Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w sprawach określonych w ustawie o pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Poprzedzone jest ono przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania oraz prowadzeniem postępowania wyjaśniającego z osobami, które prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochdowej i majątkowej osób i rodzin. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach pilnych wymagających interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad okazuje legitymację pracownika socjalnego.


Załatwianie spraw, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji, wyjaśnień powinno się odbyć bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.


Świadczenie pieniężne jest wypłacane po 14 dniach od dnia doręczenia decyzji.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:58:15.
Data wprowadzenia: 2014-05-29 10:58:15
Autor: Danuta Piwońska
Opublikowane przez: Maria Leśniak