Informacje nieudostępnione

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.


Udostępnienie na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli termin ten nie może być zachowany, wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia wraz z podaniem nowego terminu udzielenia informacji, nie dłuższego niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji jest rozpatrywane w ciągu 14 dni.


Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy kierować na adres:
Gimnazjum nr 2
im. Stanisława Ligonia
ul. Szkolna 44
43-180 Orzesze

lub pocztą elektroniczną na adres: gim2_orzesze@wp.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:11:51 | Data modyfikacji: 2014-05-16 15:38:52.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 11:11:51
Data modyfikacji: 2014-05-16 15:38:52
Autor: Ewa Golus
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk