Program osłonowy


                                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/469/14
                                                                                                      Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 marca 2014r.


PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA "POMOC GMINY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" NA LATA 2014-2020


1. Podstawa prawna programu
Podstawę realizacji programu osłonowego gminy Orzesze w zakresie dożywiania stanowi art.17 ust.2 pkt 4 oraz art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 z późniejszymi zmianami), jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej. Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024). Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie mieszkańców gminy miejskiej Orzesze.
2. Cel programu
Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program stanowi element polityki społecznej w gminie w zakresie:
- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach,
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży,
- kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.
3. Ocena sytuacji warunkująca realizację programu
W roku 2013 pomocą w zakresie dożywiania na terenie gminy Orzesze objęto 101 rodzin. Ogółem z tej formy pomocy skorzystały 193 osoby z tego: 53 dzieci w przedszkolach, 138 uczniów do czasu ukończenia szkół ponadgimnazjalnych oraz 6 osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. W ramach realizacji dożywiania w ubiegłym roku w trybie udzielania pomocy w formie posiłku bez wydania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego objęto wsparciem 28 uczniów. Ograniczenie możliwości zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych wielu rodzin i będących na ich utrzymaniu dzieci wynika ze znaczących wydatków na żywność, co pogarsza standard życia, powoduje niedożywienie dzieci i uczniów stanowiących o ich ubóstwie. Objęcie pomocą dzieci i uczniów, którzy wyrażają chęć zjedzenia posiłku przyczyni się do zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Zasadne jest wprowadzenie programu osłonowego na poziomie gminy w zakresie dożywiania w związku z wymogami programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
4. Podmioty realizujące program
Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) oraz szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu miasta Orzesze. Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
W ramach programu udziela się wsparcia:
- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielania pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci i uczniów, którym na być udzielona pomoc w w/w sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
6. Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
7. Monitoring programu
Z realizacji programu jest sporządzana kwartalna i roczna informacja będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 przyjętego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. (M.P. z 2013r. poz.1024).

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-10-13 08:28:10 | Data modyfikacji: 2014-10-13 09:12:55.
Data wprowadzenia: 2014-10-13 08:28:10
Data modyfikacji: 2014-10-13 09:12:55
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak