Deklaracja dostępności strony BIP Szkoły Podstawowej nr 6
im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu – Zawiści.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP SP6 w Orzeszu-Zawiści.
W Szkole Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.jo.orzesze.bip.gmina.pl spełnia wymagania w 97,26%.
Data publikacji strony internetowej: 2014-05-05.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-13.
Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia 2020-11-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Adriana Pustelny, adres poczty elektronicznej sp6@orzesze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 2215682.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą informację chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Szkoły Podstawowej nr 6 im. Alfreda Szklarskiegow Orzeszu-Zawiści

1. Budynek szkoły jest usytuowany w Orzeszu-Zawiści przy ulicy 1000 lecia 3. Do Szkoły można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
2. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Szkoły od ulicy Mikołowskiej. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
3. Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści,ul. 1000 lecia 3 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
4. Przy szkole, wzdłuż ogrodzenia przy ulicy 1000 lecia 3 funkcjonuje parking.
5. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych nie zostało wyznaczone.
6. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. 1000 lecia, jedno bramą główną, jedno bramą od strony boiska. Dostępne w godzinach pracy Szkoły są wejście główne i 2 wejścia boczne. Do wejść prowadzą schody. Przy schodach brak podjazdów dla osób ze szczególnymi potrzebami.
7. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwego miejscaw budynku Szkoły pracownik obsługi informuje właściwego pracownika administracji o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
8. Petent ma możliwość telefonicznego skontaktowania się z pracownikiem administracji szkoły – 32 2215682.
9. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
11. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy i toalety dla osób niepełnosprawnych.
12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
13. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym są zaopatrzone w balustradyz obydwu stron.
14. W Szkole istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
15. Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności:
a. Niepełnosprawność – narząd ruchu: odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej (korytarze), miejsca odpoczynku (krzesła, ławki);
b. Niepełnosprawność – narząd słuchu: stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablica informacyjna, piktogramy);
c. Niepełnosprawność – narząd wzroku: kontrast (barwny).

 

 

 

Opublikowane przez: Izabela Kłosko | Autor: Adriana Pustelny | Data wprowadzenia: 2020-11-19 11:12:44 | Data modyfikacji: 2020-11-19 11:21:42.
Data wprowadzenia: 2020-11-19 11:12:44
Data modyfikacji: 2020-11-19 11:21:42
Autor: Adriana Pustelny
Opublikowane przez: Izabela Kłosko