Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Dofinansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Wartość dofinansowania dla Gminy Orzesze: 39 168,00 zł
Całkowita wartość: 39 168,00 zł

Podstawa prawna Programu - art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787, z późn. zm.)

Gmina Orzesze otrzymała dofinansowanie na realizację usługi wytchnieniowej, w ramach PROGRAMU ”OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021” w łącznej kwocie 39 168,00 zł. Świadczeniem tym mogą zostać objęte 4 osoby niepełnosprawne, w tym 2 dzieci i 2 osoby dorosłe. W roku 2021 świadczenie to będzie realizowane w ramach Modułu I programu tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

Usługa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług. Ma ona za zadanie czasowe odciążenie ich od sprawowania tej opieki poprzez zapewnienie im wsparcia w codziennych obowiązkach, dzięki czemu uzyskają czas na odpoczynek i regenerację.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Pomoc ta jest  realizowana od m-ca lipca  br., na dzień 10.08.2021 r. z usług w ramach programu korzystają już 3 osoby.

Bliższych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu
tel. (32)22-15-520

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Lyra | Data wprowadzenia: 2021-08-13 12:37:38 | Data modyfikacji: 2021-08-13 12:58:13.
WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O
DOPŁATĘ DO CZYNSZU


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłata do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłaconego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Kryteria przyznania:

- przyznany dodatek mieszkaniowy
- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.
- ubiegajacy się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegajacego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020r.)
- ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiekszony o dopłatę do czynszy

Wymagane dokumenty:

- wniosek z adnotacją : wniosek o dodatek mieszkaniowy powiekszony o dopłatę do czynszu
- dokumenty niezbędne do przyznania dodatku mieszkaniowego
- oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegajacego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
- oświadczenie o spełnieniu warunków przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiekszony o dopłatę do czynszu
- dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu według stanu:
• na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy powiekszony o dopłatę do czynszu;
• na dzień 14 marca 2020r.


Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać do dnia 31 marca 2021r.

 

 

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2021-02-05 12:17:05 | Data modyfikacji: 2021-02-05 12:45:36.
Program WSPIERAJ SENIORA - informacja

Program WSPIERAJ SENIORA - informacje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu przystąpił do realizacji programu „Wspieraj Seniora”, który będzie realizowany do 31.12.2020 r. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Usługa obejmuje dostarczenie zakupów, jednak za zakupy płaci sam Senior.
Seniorzy, którzy potrzebują wsparcia proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: (22) 505-11-11
Infolinia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00.
Jeśli jesteś osobą, która w swoim otoczeniu ma Seniorów potrzebujących pomocy – również zadzwoń!

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Lyra | Data wprowadzenia: 2020-11-16 10:38:05.
Program OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2020

 

 

 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2020


Miasto Orzesze w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej. Program ten jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej dzięki czemu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej są przewidziane łącznie dla osób (osób dorosłych lub dzieci) ze znacznym stopniem niepełnosprawności z realizacją do końca 2020r. dla członka rodziny opiekuna sprawującego opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.
W przypadku dzieci niepełnosprawnych w orzeczeniu muszą być wskazane łącznie :
- konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
- konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Formy pomocy :

1.Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego skierowane są do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
W roku 2020 ustalony jest limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla jednej osoby.
Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2020.
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 797-843-833

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-11-16 10:35:48.
INFORMACJA

 


 


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU PRZENOSZONY JEST DO NOWEJ SIEDZIBY


NA UL. POWSTAŃCÓW 5B


OŚRODEK WZNOWI PRZYJMOWANIE STRON OD 7 WRZEŚNIA 2020 R.


KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU 797 843 833


 


 


 

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2020-09-02 15:06:06 | Data modyfikacji: 2020-09-02 15:12:31.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - edycja 2019

Gmina Orzesze w ramach Programu Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2019 otrzymała dofinansowanie na realizację usług opieki wytchnieniowej. Program ten jest finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów poprzez umożliwienie im uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej dzięki czemu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Usługi opieki wytchnieniowej są przewidziane łącznie dla 22 osób (osób dorosłych lub dzieci) ze znacznym stopniem niepełnosprawności z realizacją do końca 2019 r dla członka rodziny opiekuna sprawującego opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W przypadku dzieci niepełnosprawnych w orzeczeniu muszą być wskazane łącznie:
- konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
- konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,rehabilitacji i edukacji.

Formy pomocy :

1. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Obowiązuje limit do 240 godzin.
2. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej, mieszkaniu chronionym (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością)
Obowiązuje limit 14 dni.

Odpłatność za usługi w ramach ustalonych powyżej limitów jest nieodpłatna. Jeśli pomoc nadal jest potrzebna po wykorzystaniu limitów dalsze jej kontynuowanie jest zależne od dochodu.
W celu oceny dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lekarz specjalista – zgodnie z przyczyną niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu powinien uzupełnić Kartę oceny pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel.
Pomoc w formie opieki wytchnieniowej będzie przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną na podstawie decyzji administracyjnej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu ( 32 ) 2215-520.

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2019-10-14 15:32:46 | Data modyfikacji: 2019-10-14 15:36:09.
Informacja

INFORMACJA


INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 17.09.2014
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU
BĘDĄ WYDAWANE KARTY UPRAWNIAJĄCE DO ODBIORU ŻYWNOŚCI W STOWARZYSZENIU IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:32:49.
Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:32:49
Opublikowane przez: Maria Leśniak