Załatwianie Spraw

ZAŁATWIANIE SPRAW

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawarta w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r. ze zmianami) i Statut Szkoły.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW W SP 4:

1. Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły, gabinet pedagoga szkolnego.

2. Godziny przyjmowania interesantów:

1). Dyrektor: środa: 13.30 – 14.30

2). Sekretariat: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8.00 – 15.00

3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

- Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz pracownicy administracji.

- Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

- Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną.

- Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

- Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

- Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie informacji.

- Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.

SPRAWY  PROWADZONE  PRZEZ  SZKOŁĘ:

1. Obowiązek szkolny:

- zapisy do szkoły (zapisu dokonuje rodzic lub opiekun prawny w sekretariacie szkoły)

- ewidencja uczniów

- arkusze ocen i dzienniki

2. Sprawy administracyjne:

- zezwolenia i zwolnienia /indywidualny tok nauki, zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - zgodnie
z obowiązującymi przepisami na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych

- wydawanie legitymacji uczniowskich,

- wydawanie zaświadczeń,

- wydawanie duplikatów.

3. Postępowanie w sprawach nieletnich:

- wnioski do Sądu Rodzinnego,

- skierowania do Poradni.

4. Sprawy kadrowe:

- sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

5. Sprawozdawczość:

- raporty,

- sprawozdania.

6. Archiwum:

- akta osobowe pracowników,

- arkusze ocen

- dzienniki zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych i nauczania indywidualnego,

- protokoły Rady Pedagogicznej z uchwałami,

- protokoły Rady Rodziców,

- księga zarządzeń dyrektora szkoły

 

Opublikowane przez: Anna Markiton | Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:52:53 | Data modyfikacji: 2014-05-30 13:54:18.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 13:52:53
Data modyfikacji: 2014-05-30 13:54:18
Opublikowane przez: Anna Markiton