , w którym zobowiązują się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży,
20) działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów , może być finansowana z:
a) odpłatności uczniów,
b) środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły,
c) środków wypracowanych przez uczniów,
d) środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne,
21) opiekę nad uczniami w czasie wycieczek sprawuje nauczyciel organizujący wycieczkę oraz co najmniej 1 osoba pełnoletnia po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły,
22) w zależności od charakteru wycieczki i liczebności uczestników dyrektor może oddelegować do opieki drugiego nauczyciela za jego zgodą,
23) opiekun wycieczki nie będący nauczycielem musi zostać zapoznany ze szkolnym regulaminem wycieczek oraz zasadami odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci co potwierdza własnoręcznym podpisem na stosownym dokumencie,
24) szczegółową liczbę uczniów przypadających na 1 opiekuna określa się w następujący sposób:
a) jeden opiekun na 30 osób jeśli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji,
b) jeden opiekun na 10 uczestników z klas I – III i 15 uczestników z klas IV - VI w wycieczkach popularnych i do lasu,
c) jeden opiekun na 15 uczestników grupy rowerowej,
25) wycieczka zaczyna się i kończy w miejscu wyznaczonym, kierownik wycieczki ma obowiązek poinformowania rodziców bądź opiekunów ucznia o wyznaczonym miejscu, a także o terminie wyjazdu i powrotu ucznia,
26) każda wycieczka może się odbyć po złożeniu w sekretariacie szkoły na trzy dni przed planowanym terminem wyjazdu odpowiedniej dokumentacji i po zatwierdzeniu jej przez dyrektora szkoły.
27)na wycieczkach kilkudniowych nauczyciel ma prawo odebrać w porze nocnej telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny.

§ 11.


1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Dyrektor szkoły może ponadto w miarę potrzeb tworzyć zespoły: wychowawczy, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.
4. Zespoły nauczycielskie w szczególności :
1) ustalają zestawy programów nauczania dla danego oddziału,
2) ustalają standardy wymagań,
3) organizują i prowadzą szkolenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
4) modyfikują programy w miarę potrzeb,
5) omawiają ustaloną przez wychowawcę ocenę zachowania uczniów,
6) konsultują spostrzeżenia dotyczące rozwoju ucznia i w razie potrzeby omawiają z rodzicami sposoby pomocy uczniowi,
7) występują do dyrektora szkoły z wnioskami o pomoc materialną dla uczniów (dofinansowanie do wycieczek, zwolnienie z obowiązkowych opłat, bezpłatne dożywianie).

§ 12.


1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
2. Innowacje lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
3. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
4. Innowacje lub eksperymenty, wymagające przyznania dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2) opinii rady rodziców,
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
8. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia eksperymentu w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
10. Uchwała w sprawie wprowadzenia eksperymentu może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w eksperymencie,
2) opinii rady rodziców,
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego eksperymentu na jego prowadzenie w szkole.
11. Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
12. Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny , w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.
13. Wniosek o przeprowadzenie eksperymentu w szkole powinien zawierać:
1) cel, założenia i sposób realizacji eksperymentu,
2) opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem eksperymentu i na dokonanie jego oceny,
3) zgodę rady pedagogicznej i opinię rady rodziców,
4) zgodę organu prowadzącego szkołę, o której mowa w atr.12 pkt 4.
14. Dyrektor szkoły prowadzącej eksperyment przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. Ocenę, o której mowa w pkt 14, składa się za pośrednictwem Kuratora Oświaty, który dołącza swoją ocenę.

§ 13.


1. Szkoła realizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych.
2. Zajęcia dodatkowe realizowane mogą być:
1) z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły,
2) z funduszy przekazanych przez radę rodziców,
i. z godzin przeznaczonych przez organ prowadzący,
ii. z funduszy unijnych.
3. Zajęcia dodatkowe realizowane z godzin przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły, mogą być przeznaczone na:
1) zwiększenie ilości godzin nauczania przedmiotów ujętych w ramowym planie nauczania.
4. Udział uczniów w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych i innych zajęciach specjalistycznych oraz kołach zainteresowań i zajęć organizowanych z funduszy przekazanych przez radę rodziców wymaga zgody rodziców.
5. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
6. W przypadku naruszenia norm społecznych i niedostosowania się do poleceń nauczyciela uczeń uczestniczący w zajęciach dodatkowych może:
a) zostać skreślony z listy uczestników,
b) zostać czasowo zawieszony w zajęciach.

7. Do dodatkowych zajęć edukacyjnych, zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach o obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

§ 14.


1. Szkoła świadczy pomoc i opiekę uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie w tym również pomoc materialna poprzez:
1) w razie stwierdzenia zaburzeń rozwojowych, nauczyciel jest zobowiązany w porozumieniu z rodzicami i pedagogiem szkolnym skierować uczniów na badania specjalistyczne,
2) szkoła organizuje dożywianie dla dzieci z rodzin najbiedniejszych w porozumieniu z gminnym ośrodkiem pomocy społecznej,
3) szkoła dofinansowuje lub zwalnia uczniów z rodzin najuboższych z opłat związanych z organizowanymi przez szkołę imprezami; z wnioskiem o zwolnienie występuje wychowawca lub zespół nauczycielski do dyrektora szkoły,
4) szkoła ustala listę uczniów, których zwalnia z opłat obowiązkowego ubezpieczenia
§ 15.
1. Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno- pedagogiczną, która polega na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi zdolnościami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
6) podejmowaniu działań profilaktyczno-wyrównawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymogom,
10) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy z:
1) rodzicami,
2) pedagogiem szkolnym,
3) pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły,
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi,
5) innymi przedszkolami i szkołami,
6) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielona na wniosek:
1) ucznia,
2) rodziców,
3) pedagoga szkolnego,
4) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia,
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych poradniami specjalistycznych,
6) asystenta romskiego,
7) pomocy nauczyciela.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów,
4) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
5) porad dla uczniów,
6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno - wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi, zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców ( prawnych opiekunów ).
7. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:
1) organizuje się dla uczniów, którzy maja znaczne opóźnienia w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego,
2) zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych,
3) liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 4 do 8 uczniów,
4) za zgodą organu prowadzącego liczba uczestników zajęć dydaktyczno – wyrównawczych może być niższa.
8. Zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 5 uczniów,
2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii szkolnej; liczba uczestników zajęć powinna wynosić od 2 do 4 uczniów,
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne,
4) zajęcia rewalidacyjne organizuje się dla uczniów wymagających specjalistycznej pomocy pedagogicznej i wychowawczej ze względu na odchylenia w stanie zdrowia i rozwoju, zmierzającej do spowodowania określonych, pozytywnych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.
5) zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii,
5) liczba uczestników zajęć powinna wynosić do 10 uczniów,
6) w szczególnych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
9. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
10. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
11. O zakończeniu udzielania określonej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.
12. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju.
13. Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów i zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 10 osób.
14. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog szkolny, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
15. Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb pedagog szkolny, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
16. Warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
17. Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb pedagog szkolny oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
18. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.


§ 16.


1. Szkoła współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;
1) dyrektor szkoły na początku roku szkolnego informuje ogół rodziców o ogólnych zamierzeniach i zadaniach dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
2) dyrektor szkoły udostępnia rodzicom uczniów wszystkie dostępne akty prawne regulujące życie szkoły,
3) dyrektor szkoły i wychowawcy zaznajamiają rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów, konsultacji z rodzicami, programem wychowawczym szkoły, programem profilaktycznym i programem „wychowania do życia w rodzinie”;
4) nauczyciele udzielają rodzicom uczniów informacji o ich dziecku, jego zachowaniu, postępach i trudnościach w nauce, w czasie wyznaczonym przez nauczyciela (nie może to odbywać się w czasie zajęć lekcyjnych oraz jego dyżurów międzylekcyjnych ),
5) rodzice mogą przekazywać dyrektorowi szkoły opinie o pracy szkoły, opinia może być wyrażona ustnie lub pisemnie w księdze skarg i wniosków znajdującej się w sekretariacie szkoły; skargę ustną dyrektor odnotowuje w rejestrze skarg,
6) wychowawca ma obowiązek organizowania spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze co najmniej 2 razy w półroczu,
7) rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo w każdym terminie zasięgnąć informacji o postępach i osiągnięciach swojego dziecka,
8) rodzice ( prawni opiekunowie ) informowani są o postępach i osiągnięciach ucznia na bieżąco poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych i dziennika elektronicznego,
9) na miesiąc przed terminem konferencji klasyfikacyjnej rodzice muszą być poinformowani na piśmie o tym, że uczeń jest zagrożony oceną niedostateczną z określonego przedmiotu; podpisaną przez rodziców kopię przechowuje się w dokumentacji szkoły,
10) w razie braku kontaktu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) wychowawca listem poleconym informuje o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną, wysłanie listu odnotowuje się w księdze korespondencji,
11) na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej rodzice ( prawni opiekunowie ) są pisemnie informowani o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie zachowania, podpisane przez rodziców informacje wychowawca zbiera i przechowuje w swojej dokumentacji.

§ 16 a.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

Rozdział 3

Organy szkoły.

§ 17.


1. Organami szkoły są :
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.

§ 18.


1. Dyrektor szkoły wykonuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty i innych przepisów, a w szczególności :
1) 1)kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole, sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności:
a) planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację,
b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań z zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
d) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania oraz zgodności z programem,
e) w uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem religii może przekazywać odpowiednio biskupowi diecezjalnemu kościoła katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych,
f) w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej,
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,
6) może wystąpić z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami; dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
8) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim,
9) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej należących do jej kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwał dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa; rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne,
10) organizuje powstanie rady szkoły na wniosek rady rodziców,
11) za zgodą rodziców po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela-opiekuna; odmowa następuje w drodze decyzji,
12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
13) może wyrazić zgodę na kontynuowanie przez ucznia przyjętego z innej szkoły indywidualnego programu lub toku nauki; odmowa udzielenia zgody następuje w drodze decyzji,
14) wyraża zgodę na podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej,
15) udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne placówkom dyplomatycznym lub konsularnym albo stowarzyszeniom kulturalno-oświatowym, które organizują w szkole dla osób nie będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu naukę języka i kultury kraju pochodzenia,
16) odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
17) stwarza warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
18) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,
19) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
20) ustala warunki pobierania nauki lub korzystania z opieki przez osoby nie będące obywatelami polskimi, biorąc pod uwagę sytuację materialną tych osób oraz możliwości szkoły,
21) informuje MEN i właściwego Kuratora Oświaty o fakcie przyjęcia do szkoły osób nie będących obywatelami polskimi,
22) poświadcza zgodność odpisu z oryginałem świadectwa; na odpisie należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby,
23) wskazuje konto, na które wnosi się opłatę za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą,
24) w porozumieniu z radą pedagogiczną ustala opłatę wnoszoną przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej,
25) powołuje po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej szkolną komisję do spraw pomocy materialnej,
26) zatwierdza uchwały szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej,
27) podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
28) podejmuje po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej decyzję w sprawie odroczenia (nie dłużej niż na jeden rok) obowiązku szkolnego dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły,
29) powiadamia dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, o przyjęciu ucznia do kierowanej przez siebie szkoły,
30) zezwala na wiosek rodziców na spełnianie przez dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, określając równocześnie warunki jego spełnienia,
31) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły, a w szczególności:
a) dopełnianie przez rodziców czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
b) zapewnienie przez rodziców regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
c) współdziała z rodzicami w zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
32) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki,
33) przyjmuje przy zapisie dziecka do szkoły lub w okresie przygotowania nowego roku szkolnego ( kwiecień, maj ) zgłoszenie na naukę języka ojczystego mniejszości: w przypadku braku możliwości zorganizowania w szkole nauczania języka ojczystego mniejszości z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę tego języka organowi prowadzącemu szkołę,
34) może, w miarę możliwości lokalowych, finansowych i kadrowych organizować inne formy zajęć umożliwiające podtrzymywanie tradycji i kultury mniejszości oraz naukę języka ojczystego lub dialektu w ramach przyznanych środków budżetowych,
35) współdziała z terenowymi ogniwami organizacji społeczno-kulturalnych w zapewnieniu uczniom warunków umożliwiających podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej oraz własnej historii i kultury,
36) organizuje nauczanie etyki,
37) zatwierdza indywidualny program nauki,
38) uczniowi, któremu zezwolono na indywidualny program lub tok nauki wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, a w szczególności tygodniową liczbę konsultacji, nie niższą niż godzinę tygodniowo i nie przekraczającą 5 godzin miesięcznie,
39) jeżeli w macierzystej szkole nie organizuje się konkursów, olimpiad przedmiotowych, uczeń może do nich przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły,
40) wyraża zgodę na organizowanie przez szkołę wycieczek i imprez zagranicznych; o wydaniu zgody powiadamia organ prowadzący i Kuratora Oświaty,
41) zatwierdza kartę wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę,
42) wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki,
43) wyraża zgodę na to, aby opiekunem wycieczki lub imprezy była osoba pełnoletnia inna niż nauczyciel,
44) decyduje o przeznaczeniu godzin będących w jego dyspozycji po akceptacji rady pedagogicznej oraz rady rodziców,
45) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może przydzielić dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi,
46) ustala - na podstawie ramowego planu nauczania – szkolny plan nauczania dla danego etapu edukacyjnego z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego,
47) opracowuje do 30 kwietnia każdego roku szkolnego arkusz organizacji szkoły,
48) ustala – na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły uwzględniając zasady zdrowia i higieny pracy – tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych,
49) tworzy zespoły wychowawcze, przedmiotowe i inne oraz powołuje przewodniczących zespołów nauczycieli – na wniosek tych zespołów,
50) decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej,
51) wyznacza terminy i organizuje egzaminy klasyfikacyjne,
52) podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
53) wyznacza termin egzaminu poprawkowego,
54) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,
55) powołuje - w przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych – komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń oraz odtworzenia tej dokumentacji, przede wszystkim księgi uczniów i arkuszy ocen,
56) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za wydawanie uczniom dokumentów zgodnych z posiadanych przez szkołę dokumentacją,
57) odpowiada za przeprowadzenie spotkań informacyjnych z rodzicami uczniów niepełnoletnich w sprawie nauczania i treści dotyczącej wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
58) w porozumieniu z lekarzem i pielęgniarką szkolną ustala szczegółową organizację gimnastyki korekcyjnej w szkole na podstawie profilaktycznych badań lekarskich i wyników testów sprawności fizycznej,
59) odpowiada za zapewnienie specjalistycznej, kwalifikowanej kadry oraz odpowiednich warunków bazowych do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej,
60) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz zajęciami specjalistycznymi,
61) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
62) organizuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia posiadającego odpowiednie orzeczenie – indywidualne nauczanie,
63) zapewnia – na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i do czasu objęcia dziecka formą kształcenia przewidzianą w odpowiednim orzeczeniu – realizację wskazań zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu,
64) może w ciągu 7 dni od otrzymania zaleceń, uwag i wniosków od pedagogicznego pracownika Kuratorium Oświaty zgłosić wobec nich zastrzeżenia do Kuratora Oświaty,
65) w ciągu 30 dni powiadamia Kuratora Oświaty o realizacji zaleceń, uwag i wniosków wynikających z przeprowadzonej kontroli,
66) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego opracowuje - na polecenie Kuratora Oświaty – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, program ten musi uwzględniać uwagi i wnioski zgłoszone przez Kuratora Oświaty,
67) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole,
68) sprawując nadzór pedagogiczny, wykonuje w szczególności:
a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalając sposób jej wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
b) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań z zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
69) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki w zakresie metodyki nauczania oraz zgodności z programem,
70) w uzasadnionych przypadkach wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem religii może przekazywać odpowiednio biskupowi diecezjalnemu kościoła katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych,
71) w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim,
72) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz odpowiada za powiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
73) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
74) przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą:
a) zakres wykonania planu nadzoru pedagogicznego,
b) wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:
c) wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych,
d) wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych oraz wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej,
e) ocenę sytuacji wychowawczej oraz stan opieki nad uczniami.
f) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach.
75) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może tworzyć w szkole inne stanowiska kierownicze,
76) po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej powierza nauczycielom inne stanowiska kierownicze w szkole,
77) po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej odwołuje nauczycieli z zajmowanych stanowisk kierowniczych w szkole,
78) dokonuje oceny pracy nauczyciela,
79) w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stażyście, który spełnia określone w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela warunki, stopień nauczyciela kontraktowego,
80) zatwierdza plan rozwoju zawodowego oraz przydziela nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż opiekuna spośród nauczycieli mianowanych i dyplomowanych,
81) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
82) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego,
83) wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans odpowiednio na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego,
84) nawiązuje z nauczycielami stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego,
85) po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz opinii organu prowadzącego, dokonuje przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w innej szkole do kierowanej przez siebie szkoły,
86) dokonuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony oraz po zawiadomieniu organu prowadzącego przeniesienia nauczyciela religii zatrudnionego na podstawie mianowania, który otrzymał na podstawie odrębnych przepisów skierowanie do innej szkoły,
87) rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy w razie całkowitej likwidacji szkoły,
88) rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy , przenosi nauczyciela
89) na jego wniosek – w stan nieczynny lub ogranicza zatrudnienie za zgodą nauczyciela – w trybie określonym w art. 22 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela w przypadku częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć,
90) przywraca do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym w razie powstania możliwości ponownego podjęcia przez nauczyciela pracy w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony lub na okres, na który została zawarta umowa , w tej samej szkole , na tym lub innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji; odmowa podjęcia pracy przez nauczyciela powoduje wygaśnięcie stosunku pracy z dniem odmowy,
91) może skierować nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie,
92) stwierdza wygaśnięcie stosunku pracy w przypadkach określonych w art. 26 ust. 1. Ustawy Karta Nauczyciela,
93) odprawy określone w art. 28 ust. 1 – 2a Ustawy Karta Nauczyciela wypłaca dyrektor szkoły , który rozwiązał z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunek pracy,
94) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, może obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, na czas określony lub do odwołania , ze względu na doskonalenie się , wykonywanie pracy naukowej albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole,
95) może zobowiązać nauczyciela do wykonywania w czasie ferii następujących czynności :
a) a)przeprowadzania egzaminów,
b) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego,
c) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie,
d) czynności te nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni,
96) udziela nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku,
97) ma prawo wymierzania nauczycielom kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
98) może zwiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole; w sprawach nie cierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,
99) ustala wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w zależności od stopnia awansu zawodowego i posiadających kwalifikacji, proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajęć,
100) dokonuje ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania do właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego na podstawie oryginalnych dokumentów (aktów nadania stopnia awansu zawodowego, świadectw, dyplomów) albo uwierzytelnionych odpisów (kopii) tych dokumentów,
101) ma uprawnienia do uzyskania dodatku funkcyjnego,
102) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczyciela ubiegającego się i stopień awansu zawodowego,
103) nauczycielowi odbywającemu staż zapewnia możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, oraz innych prowadzonych w szkole, a także udział w formach kształcenia ustawicznego, jeżeli wynika to z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego i potrzeb szkoły,
104) obserwuje i omawia nauczycielom zajęcia oraz inne zadania realizowane przez nauczyciela zgodnie z jego planem rozwoju zawodowego,
105) zbiera informacje o przebiegu i efektach zajęć prowadzonych przez nauczyciela zajmującego się pomocą psychologiczno-pedagogiczną (dot. planu rozwoju zawodowego tego nauczyciela),
106) wydaje zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu,
107) w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć, dokonuje oceny pracy nauczyciela uzupełniającego obowiązkowy wymiar zajęć,
108) przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela dyrektor uwzględnia w szczególności:
a) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, kulturę i poprawność języka, pobudzanie inicjatywy uczniów, zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
b) zaangażowanie zawodowe nauczyciela ( uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły, udział w pracach zespołów nauczycielskich, podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z rodzicami),
c) aktywność nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
d) działania nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia, z uwzględnienie jego możliwości i potrzeb,
e) przestrzeganie porządku pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, właściwe prowadzenie dokumentacji),
109) jeżeli dyrektor dokonuje oceny pracy z własnej inicjatywy bądź z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub rady rodziców, należy powiadomić nauczyciela na piśmie na co najmniej miesiąc przed dokonaniem oceny,
110) na wniosek ocenianego nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii na temat pracy nauczyciela właściwego doradcy metodycznego, a w przypadku braku takich możliwości innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego,
111) ma obowiązek zapoznania nauczyciela z pisemnym projektem oceny jego pracy oraz wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń,
112) ma obowiązek doręczenia nauczycielowi oryginału karty oceny pracy (odpis karty oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela),
113) wydaje zatrudnionemu w szkole nauczycielowi zaświadczenie potwierdzające prawo ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia,
114) udziela nauczycielowi skierowania na dalsze kształcenie,
115) może przyznać kształcącemu się nauczycielowi, powtarzającemu rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych płatny urlop szkoleniowy oraz inne ulgi i świadczenia,
116) nauczycielowi odbywającemu naukę w systemie wieczorowym w szkole wyższej ustala odpowiedni rozkład czasu pracy,
117) może zobowiązać studiującego nauczyciela do przedstawienia zaświadczenia w uczestnictwie w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w szkole wyższej,
118) wypłaca studiującemu nauczycielowi świadczenia,
119) może pokryć w całości lub w części opłaty pobierane od studiującego nauczyciela przez szkołę wyższą lub udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego,
120) może udzielić nauczycielowi (podejmującemu naukę w szkole wyższej lub zakładzie kształcenia nauczycieli bez skierowania) płatnego urlopu szkoleniowego oraz innych ulg i świadczeń,
121) może udzielić na wniosek nauczyciela urlopu bezpłatnego na czas określony (urlop dla celów naukowych, oświatowych, artystycznych albo innych ważnych przyczyn),
122) występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przyznanie nauczycielowi zatrudnionemu w szkole nagrody Ministra Edukacji Narodowej,
123) składa Kuratorowi Oświaty wniosek o przyznanie nauczycielowi zatrudnionemu w szkole nagrody Kuratora Oświaty,
124) ma obowiązek organizowania dla pracowników szkoły różnych form szkolenia w zakresie bhp.; zapoznania ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami,
125) w przypadku niemożności zapewnienia w salach lekcyjnych temperatury co najmniej 15°C, zawiesza czasowo zajęcia szkolne po powiadomieniu organu prowadzącego szkołę,
126) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę może zawiesić czasowo zajęcia szkolne:
a) 1.a)jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C;
b) b)w przypadku wystąpienia w danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu uczniów,
2. ma obowiązek:
a) informować uczniów oraz pracowników o konieczności natychmiastowego zawiadomienia dyrektora szkoły, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społecznego inspektora pracy o wypadku, jaki zdarzył się na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem,
c) zapewnić natychmiastową pomoc lekarską i opiekę uczniowi, który uległ wypadkowi,
d) zawiadomić bezzwłocznie o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę) sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, Kuratora Oświaty i radę rodziców,
e) o wypadku śmiertelnym, ciężkim, a także o wypadku zbiorowym zawiadomić bezzwłocznie właściwego prokuratora,
f) zawiadomić o wypadku właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w razie podejrzenia zatrucia pokarmowego,
g) zbadać okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządzić dokumentację powypadkową,
h) prowadzić rejestr wypadków,
i) po sporządzeniu sprawozdania, na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej przedstawić wyniki analizy wypadków uczniów oraz podjętą działalność zapobiegawczą,
127) ma obowiązek zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku,
128) ma obowiązek powołać zespół powypadkowy, którego zadaniem jest przeprowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzenie dokumentacji wypadku,
129) ma obowiązek – po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego – omówić na najbliższym posiedzeniu rady pedagogicznej okoliczności i przyczyny wypadku oraz poinformować o zastosowanych środkach profilaktycznych,
130) ma obowiązek przekazania – na żądanie organu prowadzącego szkołę lub Kuratora Oświaty – kopię protokołu powypadkowego,
131) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
132) ustala po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
133) powiadomienia nauczycieli, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września tego roku.


§ 19.


1.W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych działań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawicieli stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
5. Rada pedagogiczna wykonuje zadania rady szkoły.

§ 20.


1. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania, i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły,
3) kształtowanie właściwych postaw etycznych i zawodowych swoich członków,
4) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
5) organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów.

 

§ 21.


1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
2) uchwalenie statutu szkoły i jego zmian po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
3) zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,
4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
5) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
7) uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
8) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,
9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.


§ 22.


1. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) przydzielanie dodatkowych zajęć edukacyjnych z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
6) pracę dyrektora szkoły przy dokonywaniu oceny jego pracy,
7) indywidualny tok nauki i program nauki,
8) propozycje dyrektora szkoły dotyczące powołania i odwołania nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze w szkole,
9) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły po nierozstrzygniętym konkursie,
10) wniosek o indywidualny program nauki lub tok nauki,
11) wniosek o podjęcie w szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
12) wniosek o powołanie szkolnej komisji do spraw pomocy materialnej,
13) w porozumieniu z dyrektorem szkoły opłatę wnoszoną przez ucznia z posiłków w stołówce szkolnej,
14)proponowane przez dyrektora dni wolne od nauki,
15)Program wychowawczy i Program profilaktyczny,
16) szkolny zestaw programów nauczania.

§ 23.


1. Rada pedagogiczna większością 2/3 głosów może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.
2. W przypadku określonym w art. 23 pkt 1. organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 24.


Rada pedagogiczna współpracuje z dyrektorem szkoły w wykonywaniu nadzoru pedagogicznego.

 

§ 25.


1.Rada pedagogiczna wybiera:
1) na wniosek nauczyciela swojego przedstawiciela w skład zespołu rozpatrującego wniosek odwołania się nauczyciela od oceny pracy,
2) komisję statutową rozstrzygającą spory pomiędzy organami szkoły,
3) swojego przedstawiciela do komisji konkursowej przy wyborze dyrektora szkoły.


§ 26.


Rada pedagogiczna wspólnie z Radą rodziców i Samorządem uczniowskim, występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.

§ 27.


1. Rada pedagogiczna wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
2. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach, plenarnych, roboczych lub zebraniach komisji (zespołów) problemowych.
3. Zebrania rady pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
4. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.
6.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania nie później niż na 3 dni przed terminem konferencji.
7.Zawiadomienie o terminie i porządku konferencji przewodniczący rady pedagogicznej wywiesza na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

§ 28.


1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich pracowników i uczniów szkoły.
2. Uchwały są prawomocne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy ogólnej liczby członków rady pedagogicznej, są zgodne z obowiązującymi przepisami i dotyczą spraw, o których mowa w art. 21 niniejszego statutu.
3. Głosowanie nad uchwałą rady pedagogicznej może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą rada pedagogiczna ustala w głosowaniu jawnym.
4. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w art. 21 statutu szkoły niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 29.


1. Rada pedagogiczna powołuje, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje (zespoły).
2. Doraźne komisje (zespoły) powoływane są dla opracowania określonych problemów.
3. Działalność komisji (zespołów) może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli, w tym między innymi: rozwiązywania sporów pomiędzy organami szkoły, planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, realizacji uchwał i wniosków, pracy wychowawczej, pracy nauczycieli tych samych lub pokrewnych przedmiotów nauczania, pomocy naukowych, współpracy ze środowiskiem, opieki nad uczniowskimi organizacjami szkolnymi, wychowania zdrowotnego i sportu, organizacji wypoczynku, profilaktyki i resocjalizacji, nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych.
4. Pracą komisji (zespołu) kieruje przewodniczący, powołany przez radę pedagogiczną lub komisję na wniosek przewodniczącego rady pedagogicznej.
5. Komisja (zespół) informuje radę pedagogiczną o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez radę pedagogiczną.

§ 30.


1. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
2) przestrzegania uchwał rady pedagogicznej i zachowania tajemnicy obrad,
3) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form jego realizacji,
4) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej,
5) oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

§ 31.


1.Członek rady pedagogicznej zobowiązany jest do:
1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej i jej komisji (zespołów), do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,
2) współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady pedagogicznej,
3) realizowania uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
4) składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
5) przestrzegania tajemnicy obrad.

§ 32.


1. Zebrania rady pedagogicznej i komisji (zespołów) są protokołowane w księdze protokołów.
2. Protokół powinien być sporządzony w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia rady pedagogicznej.
3. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący rady pedagogicznej i protokolant. Każdą stronę parafuje członek rady pedagogicznej ( każdy protokół inny nauczyciel ).
4. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad.
5.Na kolejnym posiedzeniu rady pedagogicznej protokół jest odczytywany wraz z ewentualnymi poprawkami i ostatecznie przyjmowany przez radę pedagogiczną.


§ 33.


1.Podstawowym dokumentem pracy rady pedagogicznej jest księga protokołów, którą stanowią zbindowane protokoły obejmujące dany rok szkolny, pisane komputerowo, których strony są kolejno numerowane. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę „Księga zawiera stron ........ i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej od dnia ....... do dnia .....”.
2.Księgi protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom i upoważnionym pracownikom zatrudnionym w organach nadzorujących szkołę.

§ 34.


Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 35.


1.W szkole działa Rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2.Reprezentacja rodziców uczniów przyjmuje nazwę
„ Rada Rodziców przy szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści”.
Na pieczęciach używa się nazwy w pełnym brzmieniu.

§ 36.


1.Celem działania rady rodziców jest:
1) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw,
2) działanie na rzecz opiekuńczej i wychowawczej funkcji szkoły,
3) przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii we wszystkich, w ramach swoich kompetencji istotnych sprawach szkoły,
4) współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w realizacji statutowej działalności szkoły.

§ 37.


1.Zadaniem rady rodziców jest:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,
2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,
3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, a szczególnie na:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych w szkole i w klasie,
b) uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów w nauce,
c) znajomość zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz współudział w tworzeniu tych zasad,
d) uzyskiwanie porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
f) organizowanie pozalekcyjnego życia klasowego i szkolnego,
g) organizowanie wraz z nauczycielami i pedagogiem szkolnym poradnictwa wychowawczego dla rodziców.
2. Kompetencje rady rodziców:
1) rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców
b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów, o którym mowa w § 38 ust 1,
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
4) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole,
5) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
6) występowanie do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
7) w celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców,
8) rady rodziców różnych szkół mogą porozumiewać się z sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
9) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub placówkę, w szczególności w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art.64 ust.1 pkt 2,5 i 6.

 

§ 38.


1. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych przez zebranie rodziców uczniów każdego oddziału w tajnych wyborach z nieograniczonej listy kandydatów. Odwołanie członka rady rodziców może nastąpić w czasie każdego zebrania na pisemny wniosek ¼ liczby rodziców uczniów oddziału zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Zebranie podczas, którego dokonuje się wyboru lub odwołania członków rady rodziców, prowadzi rodzic wybrany w głosowaniu jawnym jako przewodniczący zebrania. Dla przeprowadzenia tajnych wyborów zebranie wybiera komisję skrutacyjną w składzie co najmniej 2 osób. W celu przeprowadzenia tajnego głosowania komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, rozdaje je rodzicom uczestniczącym w zebraniu i zabiera je, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców.
3. Kandydatów do rady rodziców, za ich zgodą, zgłaszają rodzice uczestniczący w zebraniu.
4. Wybór następuje zwykłą większością głosów. Głos jest ważny, jeżeli na liście do głosowania głosujący wskazał nie więcej kandydatów niż liczba członków rady rodziców przewidzianych do wybrania. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie ponowne na tych kandydatów.
5. Sprawy związane z procedurą wyborczą nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga zebranie rodziców uczniów oddziału szkolnego.
6. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka rady rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające w trybie określonym w art. 38 ust. 2 – 5.
7. Rada rodziców na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera, w głosowaniu jawnym:
1) prezydium rady rodziców
2) komisję rewizyjną
8. W skład prezydium rady rodziców, którego liczebność określa w uchwale rada rodziców, wchodzą:
1) przewodniczący
2) sekretarz
3) skarbnik
9. W skład komisji rewizyjnej której liczebność określa w uchwale rada rodziców, wchodzą:
1) przewodniczący
2) sekretarz
3) członek.

§ 39.


1. Rada rodziców działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne zgodnie z ich kompetencjami.
2 .Zebrania zwyczajne rady rodziców zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym z tym, że pierwsze zebranie zwołuje dotychczasowy przewodniczący nie później niż do końca października każdego roku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków rady rodziców, co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków rady rodziców najpóźniej jeden dzień przed terminem zebrania.
5. Zebranie rady rodziców zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek rad klasowych lub dyrektora szkoły.
6. Termin oraz tryb zwoływania zebrań, o których mowa w § 38 ust. 2 – 4 stosuje się odpowiednio do zebrań prezydium, komisji rewizyjnej i rad klasowych.
7. Uchwały rady rodziców, prezydium, komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
8. W zebraniach rady rodziców, prezydium, komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.

§ 40.


1. Zadaniem prezydium rady rodziców jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami rady rodziców, a w szczególności:
1) opracowanie planu działalności rady rodziców,
2) koordynowanie działalności rad klasowych,
3) decydowanie o działalności finansowo – gospodarczej,
4) odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły,
5) składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.
2. Prezydium składa sprawozdanie ze swej działalności na zebraniu sprawozdawczym, które jest zwoływane na początku roku szkolnego i obejmuje okres ubiegłego roku szkolnego.
3. Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
1) kontrolowanie raz w roku działalności finansowo – gospodarczej,
2) kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców, organu nadzorującego lub prowadzącego szkołę,
3) składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.
4. Zadaniem przewodniczącego rady rodziców jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:
1) dostosowanie prac rady i prezydium do konkretnych potrzeb szkoły,
2) opracowanie projektu planu działalności rady,
3) wraz ze skarbnikiem przygotowanie projektu planu finansowego rady na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia,
4) dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków prezydium,
5) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz prezydium,
6) przekazywanie opinii i postulatów rodziców wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej,
7) reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.
5. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
1) sporządzanie protokołów zebrań rady i prezydium,
2) organizacyjne przygotowanie zebrań,
3) prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.
6. Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej, a w szczególności:
1) wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
2) organizowanie wpływów finansowych,
3) czuwanie nad prawidłową pracą skarbników klasowych i udzielanie im pomocy,
4) czuwanie nad prawidłowym, celowym, gospodarnym i oszczędnym dokonywaniem wydatków,
5) opracowywanie wraz z przewodniczącym projektu planu finansowego,
6) prowadzenie dokumentacji księgowej,
7) sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo – kasowych i zatwierdzanie ich do realizacji,
8) składanie sprawozdań z działalności finansowo – gospodarczej.

§ 41.


1. Rada rodziców może prowadzić działalność finansowo – gospodarczą według następujących zasad:
1) rada rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad określonych w ogólnych przepisach o rachunkowości,
2) do obsługi księgowo – rachunkowej funduszy rady rodziców, prowadzenia księgowości oraz obsługi rachunkowej wyznacza się wybranego na zebraniu rady skarbnika lub powierza się tę funkcję osobie o odpowiednich kwalifikacjach, osoba ta składa oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
3) fundusze rady rodziców tworzy się z dochodów osiąganych z własnej działalności, dobrowolnych składek rodziców, z dotacji instytucji państwowych, społecznych, osób fizycznych oraz innych źródeł,
4) podstawą działalności finansowo – gospodarczej jest roczny plan finansowy zatwierdzony na zebraniu plenarnym rady rodziców, plan ten opracowuje się na każdy rok szkolny,
5) środki pieniężne są gromadzone i przechowywane na rachunku bankowym,
6) upoważnionym do podpisywania dowodów wypłat z rachunku jest przewodniczący i skarbnik,
7) na bieżące wydatki można dysponować gotówką w kasie na warunkach ogólnie obowiązujących, wysokość pogotowia kasowego uchwala rada rodziców,
8) przekazywanie funkcji skarbnika zarówno w czasie kadencji, jak i po jej zakończeniu, powinno się odbyć protokolarnie, z udziałem przewodniczącego komisji rewizyjnej po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez komisję rewizyjną,
9) na każdą przyjętą wpłatę skarbnik wydaje pokwitowanie z kwitariusza „ Kasa przyjmie ”,
10) wpłaty rodziców mogą być przyjmowane przez skarbnika klasowego na podstawie zbiorczej listy wpłat,
11) skarbnik klasowy zobowiązany jest niezwłocznie zainkasowane od rodziców wpłaty wraz z listą wpłat przekazać skarbnikowi rady rodziców,
12) za podstawę dokonania wypłaty mogą służyć tylko oryginalne dowody księgowe, a w szczególności: rachunki, faktury, paragony, listy płatnicze, decyzje wewnętrzne w sprawie wypłat ( delegacje, zasiłki, dotacje, zaliczki),
13) na dowodach stanowiących podstawę wypłaty powinno być umieszczone potwierdzenie ( zakupu, wykonania usługi, przyjęcia towaru) podpisane przez dyrektora szkoły lub skarbnika rady rodziców,
14) dowody stanowiące podstawę wypłaty powinny być sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez przewodniczącego i skarbnika,
15) ze środków pieniężnych mogą być wypłacane zaliczki na wydatki określone w planie finansowym, zaliczki wypłaca się na wniosek zainteresowanego zatwierdzony przez przewodniczącego i skarbnika, zaliczka taka powinna być rozliczona w ciągu 14 dni,
16) zakupione ze środków rady rodziców środki trwałe przekazane szkole powinny być wpisane do ksiąg inwentarzowych szkoły,
17) zapisy księgowe powinny być prowadzone w sposób czytelny i trwały,
18) dokumenty stanowiące podstawę zapisu księgowego przechowuje się w oddzielnych teczkach w kolejności zapisów,
19) skarbnik składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego dwukrotnie w ciągu roku szkolnego,
20) roczne sprawozdanie finansowe badane jest przez komisję rewizyjną, która zobowiązana jest sporządzić z tej czynności protokół i przedstawić go radzie rodziców.

§ 42.


1. Działalność rady rodziców powinna być zgodna z obwiązującym prawem.
2. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.
3. Członkowie rady rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebrania rady rodziców.
4. Na miejsce odwołanych członków wybiera się nowych członków rady rodziców.
5. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru nowej, której wybór powinien nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się zebrań klasowych rodziców.
6. Wszelkie inne sprawy dotyczące działalności rady rodziców nie uregulowane w statucie rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem.


§ 43.


1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd klasowy jest wybierany przez uczniów danej klasy w drodze głosowania powszechnego, równego i tajnego.
3. Samorząd klasowy jest reprezentantem klasy w samorządzie uczniowskim.
4. Reprezentantem ogółu uczniów jest zarząd wybierany na początku każdego roku szkolnego, w drodze głosowania powszechnego, równego i tajnego.
5. Głosowanie może być poprzedzone kampanią wyborczą kandydatów wybranych spośród uczniów. Osoba, która uzyskuje w głosowaniu największą ilość głosów zostaje przewodniczącym samorządu uczniowskiego. Kandydaci, którzy uzyskają kolejno największe poparcie zostają: zastępcą przewodniczącego, sekretarzem i skarbnikiem samorządu uczniowskiego.
6. Kadencja władz samorządu uczniowskiego trwa przez okres jednego roku szkolnego.
7. Uczeń może pełnić funkcję pochodzącą z wyboru nie dłużej niż przez dwie kadencje.
8. Samorząd uczniowski współpracuje z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas, uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
9. Samorząd uczniowski informuje ogół uczniów o swojej działalności poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń.
10. Samorząd uczniowski dwa razy w roku szkolnym na apelu szkolnym składa ogółowi uczniów sprawozdanie ze swej działalności.
11. Zebrania, narady wynikające z działalności samorządów odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się również podczas godziny przeznaczonej do jego dyspozycji.
12. Opiekunem samorządu uczniowskiego jest nauczyciel wybrany przez ogół uczniów. Nauczyciel wyraża zgodę na pełnienie funkcji opiekuna samorządu uczniowskiego.

§ 44.


1.Samorząd uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności; dysponentem funduszy mogą być zarządy samorządów klasowych oraz zarząd samorządu szkolnego.
2. Fundusze samorządu mogą być tworzone z:
1) dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,
2) dochodów uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych,
3) środków przekazanych przez radę rodziców.

§ 45.


1. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkolnych a w szczególności dotyczących podstawowych praw ucznia, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego.
2. Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełnienia obowiązków szkolnych,
2) przedstawianie dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej i radzie rodziców opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie roli rzecznika interesów ogółu społeczności uczniowskiej,
3) współdziałanie z dyrektorem, radą pedagogiczną w zapewnieniu należytych warunków do nauki i udzielaniu pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły ( dyżury podczas przerw, troska o wystrój szkoły, porządek i ład na terenie szkoły ), inspirowanie uczniów do udziału w pracach społecznie użytecznych na rzecz środowiska,
5) organizowanie uroczystości i imprez szkolnych,
6) organizowanie i prowadzenie konkursów szkolnych,
7) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, środowisku rówieśniczym i rodzinnym,
8) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
9) dbanie o dobre imię i honor szkoły.
3. Do zadań władz szkoły wobec samorządu uczniowskiego należy:
1) udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły,
2) zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły ( WSO, program wychowawczy, program profilaktyczny, statut szkoły ) oraz informowanie samorządu o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły,
3) zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządu,
4) wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym stanowisku,
5) czuwanie nad zgodnością działalności samorządu uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły,
6) sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie działania zgodnego z przepisami prawa i gospodarowaniem środkami finansowymi,
7) powołanie opiekuna samorządu uczniowskiego, opiekunami samorządów klasowych są wychowawcy klas.
4. Do obowiązków opiekuna samorządu uczniowskiego należy:
1) udzielanie pomocy w realizacji zadań w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły,
2) zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności,
3) czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem samorządu w tym również w zakresie dysponowania funduszami,
4) informowanie o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich,
5) inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem i udzielania mu pomocy w jego działalności,
6) uczestnictwo w ocenianiu pracy samorządu dokonywanej przez dyrekcję szkoły i radę pedagogiczną.


§ 46.


1.Organy szkoły współdziałają ze sobą. Koordynatorem współdziałania wszystkich organów szkoły jest dyrektor szkoły poprzez :
1)zapewnienie każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie,
2) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych działaniach lub decyzjach,
3) wszystkie informacje przekazywane są innym organom poprzez dyrektora, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
4) w przypadku sporu między organami szkoły nadrzędnym celem postępowania każdego organu jest dążenie do osiągnięcia polubownych rozwiązań, nie naruszających autonomii każdego organu w ramach swoich kompetencji.
2. Wszelkie spory pomiędzy organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa,
1) w skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel rady pedagogicznej, jeden przedstawiciel rady rodziców i dyrektor szkoły,
2 ) organy kolegialne swojego przedstawiciela do komisji wybierają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
3 ) komisja jest powoływana na okres jednego roku szkolnego,
4 ) komisja w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów wybiera ze swego grona przewodniczącego,
5 ) komisja swoje rozstrzygnięcia wydaje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich członków,
6) rozstrzygnięcia komisji są ostateczne i muszą być podane do ogólnej wiadomości na najbliższym zebraniu rodziców i posiedzeniu rady pedagogicznej,
7) sprawy sporne wnoszone są pod obrady komisji w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono,
8) organ, którego winę ustaliła komisja, musi naprawić skutki swego działania nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od ustalenia tego rozstrzygnięcia.
3. W sytuacji kiedy stroną jest dyrektor rolę mediatora może pełnić w zależności od przedmiotu sprawy przedstawiciel organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 4

Zasady organizacji szkoły.

§ 47.


1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub w sobotę, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w ostatni piątek czerwca.
3. Termin ferii zimowych na obszarze poszczególnych województw podawany będzie nie później niż do końca czerwca każdego roku, poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

 


§ 48.


1.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
2.Dyrektor ustala dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni.
3.Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne i kadrowe szkoły mogą być przeznaczone na:
1)sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
2) dni świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,
3) inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub potrzebami społeczności lokalnej /np. 2 maja, dzień po Bożym Ciele/.
4.Dyrektor szkoły powiadomienia nauczycieli, uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września tego roku.
5.W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może ustalić inny dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ustępie 3 pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę.

§ 49.


1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Liczebność oddziałów ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Podziału na grupy w poszczególnych oddziałach i przedmiotach nauczania dokonuje się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowego planu nauczania.

§ 50.


1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny, tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
2.Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o których mowa w ust. 1.

§ 51.


1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2.Uczniowie mają prawo korzystać z różnych form pracy świetlicy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami.
3.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
4.Określa się następujące zasady korzystania ze świetlicy szkolnej:
1) każdy uczeń pragnący korzystać ze świetlicy szkolnej winien złożyć kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy wypełnioną przez rodzica,
2) rodzic w karcie określa czas pobytu dziecka w świetlicy oraz sposób odbierania dziecka,
3) uczeń ze świetlicy szkolnej może być odebrany wyłącznie przez rodzica lub inną osobę wskazaną przez rodzica w karcie zgłoszenia,
4) uczniowie przebywają w świetlicy tylko w obecności nauczyciela,
5) uczniowie korzystają ze świetlicy w godzinach wskazanych przez rodzica w karcie zgłoszenia,
6) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w świetlicy odpowiada nauczyciel – wychowawca,
7) nauczyciel wychowawca odpowiada za stan urządzeń i sprzętu w świetlicy,
8) uczniowi winni są dbać o ład i porządek w świetlicy szkolnej,
9) o wszystkich zaobserwowanych usterkach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników świetlicy, uczniowie winni informować nauczyciela wychowawcę, a ten dyrektora szkoły,
10) uczniowie mają prawo korzystać z wyposażenia świetlicy za zgodą opiekuna,
11) za zniszczone wyposażenie świetlicy odpowiada uczeń, który dokonał zniszczenia,
12) zniszczony przedmiot uczeń powinien naprawić lub odkupić nowy,
13) stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z świetlicy tylko za zgodą dyrektora szkoły po uprzednim zawarciu z dyrekcją pisemnej umowy,
14) jeżeli uczeń rażąco narusza regulamin świetlicy i nie wykonuje poleceń nauczyciela decyzją dyrektora na wniosek nauczyciela świetlicy może zostać skreślony z listy wychowanków świetlicy.

§ 52.


1. W szkole działa biblioteka. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
1) z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
2) pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b)korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczenie ich poza bibliotekę,
c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów (w grupach lub oddziałach),
3) godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza :
1) gromadzenie, opracowanie i konserwacja materiałów bibliotecznych,
2) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu oraz wypożyczanie do domu,
3) ścisła współpraca bibliotekarza z całym zespołem wychowawców klasowych,
4) realizowanie programu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w klasach I – VI,
5) utworzenie aktywu bibliotecznego - określenie zasad planu pracy, kierowanie pracą zespołów,
6) otaczanie szczególną opieką uczniów mających trudności w nauce oraz uczniów zdolnych,
7) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
8) popularyzacja książek i czytelnictwa,
9) opracowanie analiz czytelnictwa,
10) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
11) dbałość o estetykę pomieszczeń bibliotecznych.
3.Biblioteka działa wg regulaminu opracowanego przez nauczyciela – bibliotekarza i zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. Regulamin umieszcza się w widocznym miejscu, a jego postanowienia egzekwuje nauczyciel-bibliotekarz.
4.Określa się następujące zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły,
2) książki wypożycza się bezpłatnie,
3) wypożyczone książki należy szanować,
4) przed wypożyczeniem książek należy je obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarzowi na ewentualne uszkodzenia,
5)w bibliotece i czytelni obowiązuje cisza,
6) nauczyciel bibliotekarz ustala termin zwrotu książek na dzień 2 czerwca, jeżeli książki nie zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie rodzice ucznia otrzymują pismo informujące o zaistniałej sytuacji oraz otrzymują 7 dniowy termin na zwrot książki, jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany następuje obniżenie oceny z zachowania ucznia,
7) książkę zagubioną lub zniszczoną należy odkupić lub wpłacić jej równowartość, względnie ofiarować w zamian inną książkę uznaną przez bibliotekarza za równie wartościową,
8) harmonogram wypożyczeń musi być dostosowany do obowiązującego rozkładu zajęć i jest zmieniany każdego roku,
9) ze zbiorów czytelni można korzystać na miejscu.

§ 53.


1.Bibliotekarz współpracuje z nauczycielami z zakresie:
1) rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,
2) edukacji czytelniczej i medialnej uczniów,
3) znajomości zbiorów biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu,
4) zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia i selekcji zbiorów,
4) tworzeniu warsztatu informacyjnego,
5) nadzoru nauczycieli nad stanem czytelnictwa uczniów,
6) realizacji ścieżek między przedmiotowych,
7) organizacji uroczystości i imprez szkolnych,
8) egzekwowania regulaminu biblioteki szkolnej.


§ 54.


1.W szkole działa pracownia komputerowa.
2. Określa się następujące zasady korzystania z pracowni komputerowej:
1) w pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych,
2) uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieka nauczyciela,
3) zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki,
4) istnieje możliwość korzystania z pracowni poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia, po pracy indywidualnej należy zostawić porządek,
5) szkoła umożliwia uczniom korzystanie z usługi dostępu do Internetu,
6) szkoła zobowiązana jest do zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujące nienawiść i dyskryminację,
7) nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi,
8) zabronione jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości oraz zdjęć,
9) niedozwolone jest przesyłanie w wielu egzemplarzach tego samego listu do wielu użytkowników (tzw. spam),
10) bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.,
11) zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz,
12) składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone,
13) niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączania i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych itp.),
14) nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe,
15) wykorzystywanie sprzętu komputerowego pracowni do gier komputerowych jest niedozwolone,
16) nauczyciel informatyki przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej, stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci,
17) uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont w sieci komputerowej,
18) użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego,
19) w trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek, użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu programem antywirusowym,
20) przed przystąpieniem do pracy, użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym zamierza pracować, o zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia,
21) zabrania się uruchamiania komputera przy zdjętej obudowie jednostki centralnej, uruchamianie i praca przy zdjętej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym,
22) przed przystąpieniem do zajęć należy dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb,
23) po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia,
24) w razie wypadku (np. porażenia prądem), natychmiast wyłączyć urządzenia stanowiące zagrożenie i powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu,
25) w przypadku zauważenia iskrzenia, wydostającego się z komputera dymu, wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast włączyć zasilanie główne i powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 55.


1.Ustala się następujące zasady korzystania z sali gimnastycznej:
1) wstęp na salę sportową i obiekty pomocnicze dozwolony jest wyłącznie w stroju sportowym i miękkim obuwiu,
2) przebywanie w sali gimnastycznej i korzystanie z jej urządzeń jest dozwolone tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela lub trenera,
3) uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za zgodą prowadzącego zajęcia,
4) za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest nauczyciel lub trener prowadzący zajęcia,
5) za stan urządzeń w sali gimnastycznej oraz zgromadzony w niej sprzęt odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia,
6) uczniowie są zobowiązani natychmiast poinformować nauczyciela lub trenera prowadzącego zajęcia o doznanych urazach lub kontuzjach,
7) opiekę nad salą podczas ćwiczeń powierza się dzieciom i organizacjom szkolnym z niej korzystających,
8) każda klasa lub zespół korzystający z sali oraz szatni odpowiedzialny jest za ład i porządek po zajęciach,
9) osoby postronne korzystające lub przebywające na sali gimnastycznej zobowiązane są do założenia miękkiego obuwia,
10) zrzeszenia i organizacje pozaszkolne mogą korzystać z sali po uprzednim zawarciu pisemnej umowy z dyrekcja szkoły,
11) bez zezwolenia nauczyciela zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego poza teren sali gimnastycznej,
12) o wszystkich usterkach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników sali gimnastycznej należy niezwłocznie informować nauczyciela lub trenera prowadzącego zajęcia.


§ 56.


1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze , ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych, finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowi i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział 5
Pracownicy szkoły, ich zadania, prawa i obowiązki .


§ 57.


1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3. Nauczyciel obowiązany jest :
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
2) wspierać każdego ucznia oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,
3) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
5) realizować program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły, ustalone w programie wychowawczym i profilaktycznym i w planie pracy szkoły,
6) opracowywać własny, zgodny z programem rozkład materiału dla swojego przedmiotu nauczania,
7) wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskować o jego wzbogacanie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
8) wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
9) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
10) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów,
11) oceniać rytmicznie postępy uczniów, stosując różnorodne formy oceniania zgodnie z ustaleniami zapisanymi w WSO,
12) informować rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
13) brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole - obowiązkowo na terenie szkoły - wg harmonogramu i przez instytucje wspomagające szkołę,
14) prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu , koła zainteresowań i dokumentację wychowawcy klasy,
15) nauczyciel wychowania fizycznego ma obowiązek zapoznania się co roku z kartami zdrowia uczniów,
16)odpowiada materialnie za sprzęt i pomoce zgromadzone w pomieszczeniach powierzonych jego opiece,
17)dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
c) posiadającego opinię PPP lub poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
d) nie posiadającego orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole.
4. Uprawnienia nauczyciela :
1) decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2) jeżeli prowadzi koło zainteresowań lub zespół - decyduje o treści programu koła lub zespołu,
3) decyduje zgodnie z zapisami WSO o ocenie bieżącej, półrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
4)ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
5.Nauczyciel odpowiada :
1) służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych,
2) służbowo przez władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych, za nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru zniszczenie lub szkodę w majątku i wyposażeniu szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 58.


1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest w szczególności :
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie oraz wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

5.Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.4 :
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski; ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
2) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
3) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
4) współdziała z rodzicami - okazuje im pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach,
5) włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
6) organizuje spotkania z rodzicami przynajmniej 2 razy w ciągu półrocza w celu informacyjnych o postępach uczniów w nauce i wychowaniu wg ogólnoszkolnego harmonogramu,
7) przekazuje pisemne informacje rodzicom uczniów zagrożonych oceną niedostateczną na półrocze lub koniec roku szkolnego z danego przedmiotu na miesiąc przez planowanym terminem konferencji,
8) na 14 dni przed terminem konferencji klasyfikacyjnej pisemnie informuje rodziców uczniów o propozycjach ocen śródrocznych i końcowych,
9) organizuje pomoc dydaktyczną dla uczniów słabszych,
10) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
11) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne i inne),
12) wychowawca ustala roczną ocenę zachowania ucznia wg zasad uchwalonych przez Radę Pedagogiczną w WSO,
13) wychowawca jest zobowiązany omówić oceny w zespole nauczycielskim, opinie kontrowersyjne winne być rozwiązywane w tym zespole.
6. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy wychowawczej z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji.


§ 59.


1.Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psycholgiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozeznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły,
6) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Rozdział 6
Zasady rekrutacji uczniów.


§ 60.


1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
3. Kryteriom, o których mowa w punkcie 2 przyznaje się określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

4. Zasady postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu – Zawiści przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7):

a) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkały w tym obwodzie,
b) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
c) w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 7 letnie i dzieci 6 letnie zamieszkałe poza obwodem szkoły,
d) rodzice/ prawni opiekunowie zamieszkali poza Orzeszem mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami,
e) rodzice/ prawni opiekunowie dziecka 6 letniego mogą ubiegać się
o przyjęcie do szkoły dopiero po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
f) postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły podstawowej,
g) postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych
w harmonogramie,
h) przydział dzieci do konkretnych klas w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, organizacja klas (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku rozpoczynających edukację szkolną i przyjętych w rekrutacji do szkoły.


5. Postępowanie rekrutacyjne:

a) dzieci 6 i 7 letnie zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia,
b) postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w szkole prowadzi się
na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły,
c) rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech szkół,
d) rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej, preferencje szkół muszą być jednakowe na każdym złożonym wniosku,
e) szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest szkołą pierwszego wyboru,
f) rodzice/prawni opiekunowie pobierają wniosek w szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w wybranych szkołach (maksymalnie trzy),
g) do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów,
h) oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.20t ust 6 ustawy o systemie oświaty),
i) wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
6. Rozpatrywanie wniosków:

a) wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w szkole,
b) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów) oraz zwrócić się do Burmistrza Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach,
c) Burmistrz Miasta w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka,
d) o wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz Miasta niezwłocznie informuje Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni,
e) w przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,
f) w przypadku braku dołączenia do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów określonych we wniosku Komisja Rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone,
g) na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
h) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Miasta tzw. kryteria samorządowe

i) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do przyjęcia,
j) rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do więcej niż jednej szkoły składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w wybranej szkole, w terminie 7 dni po wywieszeniu listy dzieci zakwalifikowanych,
k) Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego, w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
l) rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
- wnioskować do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzeniu uzasadnionej odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
m) na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

7. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 Ustawy o systemie oświaty, świadectwa ( zaświadczenia ) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia,
8. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka obcego innego niż język obcy, którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
a) uczyć się danego języka wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,
b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,
c) uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego w innej szkole.
9. W przypadku przyjęcia z urzędu w czasie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć w klasach I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor po poinformowaniu Rady Oddziałowej Rodziców dzieli dany oddział jeśli liczba jest zwiększona ponad 25 uczniów. Dyrektor może odstąpić od podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad 25 na wniosek Rady Oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I – III, nie może być zwiększona o więcej niż 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona ponad 25, zatrudnia się asystenta nauczyciela. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować przez cały etap edukacyjny.


Rozdział 7
Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary.

§ 61.


Realizacja wszelkich praw i obowiązków dziecka dokonuje się z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczącymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodziną.

§ 62.


1. Każdy uczeń posiada prawo do:
1) znajomości swoich praw,
2) dochodzenia swoich praw,
3) nauki,
4) wypoczynku i czasu wolnego, uczestnictwa w zabawach i życiu kulturalnym,
5) równego traktowania wobec prawa,
6) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,
7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne czy też korespondencję,
8) ochrony przed bezprawnymi zamachami na jego honor i reputację,
8) swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach jego dotyczących,
9) swobodnej wypowiedzi (poszukiwanie, otrzymywanie i przekazywanie informacji oraz idei wszelkiego rodzaju),
11) swobody myśli, sumienia i wyznania,
12) dostępu do informacji z różnych źródeł,
13) swobodnego zrzeszania się,
14) ochrony zdrowia,
15) ochrony przed wszelkimi formami wyzysku naruszającego jego dobro,
16) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
17) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
18) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
19) redagowania i wydawania gazety szkolnej,
20) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z wychowawcą klasy oraz dyrektorem szkoły,
21) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
22) bycia członkiem samorządu uczniowskiego, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły,
23) udziału w uchwalaniu regulaminu określającego zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego,
24) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji praw uczniów (organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów),
25) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
26) świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej,
27) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
28) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
29) specjalnych form pracy dydaktycznej,
30) uczniowie niepełnosprawni lub niedostosowani społecznie mają prawo do pobierania nauki, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami,
31) uczniowie niepełnosprawni maja prawo do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych,
32) uczniowie szczególnie uzdolnieni mają prawo do indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki,
33) powszechnego dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
34) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
35) opieki przyznawanej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
36) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających jego zainteresowania i uzdolnienia,
37) nauki religii realizowanej na życzenie jego rodziców,
38) podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej,
39) wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (dziecko które przed 1 września kończy 5 lat),
40) odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (nie więcej niż o jeden rok),
41) spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka),
42) zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa niż 3 kilometry w przypadku uczniów klas I – IV szkoły podstawowej lub 4 kilometry w przypadku klas V i VI ),
43) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo wyborcze),
44) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
45) indywidualnego programu lub toku nauki po uzyskaniu stosownej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i rady pedagogicznej,
46) bycia zapoznanym na początku każdego roku szkolnego (prawo to dotyczy także rodziców lub opiekunów prawnych ucznia) z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych, wynikającymi z realizowanego przez nauczyciela programu nauczania oraz ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
47) bycia zapoznanym na początku każdego roku szkolnego (prawo to dotyczy także rodziców lub opiekunów prawnych ucznia) z zasadami oceniania zachowania,
48) bycia zapoznanym z warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zarówno z zajęć edukacyjnych jak i zachowania,
49) bycia poinformowanym o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej w terminie i formie określonych w statucie szkoły (prawo to dotyczy również rodziców lub prawnych opiekunów),
50) udostępnienia mu jak i jego rodzicom lub prawnym opiekunom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania,
51) udostępnienia mu jego sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania (dotyczy również rodziców i opiekunów prawnych),
52) dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych,
53) tego aby w ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki, w szczególności brano pod uwagę wysiłek władany przez niego w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
54) tego aby być zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii,
55) tego aby szkoła - w przypadku stwierdzenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej - stworzyła mu w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków,
56) egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku kiedy uczeń jest nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodów usprawiedliwionych (uczeń może nie być klasyfikowany jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania), termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – uzgadnia się także z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać w ciągu jednego dnia,
57) obecności rodziców lub prawnych opiekunów (w charakterze obserwatorów) w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego,
58) uzyskania promocji począwszy od klasy czwartej do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uczeń uzyskał pozytywną ocenę opisową lub roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
59) począwszy od klasy IV zdawania egzaminu poprawkowego gdy w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał on ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
60) tego, aby rada pedagogiczna biorąc pod uwagę jego możliwości edukacyjne, rozważyła możliwość promowania do klasy programowo wyższej, w przypadku jeżeli nie zdał on egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych (o ile te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej), tego typu możliwość istnieje tylko jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego i zależy tylko i wyłącznie od woli Rady Pedagogicznej,
61) ukończenia szkoły z wyróżnieniem w przypadku gdy uzyskał on w wyniku klasyfikacji końcowej z wszystkich zajęć edukacyjnych i religii ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
62) oceny zachowania zgodnie z postanowieniami WSO, na klasyfikacyjną ocenę zachowania nie wpływają oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
63) zdawania egzaminu poprawkowego jeżeli w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymał ocenę niedostateczną,
64) zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły, (prawo to posiadają również rodzice lub prawni opiekunowie), w przypadku uzyskania w wyniku egzaminu poprawkowego oceny niedostatecznej, jeżeli uzna on (lub rodzice albo opiekunowie prawni), że ocena ta została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny – czas: do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu,
65) zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora szkoły (prawo to posiadają również rodzice lub prawni opiekunowie), jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, – czas: do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
66) w przypadku specyficznych trudności w uczniu się, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej publicznej lub niepublicznej - do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (np. inne arkusze, dłuższy czas, w domu, oddzielna sala, szpital, komputer itp.),
67) w przypadku choroby lub czasowej niesprawności, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza uczeń może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan jego zdrowia,
68) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się uczniowi lub jego rodzicom sprawdzoną i ocenioną pracę do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej,
69) uczeń, który jest chory ma prawo korzystać w czasie trwania sprawdzianu, ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na jego chorobę,
70) uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, lub zaburzenia i odchylenia rozwojowe ma prawo – na wniosek rodziców – uzyskać opinię poradni w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb,
71) uczeń ma prawo w przypadku jeżeli jego zaburzenia i odchylenia rozwojowe wymagają stosowania wobec niego specjalnej organizacji nauki i metod pracy – na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów – ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie jest realizowane na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów przez właściwego starostę lub jednostkę samorządu terytorialnego (w zależności od zaleconej formy kształcenia specjalnego), rodzice dziecka mogą się nie zgodzić na szkołę zaproponowaną przez starostę,
72) uczeń ma prawo w przypadku kiedy stan jego zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych – starać się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, nauczanie indywidualne jest organizowane przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza - na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych,
73) pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej w szkole w postaci m.in.: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych, zajęć psychoedukacyjnych, porad, objęcie ucznia niektórymi formami pomocy wymaga zgody rodziców (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, psychoeduakcyjne),
74) uczeń ma prawo oczekiwać ze strony szkoły pomocy w postaci m.in. działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
75) uczeń ma prawo starać się (na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów) być przyjętym do szkoły podstawowej mieszkając poza jej obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,
76) ubiegania się o przejście z jednej szkoły do innej (zmiany szkoły) – w takiej sytuacji do klasy programowo wyższej przyjmuje się go na podstawie m.in.:
a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, w przypadku przyjmowania do szkoły podstawowej ucznia, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą,
77) uczeń ma prawo skorzystać z następujących możliwości, jeżeli przy zmianie szkoły wystąpi „problem języków obcych” tzn. w klasie do, której uczeń się przenosi nie naucza się języka obcego, którego uczył się poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu ewentualne uczęszczanie na lekcje z inną klasą w tej samej szkole:
a) może uczyć się języka obcego obowiązującego w klasie do której uczeń przechodzi wyrównując braki programowe we własnym zakresie do końca roku szkolnego,
b) może kontynuować we własnym zakresie naukę dotychczasowego języka obcego (wtedy zdaje egzamin klasyfikacyjny),
a) może uczęszczać na zajęcia języka, którego uczeń uczył się do tej pory w innej szkole,
78) ubiegać się o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki, zezwolenie takie może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia; w przypadku indywidualnego toku nauki, uczeń może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania nawet z zakresu więcej niż dwóch klas (wtedy potrzebna jest pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny),
79) korzystania (w ściśle określonych sytuacjach) do pomocy materialnej w postaci:
a) stypendium socjalnego,
b) stypendium szkolnego za wyniki w nauce,
c) korzystania z posiłków w stołówce szkoły,
d) zasiłku losowego.
80) stypendium socjalne, stypendium szkolne za wyniki w nauce oraz zasiłek losowy przyznaje powołana w szkole przez dyrektora szkoły komisja do spraw pomocy materialnej, na wniosek ucznia, rodziców (opiekunów prawnych), wychowawcy albo pedagoga,
81) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach lekcyjnych bez poświadczania powodu nieobecności zaświadczeniem lekarskim,
82) bycia poinformowanym przez dyrektora szkoły o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodach,
83) dobrowolnego udziału w konkursach, olimpiadach, turniejach i zawodów,
84) od klasy piątej szkoły podstawowej do brania udział w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” (brak zgody na udział swojego dziecka w zajęciach WDŻ rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają na piśmie ) – zajęcia nie są obowiązkowe,
85) do tego, aby tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych był ustalany z uwzględnieniem równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, różnicowania zajęć w każdym dniu,
86) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych, nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem (np. w przypadku kiedy temperatura klasie jest niższa niż 18ºC, dyrektor szkoły czasowo zawiesza zajęcia szkolne),
87) jawnych ocen - nauczyciel uzasadnia otrzymaną przez ucznia ocenę w sposób ustny lub pisemny, wpisując stosowną adnotację w zeszycie przedmiotowym.
88) wglądu do prac pisemnych - sprawdzone pisemne prace uczniów są udostępniane uczniom i rodzicom, swoją pracę pisemną uczeń otrzymuje na lekcji, zabiera ją do domu na czas określony przez nauczyciela, po którym to czasie przynosi pracę podpisaną przez rodzica, na prośbę rodzica prace pisemne udostępniamy również na wywiadówkach i konsultacjach, na ustny lub pisemny wniosek ucznia i rodzica szkoła udostępnia dokumentację związaną z przebiegiem egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych.


§ 63.


1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, w szczególności:
1) znać i przestrzegać przepisy obowiązujące w szkole,
2) podporządkować się zarządzeniom władz oświatowych, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,
3) dbać o dobre imię szkoły,
4) szanować poglądy i przekonania innych osób,
5) dbać o piękno mowy ojczystej,
6) szanować symbole narodowe i religijne,
7) pilnie i systematycznie uczyć się,
8) przygotowywać się do zajęć na miarę swoich możliwości,
9) punktualnie i regularnie uczęszczać w zajęcia szkolne,
10) zwalniać się za pisemną zgodą rodziców z pojedynczych lekcji u nauczyciela prowadzącego zajęcia,
11) terminowo usprawiedliwiać nieobecności,
12) przebywać w czasie zajęć lekcyjnych w budynku szkoły lub na terenie szkoły , ( uczeń nie może samowolnie opuścić budynku szkoły lub jej terenu ),
13) zgłaszać o wszelkich zagrożeniach i szkodach,
14) informować nauczycieli ( personel medyczny ) o wszelkich urazach czy wypadkach,
15) bezpiecznie zachowywać się w czasie lekcji i przerw,
16) wywiązywać się z przyjętych na siebie funkcji i zobowiązań,
17) okazywać szacunek wszystkim pracownikom szkoły,
18) dbać o ład i porządek na terenie szkoły oraz wyposażenie techniczne szkoły,
19) zachowywać dyskrecję wobec spraw osobistych innych uczniów i osób dorosłych,
20) nie zażywać środków odurzających, nie pić alkoholu, nie palić tytoniu,
21) unikać stosowania przemocy, poszukiwać przyjaznych sposobów rozwiązywania sporów.

§ 64.


1. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie jednolitego stroju.
2.Wzór jednolitego stroju określono w porozumieniu z radą rodziców,
1) dni powszednie: granatowy bezrękawnik,
2) dni świąteczne: dziewczęta – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica, chłopcy – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.
3. Uczeń może nie nosić jednolitego stroju w dniach, kiedy organizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest szczególna ( wycieczka, dzień sportu - strój sportowy ) oraz w czasie dyskotek szkolnych.
4. Strój na szkolną dyskotekę nie może być wyzywający i ukazujący goliznę, obowiązuje zakaz malowania się i noszenia ekstrawaganckiej biżuterii oraz fryzur.
5. W szkole zakazuje się piercingu, noszenia dodatkowych kolczyków w uchu, farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu.

 

§ 65.


1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych służących do transmisji, rejestracji i odtwarzania muzyki, dźwięku i obrazu.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne wartościowe przedmioty przynoszone do szkoły.


§ 66.


Uczeń może być nagrodzony w sytuacji, gdy dzięki swej postawie, zaangażowaniu w życie klasy, szkoły, społeczności lokalnej oraz wynikom osiąganym w nauce i zachowaniu staje się wzorem do naśladowania.

§ 67.


1.Przewiduje się następujące wyróżnienia :
1)pochwała udzielona przez nauczyciela wobec klasy,
2)pochwała udzielona przez wychowawcę wobec klasy,
3)pochwała udzielona przez dyrektora szkoły wobec klasy lub całej szkoły,
4)wyróżnienie na wywiadówce śródrocznej wobec ogółu rodziców,
5)nagroda książkowa lub rzeczowa,
6)list pochwalny do rodziców ucznia,


§ 68.


1. Nagrody książkowe i inne nagrody rzeczowe uczeń może otrzymać za:
1)całoroczne celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
2)indywidualne osiągnięcia pozaszkolne w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
3)osiągnięcia w akcjach i konkursach organizowanych przez szkołę,
4)działania związane z promowaniem szkoły w środowisku,
5)szczególnie inspirującą działalność w organizacjach działających na terenie szkoły,
6)aktywny udział w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych, a także podnoszeniu estetyki szkoły.

§ 69.


Nagrody mogą być przyznawane na wniosek dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców, wychowawców lub samorządu uczniowskiego.

 

§ 70.


Nagrodę – świadectwo z wyróżnieniem – otrzymuje uczeń, który wypełnił kryteria określone we właściwym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 71.


1. Uczeń może zostać ukarany w przypadku rażących uchybień wobec obowiązków szkolnych, ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz norm etycznych, a w szczególności za:
1) zaniedbywanie się w nauce,
2) naruszanie nietykalności cielesnej,
3) znęcanie się fizyczne i psychiczne,
4) kradzieże, wymuszenia,
5) nieposzanowanie godności ludzkiej,
6) używanie wulgaryzmów,
7) niszczenie mienia szkoły,
8) opuszczanie zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia,
9) palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków,
10) lekceważący stosunek wobec nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
11) nie noszenie jednolitego stroju lub noszenie niegodne,
12) używanie na terenie szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych służących do transmisji, rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu.

§ 72.


1.Szkoła może zastosować wobec ucznia następujące kary :
1)ustne upomnienie ze strony nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły,
2)ostrzeżenie ze strony nauczyciela, wychowawcy, dyrektora szkoły,
3)upomnienie pisemne : wpis do zeszytu uwag, wpis do dziennika lekcyjnego,
4)rozmowa ostrzegawcza z udziałem rodziców i ucznia,
5)nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
6)pisemne powiadomienie rodziców,
7)przesuniecie ucznia do klasy równoległej,
8)wystąpienie dyrektora szkoły z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
9)odsunięcie od udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
10)odsunięcie na określony czas od udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, o terminie obowiązywania tej kary uczeń jest informowany przez wychowawcę klasy.

§ 73.


1. Przeniesienie do równoległej klasy może nastąpić gdy uczeń:
1) ma w sposób ciągły negatywny wpływ na zachowanie uczniów danej klasy,
2) notorycznie dezorganizuje zajęcia szkolne,
3) podjęte działania nie przyniosły żadnego skutku.


§ 74.


1. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być skierowany gdy uczeń:
1)dokonał przestępstwa lub w nim uczestniczył,
2)brał udział w wybrykach chuligańskich np.: spożywanie alkoholu, dotkliwe pobicie kolegów, wymuszenia, prześladowanie kolegów,
3)przebywał na terenie szkoły pod wpływem środków odurzających, posiadał lub rozprowadzał narkotyki.

§ 75.


1. W przypadku złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły obowiązuje następująca procedura postępowania:
1) należy sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie,
2) sprawdzić czy dane wykroczenie zostało uwzględnione w statucie jako przypadek szczególny,
3) zwołać posiedzenie rady pedagogicznej poświęcone tej sprawie,
4) uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony,
5) wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu ucznia, a także cechy dodatnie i okoliczności łagodzące ( uwzględnia się tylko zachowanie ),
6) rada pedagogiczna przed podjęciem decyzji winna sprawdzić czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania przez szkołę,
7) o podjętej decyzji dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia,
8) dyrektor szkoły przedstawia treść uchwały samorządowi uczniowskiemu, który wyraża na piśmie swoją opinię na ten temat, opinia samorządu nie jest wiążąca dla dyrektora szkoły.

§ 76.


Szkoła ma obowiązek niezwłocznie poinformować ucznia o nałożonej na niego karze i czasie jej trwania, a jego rodzice ( prawni opiekunowie ) muszą być o tym poinformowani na piśmie w ciągu trzech dni.

§ 77.


Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego wykroczenia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

§ 78.


1.Uczeń, który zniszczył mienie prywatne lub szkolne jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub pokrycia kosztów jej naprawy.
2. Uczeń, który obraził bądź poniżył swoim zachowaniem inne osoby jest zobowiązany do przeproszenia osób pokrzywdzonych.

§ 79.


Przed wymierzeniem kary każdy uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

 

§ 80.


Uczeń bądź jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą odwołać się od każdej nałożonej kary w terminie 7 dni od dnia nałożenia kary. Odwołanie kierowane jest do dyrektora szkoły. Odwołanie rozpatruje zespół odwoławczy. W skład zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, dwóch nauczycieli oraz przedstawiciel samorządu uczniowskiego. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania wykonanie kary zostaje zawieszone. Decyzja zespołu odwoławczego jest ostateczna.

 

Rozdział 8
Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.


§ 81.


W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

§ 82.


Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

§ 83.


Nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian ogłaszany jest informator, w którym zawarte są informacje na temat sprawdzianu. Dyrektor szkoły przekazuje w/w informator uczniom przystępującym do sprawdzianu.

§ 84.


Uczniowie oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej, w których zajęcia są prowadzone w tym języku, przystępują do sprawdzianu w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej.

§ 85.


1.W przypadku gdy uczeń zamierza przystąpić do sprawdzianu, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej.
2.Deklarację, o której mowa w ust. 1, składa się nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

§ 86.


1.Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

2. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej.

§ 87.


Uczeń może zrezygnować z przystąpienia do sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej. O rezygnacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu informują pisemnie dyrektora szkoły, który niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.


§ 88.


1. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy o systemie oświaty.
2. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian i nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
3. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

§ 89.


Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów (słuchaczy), o których mowa w ust. 1, 4 i 5 i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

§ 90.


Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1, 4 i 5 odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

§ 91.


Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

§ 92.


Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§ 93.


1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

§ 94.


Za organizację i przebieg sprawdzianu w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

§ 95.


Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

§ 96.


Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.

§ 97.


Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu organizowane przez komisję okręgową.

§ 98.


1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu; lista zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań, symbol oddziału i numer ucznia w dzienniku lekcyjnym; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;
4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu, oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;
5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu — przed rozpoczęciem sprawdzianu;
6) nadzoruje przebieg sprawdzianu;
7) przedłuża czas trwania sprawdzianu lub dla uczniów, o których mowa w § 88 ust. 1, 4 i 5;
8)  sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu albo przerwali sprawdzian, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej; wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL ucznia.
9) zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
10) nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej
przygotowania i przebiegu sprawdzianu.


§ 99.


1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu.
3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 1, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
4. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważnionego przez niego członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.";

§ 100.


Sprawdzian trwa: część polonistyczno – matematyczna – 80 minut, język angielski – 45 minut.

§ 101.


Dla uczniów , o których mowa w § 88 ust. 1, 4 i 5, czas trwania sprawdzianu lub może być przedłużony:
a) w części pierwszej polonistyczno – matematycznej nie więcej niż o 40 minut
b) w części drugiej – język angielski nie więcej niż o 25 minut.

§ 102.


1.W przypadku gdy sprawdzian lub mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach.
2. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
3. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
1) przewodniczący;
2) co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

§ 103.


Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu w danej sali.

§ 104.


W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.


§ 105.

Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.


§ 106.


1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu nie zostały naruszone.
2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3. Dyrektor komisji okręgowej informuje przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu.".
4. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.

§ 107.


Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.

§ 108.


1. Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań z nową kartą odpowiedzi.
2. Informację o wymianie zestawu zadań z kartą odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.

§ 109.


Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, zamieszcza się kod ucznia nadany przez komisję okręgową oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.


§ 110.


W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.

§ 111.


Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.


§ 112.


Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.

§ 113.


1. W czasie trwania sprawdzianu lub uczniowie nie powinni opuszczać sali.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

§ 114.


W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 143 rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

§ 115.


W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.

§ 116.


1. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
3) zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia jego sprawdzian.
Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

§ 117.


W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tego ucznia.


§ 118.


W przypadkach, o których mowa w § 116 ust. 1 i § 117 uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 119.


1. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu:
1) stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
2) uczeń wnosi urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali, lub
3) uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia jego sprawdzian.
Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole.

§ 120.


W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia , który ponownie przystąpił do sprawdzianu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian.


§ 121.


W przypadkach, o których mowa w § 119 i § 120, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu, wpisuje się „0”.

§ 122.


Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu lub w następnym roku.

§ 123.


Wyniki sprawdzianu są wyrażane w procentach i obejmują:
2) wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki;
3) wynik z części drugiej.

§ 124.


1. Prace uczniów sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

§ 125.


1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Do ucznia, o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sprawdzianu w terminie kwietniowym.


§ 126.


Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

§ 127.


W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

§ 128.


Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

§ 129.


1.Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły.
2. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
3. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 119 i 120 — do dnia 31 sierpnia danego roku.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

§ 130.


1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.

§ 131.


1. Sprawdzone i ocenione prace uczniów, w tym karty odpowiedzi, które stanowią dokumentację sprawdzianu, przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
2. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 132.


1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:
1) delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
3) delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.
2. Osoby, o których mowa w ust 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu.


§ 133.


Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.


§ 134.


1. Uczeń może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów w szkole, a także w stosunku do poszczególnych uczniów.

§ 135.


1.W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia odpowiednio arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
2.Termin ponownego sprawdzianu, ustala dyrektor Komisji Centralnej.

§ 136.


1. Zestawy zadań do sprawdzianu, oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu są przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

§ 137.


1. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły standaryzacji propozycji pytań, zadań i testów oraz ich zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu.
2. Dyrektor szkoły umożliwia osobom upoważnionym przez dyrektora Komisji Centralnej lub dyrektora właściwej komisji okręgowej przeprowadzenie na terenie szkoły lub placówki standaryzacji propozycji testów.


Rozdział 9

Postanowienia końcowe.


§ 138.


Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 139.


Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodne z odrębnymi przepisami.

§ 140.


Zasady prowadzenie gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

§ 141.


1. Zmiany w statucie mogą być przeprowadzone w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
2. Zmiany w statucie mogą nastąpić na wniosek :
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
c) samorządu uczniowskiego.
3. Zmiany w statucie należą do kompetencji rady pedagogicznej.
4. Rada pedagogiczna uchwala zmiany w statucie zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków rady pedagogicznej po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
5. Zmiany w statucie obowiązują po przyjęciu uchwały rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie.
6. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o dokonanych zmianach w statucie szkoły.

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:13:37 | Data modyfikacji: 2016-02-05 10:30:07.
Data wprowadzenia: 2014-05-06 12:13:37
Data modyfikacji: 2016-02-05 10:30:07
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl