DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Data publikacji strony internetowej: 04.10.2013
Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2020

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE

• Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
• Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
• Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
• Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
• Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.
Oświadczenie sporządzono w dniu: 6.11.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
• Osobą odpowiedzialną jest: Danuta Lyra,
• Adres poczty elektronicznej: mops@orzesze.pl • Kontakt telefoniczny: 32 2215520

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

SKARGI I ODWOŁANIA

W przypadku nie dotrzymania terminów oraz gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
• Organ nadzorujący: Urząd Miasta Orzesze
• Adres: ul. Św. Wawrzyńca 21; 43-180 Orzesze
• Adres poczty elektronicznej: um@orzesze.pl • Kontakt telefoniczny: 32 3248800
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu przy ul. Powstańców 5 B jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.
2. Budynek jest usytuowany w centrum Orzesza, przy ulicy Powstańców, naprzeciw Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego p.w. "Ducha Świętego".  Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 500m znajduje się przystanek Orzesze-Kościół. W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
3. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu – od przystanku Orzesze-Kościół w kierunku Ronda Powstańców Śląskich, skręcając w ul. Gliwicką, w kierunku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i sklepu Lidl, po czym skręcając w lewo w  ul. Powstańców minąć zakręt obok kościoła, skręcając w prawo do wjazdu na parking, znajdujący się naprzeciw wejścia do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
4. Na terenie parkingu pod budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu funkcjonuje ogólnodostępny parking, z którego można podjechać w pobliże windy dla osób z niepełnosprawnościami. Uruchomienie windy odbywa się przy pomocy pracowników Ośrodka. Swoje przybycie należy zasygnalizować dzwonkiem, który jest zainstalowany na ścianie budynku przed metalowymi schodami z prawej strony. Można powiadomić telefonicznie pod numerami 32 2215520 lub 797-843-833.
5. Stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnościami wyznaczono w bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku MOPS, w pobliżu windy, nie jest ono oznaczone kolorem niebieskim.
6. Do budynku prowadzą 2 wejścia od parkingu, dostępne w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu: wejście główne z parkingu i wejście służbowe. Do wejścia głównego prowadzą schody metalowe z windą dla wózków inwalidzkich. Klienci obsługiwani są na parterze budynku w wyznaczonym do tego punkcie obsługi klienta. Dodatkowo pracownicy socjalni mają możliwość umówienia się z klientem w miejscu zamieszkania, praca w terenie należy do ich obowiązków służbowych - można telefonicznie uzgodnić termin i cel wizyty.
7. Drzwi wejściowe główne do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie obsługi klientów na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok wejścia głównego do budynku.
9. Do budynku i pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi klienta można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
10. Kasa znajduje się na parterze w korytarzu prowadzącym z wejścia głównego, w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
11. Biura pracowników socjalnych i asystentów rodziny znajdują się na parterze, administracja i Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - na piętrze.
12. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
13. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu nie ma pętli indukcyjnych.
14. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
15. Klub Senior + znajdujący się w Orzeszu-Jaśkowicach przy ulicy Fabrycznej 1, podlegający Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzeszu, jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób, które mają trudności w poruszaniu się. Pozbawiony jest barier funkcjonalnych - usytuowany na parterze, składa się z jednego ogólnodostępnego pomieszczenia pełniącego funkcję sali spotkań, z dostępem do toalet przystosowanych dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W pobliżu budynku dostępne są miejsca parkingowe.
16. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
17. Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności:
a. Niepełnosprawność narządu ruchu: istnieje odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej korytarza, miejsce odpoczynku stanowią krzesła i stół z odpowiednią wysokością blatu, specjalnie dostosowane pomieszczenie – toaleta;
b. Niepełnosprawność narządu słuchu: są stosowane komunikaty i oznaczenia tekstowe w postaci tablic informacyjnych i piktogramów, pomocą służy także personel ze znajomością języka migowego;
c. Niepełnosprawność narządu wzroku: istnieje kontrast barwny.

Raport o stanie dostępności

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Lyra | Data wprowadzenia: 2020-11-06 11:22:52 | Data modyfikacji: 2021-03-24 10:57:06.
Data wprowadzenia: 2020-11-06 11:22:52
Data modyfikacji: 2021-03-24 10:57:06
Autor: Danuta Lyra
Opublikowane przez: Maria Leśniak