Statut

Statut

Statut


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzeszu


 


Rozdział I


Przepisy ogólne


§ 1


1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej "Ośrodkiem" w Orzeszu powołany został na mocy uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Orzeszu Nr IX/55/90 z dnia 27 lutego 1990r. do realizacji zadań pomocy społecznej.


2. Ośrodek jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetem Gminy.


3. Siedzibą Ośrodka jest Orzesze. Terenem jego działania jest obszar Orzesza.


4. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Burmistrz Miasta.


Rozdział II


Cele i zadania


§ 2


1. Ośrodek udzielając pomocy ma na celu zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w godnych warunkach.


2. Podejmuje działalnia zmierzające do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz doprowadzenie do ich integracji ze środowiskiem.


3. Ośrodek wspomaga rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, których nie mogą oni pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.


4. Potrzeby osób i rodzin zostają uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.


§ 3


1. Do zadań Ośrodka należy:


a) tworzenie warunków organizacyjnych, funkcjonowania pomocy społecznej,


b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,


c) realizacja zadań własnych finansowanych z budżetu Gminy,


d) realizacja zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej,


e) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń finansowanych z budżetu Gminy oraz przez administrację rządową,


f) pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,


g) prowadzenie pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,


h) wykreślony


i) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i finansowanie go ze środków tego Programu,


j) realizacja zadań Gminy w zakresie wykonywania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.


2. W wykonaniu zadań pomocy społecznej Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.


Rozdział III


Zasady działalnia i organizacji


§ 4


1. Pracą Ośrodka kieruje kierownik, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona.


2. wykreślony


3. Pracownicy Ośrodka Pomocy są pracownikami samorządowymi.


4. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym dla wszystkich zatrudnionych przez siebie pracowników.


5. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.


6. Szczegółowe zasady i tryb działania Ośrodka określa regulamin organizacyjny.


Rozdział IV


Zasady gospodarki finansowej


§ 5


1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Orzesze na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.


2. Ośrodek prowadzi własną księgowość i posiada kasę do wypłaty świadczeń.


§ 6


3. Finansowanie Ośrodka następuje:


a) w zakresie zadań własnych - z budżetu Gminy,


b) w zakresie zadań zleconych - z budżetu centralnego,


c) innych prawem dopuszczonych źródeł.


Rozdział V


Postanowienia końcowe


1. Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej nadaje Rada Gminy w Orzeszu.


2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-23 15:21:32 | Data modyfikacji: 2014-05-26 08:21:00.
Data wprowadzenia: 2014-05-23 15:21:32
Data modyfikacji: 2014-05-26 08:21:00
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak