> Ogłoszenia-Komunikaty

Ogłoszenia-Komunikaty

STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMELDOWANYCH NA
TERENIE MIASTA ORZESZE 2017

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2017 / 2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w terminie od 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Rynek 2a, tel. (32) 22-15-520, adres e-mail: mops@orzesze.pl).underline;">mops@orzesze.pl). />Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie.
Stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze www.orzesze.pl oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dostępne będą również w szkołach.

Orzesze, dnia 23.08.2017 r.


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


W związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943, z późn. zmianami), uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej.

Rodzaje pomocy materialnej:

  • o charakterze socjalnym:
  1. stypendia szkolne
  2. zasiłek szkolny


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 514 zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznawane w formie:

  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
  • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów; świadczenia pieniężnego.


Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.


Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja edytowalna

Załacznik nr 2 - wydatki kwalifikowane

Załącznik nr 3 - dokumenty potwierdzające dochód

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2017-08-23 15:29:22.
STYPENDIA SZKOLNE DLA UCZNIÓW ZAMELDOWANYCH NA
TERENIE MIASTA ORZESZE

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2016 / 2017 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w terminie od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Rynek 2a, tel. (32) 22-15-520, adres e-mail: mopsorzesze@op.pl )
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która aktualnie wynosi 514 zł netto na osobę w rodzinie.
W roku szkolnym 2016 / 2017 stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.
Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Orzesze www.orzesze.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Dostępne będą również w szkołach i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu od dnia 26.08.2016 r.


Orzesze, dnia 25.08.2016 r.

 

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium szkolnego - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 – wydatki kwalifikowane

 

Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny

Dokumenty potwierdzające dochody członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony:
1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskanych dochodów,
2. odcinek emerytury / renty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub wyciąg bankowy potwierdzający wypłatę świadczenia wraz z aktualną decyzją ZUS potwierdzającą wysokość wypłaconego świadczenia,
3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku,
4. w przypadku osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodu,
5. zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego aniżeli stypendium szkolne,
6. w przypadku, gdy członek rodziny ucznia jest właścicielem gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu o wielkości gospodarstwa i wysokości dochodów wyliczonych z ha przeliczeniowego za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku / za dochód z jednego ha przeliczeniowego przyjmuje się kwotę 288 zł – zgodnie z ustawą o pomocy społecznej/,
7. oświadczenia członków rodziny o wysokości pozostałych dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
8. dokumenty potwierdzające utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny,
9. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, pomniejszonego o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne,
10. kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
11. wyrok sądowy potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów na rzecz innych osób oraz potwierdzenie przekazania faktycznie płaconych alimentów.

 

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


W związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 2156, z późn. zmianami), uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej.

Rodzaje pomocy materialnej:
o charakterze socjalnym:
1. stypendia szkolne
2. zasiłek szkolny


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 514 zł netto.

Stypendium szkolne przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może być przyznawane w formie:
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów; świadczenia pieniężnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Stypendium_szkolne_wniosek.pdf

Wydatki_kwalifikowane.pdf

Stypendium_szkolne_wniosek.doc

 

Opublikowane przez: Sylwia Bugla | Autor: Danuta Piwońska | Data wprowadzenia: 2016-08-25 15:49:51 | Data modyfikacji: 2016-08-25 16:33:27.
Informacja

INFORMACJA


INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 17.09.2014
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU
BĘDĄ WYDAWANE KARTY UPRAWNIAJĄCE DO ODBIORU ŻYWNOŚCI W STOWARZYSZENIU IM. FRANCISZKA STUSKA W ORZESZU

 

Opublikowane przez: Maria Leśniak | Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:32:49 | Data modyfikacji: 2016-08-25 16:33:27.
Data wprowadzenia: 2014-09-17 10:32:49
Opublikowane przez: Maria Leśniak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne nadzorowane przez Burmistrza Miasta
ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
Burmistrz Miasta i Gminy
Mirosław Blaski
Kontakt:
Tel: (32) 32-488-00
Fax: (32) 32-488-26
e-mail: um@orzesze.pl