Ogłoszenia o naborze

Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 3 w
Orzeszu-Zawadzie

ZARZĄDZENIE NR 6/2016/2017
DYREKTORA GIMNAZJUM NR 2 IM. S. LIGONIA W ORZESZU - ZAWADZIE
z dnia 3 marca 2017 roku
w sprawie określenia zasad i kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu – Zawadzie na rok szkolny 2017/2018


Na podstawie art. 130 ust. 1, art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 1 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60), Uchwały nr XXX/336/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas I publicznych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz Zarządzenia Nr VII/37/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Orzesze:


§ 1

Określa się zasady i kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupeł-niającym a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Orzeszu - Zawadzie na rok szkolny 2017/2018, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Ustala się wzór wniosku (załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia), wzory oświad-czeń (załączniki od 3 do 6 do niniejszego Zarządzenia) oraz wzór karty zapisu dziecka do szkoły podstawowej (załącznik 7 do niniejszego Zarządzenia).

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Orzesze – Zawada, dn. 3.03.2017 r.

 Zarządzenie dotyczące rekrutacji.pdf

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2017-03-16 20:40:02.
Zasady rekrutacji w roku szk. 2015/2016

Zasady Rekrutacji
do Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia
w Orzeszu - Zawadzie
rok szkolny 2015/2016

Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004 r. Nr 26 poz. 232 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2009 r. Nr 31 poz. 208),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
• Statut Gimnazjum nr 2 im. S. Ligonia w Orzeszu - Zawadzie

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych
w roku szkolnym 2015/2016


§ 1
Zasady ogólne


1. Gimnazjum przeprowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie po ukończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej.
3. Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu.
4. Dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dyrektor przeprowadza postępowanie rekrutacyjne jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

§ 2
Kryteria przyjęć

1. Dla uczniów zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na podstawie:

• Karty zgłoszenia ucznia do gimnazjum;
• Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej;
• Kwestionariusza osobowego;
• Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie)

2. Dla uczniów spoza obwodu gimnazjum, przyjęcie do klasy pierwszej następuje na podstawie:

• Wniosku, który składany jest od 14 kwietnia do 21 maja 2015 r.
• Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
• Oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w szkole podstawowej;
• Kwestionariusza osobowego;
• Jednego zdjęcia kandydata (opisanego na odwrocie);
• Dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa w punkcie 4


3. W celu przeprowadzenia rekrutacji, dyrektor gimnazjum powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
4. Jeżeli liczba kandydatów przekraczać będzie liczbę wolnych miejsc, wówczas o przyjęciu uczniów spoza rejonu decydować będzie wynik uzyskanych punktów według poniższych kryteriów:

sprawdzian umiejętności po klasie szóstej Max 40 pkt
średnia ocen końcowych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej Max 60 pkt
inne osiągnięcia Max 20 pkt

• Punkty przyznawane są za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, historia, przyroda, język obcy, wg zasad:

Ocena celująca 12 pkt
Ocena bardzo dobra 10 pkt
Ocena dobra 8 pkt
Ocena dostateczna 6 pkt
Ocena dopuszczająca 0 pkt

• Punkty przyznawane są za niżej wymienione osiągnięcia (maksymalnie 20 pkt):

finaliści konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim

20 pkt

laureaci konkursów artystycznych (muzycznych, plastycznych, recytatorskich i innych) o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 2 pkt

finaliści zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim

i ponadwojewódzkim

I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 3 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie -2 pkt.

• Konstytucyjne i społeczne kryteria rekrutacji mają jednakową wartość (10 pkt) i są brane pod uwagę łącznie:

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą

5. Lista kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zostanie ogłoszona 2 lipca 2015 r.
6. Gimnazjum nie przyjmuje kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem, którzy na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej uzyskali nieodpowiednią lub naganną ocenę zachowania.
8. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów przyjęć obowiązujących w danym gimnazjum.
9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia 2015 r.
10. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie
i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminach określonych w ww. ustawie.
11. Rekrutacja do klasy sportowej odbywa się na podstawie regulaminu przyjęć do klasy sportowej.

wniosek

zgłoszenie ucznia do klasy I

 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2015-02-27 15:07:50 | Data modyfikacji: 2015-02-27 21:01:11.

Zasady Rekrutacji do Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu - Zawadzie


Rekrutacja 

Opublikowane przez: Teresa Homańczyk | Autor: Ewa Golus | Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:51:51 | Data modyfikacji: 2014-05-16 21:42:08.
Data wprowadzenia: 2014-05-16 15:51:51
Data modyfikacji: 2014-05-16 21:42:08
Autor: Ewa Golus
Opublikowane przez: Teresa Homańczyk